Perspektivmelding 2017 - Utfordringer som følge av aldringen av befolkningen

Seminar om videreføringen av velferdsordningene og utfordringer for norsk økonomi

 • Pensjon - og arbeidsinsentiver - hvor langt er vi kommet og hva gjenstår?
 • Eldre arbeidstakeres deltakelse i arbeidsmarkedet - hva nå?
 • Utfordringer og muligheter i fremtidens omsorgstjenester

Program

07:45 - 08:15 Registrering og frokost 

08:15 Åpning ved statssekretær Paal Bjørnestad, Finansdepartementet

08:25 Bolk 1: Pensjon og arbeidsinsentiver

 •           Hvor langt er vi kommet og hva gjenstår? 
           
  Knut Røed, forsker, Frisch-senteret 
            og Espen Moen, professor, Handelshøyskolen BI
 •           Hva begrenser eldre arbeidstakeres deltakelse i arbeidsmarkedet?
            Kari Østerud, direktør, Senter for seniorpolitikk
 •           Spørsmål fra salen

09:25 Bolk 2: Omsorg og mulige løsningsstrategier

 •          Utfordringer og muligheter i fremtidens omsorgstjenester 
           Kåre Hagen, Høyskolen i Oslo og Akershus
 •          Hverdagsrehabilitering Nils Erik Ness, leder, Norsk Ergoterapiforbund
 •          Ressursbruk i pleie og omsorg – hva forklarer forskjellene?
           Hege Gabrielsen, direktør, PwC
 •          Spørsmål fra salen

10.25 Oppsummering ved statssekretær Paal Bjørnestad

10.30 Slutt

Program PDF
 

Bakgrunn

Regjeringen vil legge fram en ny perspektivmelding i 2017. Som en del av arbeidet med meldingen vil det bli avholdt fire åpne seminarer om sentrale langsiktige utfordringer. Formålet er å belyse viktige utfordringer for norsk økonomi, for offentlige finanser og for videreføring av de norske velferdsordningene. Det andre i rekken av seminarer tar for seg Utfordringer som følge av aldringen av befolkningen.

En stadig økende andel eldre i befolkningen vil utfordre velferdsstaten slik vi i dag kjenner den. En nærliggende del av løsningen er at gjennomsnittlig pensjonsalder øker i takt med økende levealder. Sentrale spørsmål blir da: Hvor sterkt virker insentivene til å jobbe lenger som nå ligger inne i pensjonsordningene i privat sektor? Hva med pensjonssystemet i offentlig sektor? Er arbeidsgiversiden interessert i flere eldre arbeidstakere? Vil helsen være god nok til å kunne stå lenger i arbeid?

I tillegg stiller vi spørsmålet om hva som skal til for å dempe veksten i omsorgsutgiftene og gi bedre kvalitet på omsorgen. Hvordan kan bedre organisering og bedre ledelse bidra til bedre og mer effektive omsorgstjenester? Kan økt bruk av omsorgsteknologi svare på utfordringene, og hva skal til for å utløse dette potensialet? Hvordan kan vi få til gode og effektive løsninger for hverdagsrehabilitering?

 

Om bidragsyterne

Knut Røed er seniorforsker ved Frischsenteret. Han har en doktorgrad i økonomi fra Universitetet i Oslo. Han har særlig forsket på arbeidsmarkedsøkonomi, arbeidsledighet, tilbud av arbeidskraft, pensjonsreformer, trygdeøkonomi og mikro-økonomi.

Espen R. Moen er professor ved Handelshøyskolen BI. Han har en doktorgrad i økonomi fra London School of Economics og er cand.oecon. fra Universitetet i Oslo. Hans forskningsfelt er innenfor arbeidsmarkeds- og næringsøkonomi.

 

Kari Østerud er direktør i Senter for seniorpolitikk. Hun er jurist av utdanning og har bl.a. jobbet i Storebrand Livsforsikring i 10 år som leder for ulike kundeservice-funksjoner. Hun har vært lærer på Politihøyskolen, rådgiver i Oslo kommune og arbeidet som dommer-fullmektig og advokat.

Kåre Hagen er leder for Senter for velferds- og arbeidslivsforskning ved Høyskolen i Oslo og Akershus. Hans forskningsfelt er innenfor fremtidens velferdsstat, inkluderende arbeidsliv, omsorgstjenester, levekår og reformer i offentlig sektor. Han ledet det offentlige utvalget som så på innovasjon i omsorg.

Nils Erik Ness er leder av Norsk Ergoterapeutforbund og har permisjon som førstelektor fra NTNU. Han ledet prosjektet Hverdagsrehabilitering (2012-2014), et samarbeid med KS, Sykepleierforbundet, Fysioterapeut-forbundet og Ergoterapeutene. Han er  medforfatter av fagboka Hverdagsrehabilitering (2014).
 

Hege Gabrielsen er direktør i PwC Consulting i Kristiansandsområdet. Hun er samfunnsøkonom med høyere avdeling fra Norges Handelshøyskole i Bergen. Hun arbeider særlig med prosjekter innenfor offentlig sektor. Hun har bl.a. hatt ansvar for en sammenlikning av ressursbruken i pleie- og omsorgssektoren i fem av landets største kommuner.


Perspektivmeldingen 2017 - kommende seminarer

Innvandring og integrering - 7. juni, Universitetet i Oslo
Økt innvandring, både i form av arbeidsinnvandring og flere asylsøkere, kan få betydelige samfunnsøkonomiske konsekvenser. Hvordan bør velferdsordningene utformes i lys av økt migrasjon? Hvordan får vi innvandrere godt integrert i arbeidsmarkedet? Påvirker slike endringer blant arbeidstakerne produktivitetsutviklingen? Hva kan vi lære av erfaringer fra våre naboland? Seminaret avholdes tirsdag 7. juni kl 12.00-15.00 på Universitetet i Oslo, Blindern. Program kommer.


Hvordan kan norsk økonomi møte lavere oljepris? (September)
Hvilke omstillinger kreves i norsk arbeids- og næringsliv som følge av lavere oljepris? Hvor omfattende vil de bli og hvor alvorlige er utfordringene? Hva er de beste politikkvirkemidlene for å fremme omstilling? Vi vil belyse hvordan lavere oljepriser bør møtes i den økonomiske politikken, hvordan skattepolitikken kan fremme omstilling og vekst, og om vi bør bruke finansielle strategier for å sikre oss mot en varig lav oljepris. Seminaret er planlagt lagt til Stavanger eller Bergen i september 2016.

 

Samarbeid mellom Finansdepartementet og Partnerforum
Seminarene 31. mars og 7. juni er utarbeidet i samarbeid med Partnerforum, et samarbeid mellom Universitetet i Oslo, Handelshøyskolen BI og statlige virksomheter.  Finansdepartementet er en av 22 partnere som samarbeider om å lage arrangementer om temaer som er aktuelle for statsforvaltningen. Partnerforums sekretariat kan kontaktes på e-post: Partnerforum@uio.no.

 

Arrangør

Finansdepartementet og Partnerforum
Emneord: Økonomi, Velferd og helse
Publisert 10. feb. 2016 15:58 - Sist endret 19. des. 2017 17:17