Mandat for Samarbeidsorganet

Mandatet er i henhold til revidert instruks 2013 til styret for Helse Sør-Øst RHF om samarbeid med universiteter og høyskoler.

Formål

Samarbeidsorganet skal:

 • fremme det felles faglige og vitenskapelige miljø
 • bidra til at partene gjensidig legger til rette for forskning og utdanning av høy kvalitet
 • bidra til effektiv ressursutnyttelse innen forskning og utdanning
 • bidra til samarbeid om satsing på innovasjon og næringsutvikling basert på helseforskning
 • bidra til å styrke internasjonalisering av helseforskning

 

Mandat
Samarbeidsorganet er rådgivende for besluttende organer ved Universitetet i Oslo og Helse Sør-Øst RHF i saker av felles interesse som gjelder forskning, innovasjon og utdanning.

Samarbeidsorganet skal fungere som strategisk premissgiver og fremme samordningen mellom Universitetet i Oslo og Helse Sør-Øst innen helseforskning, innovasjon og utdanning. Hver av partene plikter å bringe saker av felles interesse opp i Samarbeidsorganet på et tidlig tidspunkt før beslutning treffes i partenes respektive beslutningsorganer.


Regionale forskningsmidler
Regionalt forskningsutvalg i Helse Sør-Øst RHF har ansvar for å behandle tildelingsprosessen for forskningsmidler i helseregionen, mens Samarbeidsorganet vedtar innstillingen om tildelingen av midler fra det øremerkede tilskuddet til forskning fra Helse- og omsorgsdepartementet. Vedtaket må være i samsvar med gjeldende oppdragsdokument fra Helse- og omsorgsdepartementet i det enkelte år. Vedtaket om innstilling av midler krever støtte fra et flertall blant medlemmene oppnevnt av henholdsvis Universitetet i Oslo og Helse Sør-Øst RHF. Ved uenighet, avgjøres saken av styret for Helse Sør-Øst RHF.


Hovedoppgaver:

 • Sikre gjensidig informasjon og ideutveksling og drøfte saker av overordnet karakter som berører forskning, innovasjon og utdanning.
 • Legge til rette for felles satsing og utnyttelse av forskningsinfrastruktur og –støtte
 • Bidra til å styrke samarbeidet om nasjonale forskningstiltak og fremme internasjonalisering av forskning
 • Bidra til strategisk samordning mellom partene innen forskning, utdanning og innovasjon i henhold til målene i visjonen til Samarbeidsorganet.
 • Behandle innstillingen av Helse- og omsorgsdepartementets øremerkede tilskudd til forskning i Helse Sør-Øst.

 

Sammensetning
Samarbeidsorganet består av fjorten medlemmer, hvorav sju fra Helse Sør-Øst RHF og sju fra Universitetet i Oslo. Sammensetningen av representantene skal reflektere Samarbeidsorganets overordnede strategiske nivå, og ledes av henholdsvis rektor ved UiO og adm.dir. ved Helse Sør-Øst RHF.  

I tillegg er det én observatør fra henholdsvis:  

 • Samarbeidsorganet mellom Helse Sør-Øst RHF, høgskolene i helseregionen, Universitetet i Oslo og Universitetet i Agder
 • Norges forskningsråd
 • Det regionale brukerutvalget

 

Ledelse
Møteledelse og sekretariatsfunksjonen er delt mellom partene. Helse Sør-Øst RHF og Universitetet i Oslo leder annethvert møte.

 

Arbeidsutvalg
Arbeidsutvalget for Samarbeidsorganet forbereder sakslisten til møtene i Samarbeidsorganet, og behandler saker på delegasjon fra Samarbeidsorganet.

Arbeidsutvalget består av to representanter fra hver part, samt sekretariatet.


Sekretariat
Universitetet i Oslo og Helse Sør-Øst RHF bidrar begge med ressurser til et fast sekretariat.


Møteaktiviteter
Samarbeidsorganet avholder fire møter i året, samt eventuelt et internt seminar.  

 

Publisert 23. feb. 2012 15:35 - Sist endret 11. des. 2015 17:18