Synlig, nyskapende og utadvendt samarbeid

- visjon for samarbeidet mellom Helse Sør-Øst RHF og Universitetet i Oslo innen forskning, innovasjon og utdanning

Samarbeidet mellom spesialisthelsetjenesten og universitetet skal

 • gjøre at partene fremstår som fremragende innen forskning, innovasjon og utdanning
 • gi fornyelse, nyskapning og økt samarbeid med næringslivet for å møte nye utfordringer innen helsesektoren
 • gi flere ledende forsknings- og innovasjonsmiljøer og økt konkurransekraft innen internasjonale og nasjonale finansieringsarenaer


Samarbeidet skal hente styrke ved at det 

 • gir merverdi til begge parter og bidrar til at partene når egne strategiske mål
 • gir grunnlag for å stå sammen om viktige nasjonale og regionale prioriteringer og saker
 • har gjensidig vektlegging av internasjonalisering for sammen å markere en fremtredende posisjon i det globaliserte kunnskapssamfunnet
 • utnytter disiplinenes konvergens i samspillet mellom UiOs generiske kunnskaper og utdanningsvirksomhet og Helse Sør-Øst sin kliniske kompetanse og praksis
 • håndterer konkrete utfordringer for partene i fellesskap når det gjelder f.eks. velferd, utdanning, bærekraft og forskning – og oppnår høyere kvalitet og større effektivitet
 • gir høy synlighet i det daglige medielandskapet
 • aktivt inkluderer sykehus uten universitetssykehusstatus, slik at disse kan trekke fordel av universitetets undervisnings- og forskningskompetanse
 • er en driver i konkurransen om eksterne forskningsmidler, bl.a. gjennom aktiv deltagelse i Horisont 2020
 • motvirker negativ konkurranse mellom partene
 • sikrer en felles og optimal utnyttelse av tung forskningsinfrastruktur
 • nyttiggjør flerfaglig komplementaritet i ressurser og kompetanse
 • møter nyttekravet til spesialisthelsetjenesten som en kilde til forskningsprosjekter og en spore til innovasjon
 • gir muligheter for videreutvikling av en sterk felles satsing innen innovasjon og næringsutvikling
 • sikrer høy kvalitet på utdanningen gjennom forskningsbasert undervisning
   

Samarbeidsorganet skal

 • utgjøre en funksjonell arena for strategi, samhandling og dialog
 • være i dialog med norske myndigheter om saker av felles interesse
Emneord: Visjon
Publisert 8. juli 2014 12:27 - Sist endret 8. juli 2014 13:09