Sammensetning av Samarbeidsorganet 2020


Helse Sør-Øst RHF

 • Cathrine Lofthus, administrerende direktør (leder*)
 • Jan C. Frich, direktør for medisin og helsefag
 • Øystein Krüger, direktør forskning og innovasjon
 • Bjørn Atle Bjørnbeth, administrerende direktør, Oslo universitetssykehus HF
 • Erlend B. Smeland, direktør forskning, utdanning og innovasjon, Oslo universitetssykehus HF
 • Helge Røsjø, direktør forskning og innovasjon, Akershus universitetssykehus HF
 • Waleed Ghanima, forskningssjef, Sykehuset Østfold HF

Vararepresentanter:

 • Lisbeth Sommervoll, viseadm. dir., Oslo universitetssykehus HF
 • Elisabeth Søyland, utdanningsleder, Oslo universitetssykehus HF
 • Lillian Kramer-Johansen, assisterende forskningsdirektør, Oslo universitetssykehus HF
 • Hilde Loge Nilsen, kst. ass. direktør forskning og innovasjon, Akershus universitetssykehus HF
 • Ingeborg Hartz, forskningsdirektør, Sykehuset Innlandet HF

Universitetet i Oslo

 • Svein Stølen, rektor (leder*)
 • Arne Benjaminsen, universitetsdirektør
 • Per Morten Sandset, viserektor
 • Ivar P. Gladhaug, dekan, Det medisinske fakultet
 • Morten Dæhlen, dekan, Det matematisk-naturvitenskaplige fakultet
 • Jens Petter Berg, prodekan forskning, Det medisinske fakultet
 • Dag Kvale, instituttleder, Institutt for klinisk medisin, Det medisinske fakultet

Vararepresentanter:

 • Solveig Kristensesen, prodekan forskning, Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet
 • Shuo-Wang Qiao, nestleder, instituttleder, Institutt for klinisk medisin, Det medisinske fakultet
 • Lene Frost Andersen,instituttleder,Institutt for medisinske basalfag, Det medisinske fakultet

Norges forskningsråd

 • Ole Johan Borge, avdelingsdirektør (observatør)

Varaobservatør:

 • Marianne Grønsleth, spesialrådgiver

Samarbeidsorganet mellom høgskolene og Helse Sør-Øst

 • Svein Tore Valsø, Direktør Personal og kompetanseutvikling /leder av Samarbeidsorganet mellom Helse Sør-Øst RH og helseforetakene, sykehusene, høgskolen, NTNU i Gjøvik og Universitetet i Agder (observatør)

Varaobservatør:

 • Anne Grete Nestgaard, utdanningskoordinator/rådgiver, Diakonhjemmet Sykehus

Brukerrepresentasjon

 • Lilli-Ann Stensdal, Det regionale brukerutvalget i Helse Sør-Øst RHF (observatør)

Sekretariat

 • Randi Vad, spesialrådgiver forskning, Helse Sør-Øst RHF
 • Mette Sollihagen Hauge, seniorrådgiver, Universitetet i Oslo

*Helse Sør-Øst RHF og Universitetet i Oslo har delt sekretariat og ledelse fra 1. januar 2012.

Publisert 16. des. 2011 12:26 - Sist endret 11. feb. 2021 08:38