Partnerseminar for Justis- og beredskapsdepartementet

Workshop om forutsetninger og hindringer for samhandling i straffesakskjeden, med særlig fokus på informasjonsutveksling mellom aktørene.

Et samarbeid mellom Justis – og beredskapsdepartementet og Det juridiske fakultet/UiB:

Workshop om styrking av straffesakskjedens funksjonalitet. Vi inviterte til dialog og diskusjon med utgangspunkt i ulike aktørperspektiver:

  • Hva hindrer samvirke i straffesakskjeden?
  • Hva skal til for at straffesakskjeden blir et «fungerende hele»?  

Workshop - program

09:00

Registering og enkel bevertning

09:30

Velkommen ved Gert Johan Kjelby, forsker PhD, Universitetet i Bergen, og

 Øystein Blymke, forsker/prosjektansvarlig Justis- og beredskapsdepartementet

10:00

Politiet

Ingar Bøen, politimester, Møre og Romsdal politidistrikt

Ketil Haukaas, Sjef Kripos

Astrid Birgitte Borge, seksjonssjef i Politidirektoratet, seksjon for Straffesak, Politifagavdelingen

Respondent:  Johannes Knutsson, professor, Politihøgskolen

Innspill og diskusjon

11:00

 

Påtalemyndigheten

Trond Eirik Schea, Sjef Økokrim

Trude Sparre, førstestatsadvokat Oslo statsadvokatembeter

Bjørn Soknes, førstestatsadvokat Trøndelag statsadvokatembeter

Innspill/diskusjon

12:00

Lunsj

13:00

Forsvarergruppen

Frode Sulland, advokat Advokatfirmaet Hestenes og Dramer & Co, Oslo (forfall)

Ellen Eikeseth Mjøs, advokat Sentrumsadvokaten, Bergen

Innspill/diskusjon

13:45

Domstolene

Torunn Elise Kvisberg, tingrettsdommer Sør Gudbrandsdal tingrett

Per Jordal, lagdommer Gulating lagmannsrett

Olav Berg Aasen, avdelingsdirektør Domstoladministrasjonen
Innspill/diskusjon

14:30

Kriminalomsorgen

Marte Habberstad Mo, PhD- stipendiat, Universitetet i Bergen

Jan-Erik Sandlie, assisterende direktør, Kriminalomsorgsdirektoratet

Innspill/diskusjon

15.15

Innspill fra et lovgivningsperspektiv

Esben Kyhring, utvalgssekretær, Straffeprosessutvalget

15:25

 

Avsluttende diskusjon og oppsummering
 

Program (PDF)

Øvrige deltakere:

Knut Fosli, fagdirektør, Justis- og beredskapsdepartementet

Anne Marie Frøseth, førsteamanuensis, administrativ leder for Strafferettssystemets funksjonalitet, UiB

Lars Engh Førde, seniorrådgiver, Justis- og beredskapsdepartementet

Linda Gröning, professor, prosjektleder for Strafferettssystemets funksjonalitet, UiB

Tor-Geir Myhrer, professor, Politihøgskolen, medlem av Scientific Advisory Committee for Strafferettssystemets funksjonalitet

Anders Mathias Johansen, rådgiver Justis- og beredskapsdepartementet

Eirik Nadheim, direktør, Justis- og beredskapsdepartementet

Jostein Haug Solberg, avdelingsdirektør, Justis- og beredskapsdepartementet

Eirik Wigenstad, vit.ass. for Strafferettssystemets funksjonalitet, UiB
 

Om seminaret

Gjennom workshop og andre samarbeidsarrangement i 2016 og 2017 ønsker UiB/JD å kartlegge utfordringer og betingelser som knytter seg til de rettslige og faktiske forutsetninger for samhandling og informasjonsutveksling i strafferettssystemet (mellom aktørene og/eller internt de ulike etater), og diskutere muligheter for ulike konstruktive løsningsmodeller for en formålstjenlig og effektiv straffeprosess.

Workshopens ambisjon er, i tråd med samarbeidsavtalen mellom UIB og JD av mai 2015, å stimulere til nærmere avklaring, og dialog om viktige betingelser for straffesakskjedens funksjonalitet. Straffesakskjeden omfatter et antall ulike aktører og institusjoner som fyller forskjellige funksjoner, men som til dels møter likeartede utfordringer og til dels hindringer i sitt arbeid, når nødvendig oversikt og samvirke skal realiseres. Straffesakskjeden skal som kjent utgjøre et «fungerende hele» i den forstand at den totalt sett skal sikre en effektiv og rettssikker kriminalitetsbekjempelse.

Det faglige innhold er utviklet i samarbeid mellom Justis- og beredskapsdepartementet og Juridisk fakultet ved Universitetet i Bergen. Partnerforum bistår med den praktiske gjennomføringen.


Strafferettssystemets funksjonalitet – målsetninger

«Strafferettssystemets funksjonalitet» er Det juridiske fakultet/UiBs største forskningssatsning.
Med støtte fra Trond Mohn v/Bergen Forskningsstiftelse (20 mil) finansieres 10 forskningsprosjekter om ulike aspekt av strafferettssystemet og dets funksjonalitet. Prosjektet er opptatt av å forstå samspillet mellom strafferettssystemets ulike regelsett og institusjoner, og søker løsninger forbi tradisjonelle utgangspunkt og distinksjoner. Prosjektet har sitt tyngdepunkt i forskning innenfor politi- påtalerett og straffeprosessrett, men omfatter også prosjekter innenfor materiell strafferett og straffegjennom­føringsrett. Prosjektets formål er bl.a. å stimulere til dialog mellom akademi og praksis, interdisiplinært forskningssamarbeid, styrking og kompetanseheving av forskning og utdanning ved Det juridiske fakultet, og bidra til adekvat utvikling av strafferettssystemet.

 

Partnerforum er et samarbeid mellom Universitetet i Oslo, Handelshøyskolen BI og 20 statlige virksomheter hvor Justis- og beredskapsdepartementet er en av partnerne. Vi samarbeider om å lage arrangementer om temaer som er aktuelle for statsforvaltningen. Partnerforum avholder årlig ca 25 arrangementer, herav ett seminar for hver partner. I fjor bidro 80 innledere for 2000 deltakere på våre arrangementer. Ta gjerne kontakt med Partnerforums sekretariat dersom du har spørsmål, ønsker eller innspill til samarbeidet.

 

Arrangør

Partnerforum
Emneord: Juss, styring, Kommunikasjon, forvaltningspolitikk
Publisert 4. mai 2016 12:53 - Sist endret 4. mai 2016 12:58