English version of this page

ARENA - Senter for europaforskning: Europeisk integrasjon

ARENA - Senter for europaforskning ønsker å knytte til seg masterstudenter som skriver oppgave innenfor senterets forskningsfelt.

Fotoillustrasjon: ARENA

Prosjektbeskrivelse

ARENA Senter for europaforskning er et forskningssenter ved SV-fakultetet på Universitetet i Oslo. Forskningen tar for seg de politiske integrasjonsprosessene i Europa. Virksomheten ved senteret finansieres i all hovedsak med eksterne midler gjennom prosjektsøknader til EUs rammeprogrammer for forskning, Forskningsrådet, departementer, stiftelser m.m.

Senterets sentrale fagdisiplin er statsvitenskap, men ARENA har også forskere med bakgrunn fra jus, økonomi og sosiologi.

Om stipend

ARENA knytter til seg studenter fra oktober og ut det akademiske året. Søkere forventes å levere inn masteroppgaven i løpet av vårsemesteret. Masterstudenter innenfor samfunnsvitenskapelige, juridiske og humanistiske fag kan søke.

Studentene blir en del av det faglige fellesskapet gjennom en klar faglig kobling mellom minst en av ARENAs forskere og den enkelte student. De får tildelt en arbeidsplass i våre nye lokaler i Nemko-bygget ved Forskningsparken og forventes å delta i relevante fellesaktiviteter ved senteret.

Søkere kan velge følgende masterstipender:

Man må ha en (bi-)veileder fra ARENA på masteroppgaven for å kvalifisere til stipend. For å oppnå faglig overlapp mellom studentprosjektet og forskningen ved ARENA anbefales det å ta kontakt med den forskeren du ønsker å knytte deg til under utarbeidelsen av prosjektbeskrivelsen. 

Det gis økonomisk støtte i form av et stipend på kr 20.000 (kr 10.000 utbetales ved oppstart, kr. 10.000 ved innlevering av masteroppgaven).

Ordningens hensikt

Gjennom å tilby studentstipend ønsker ARENA å:

  • Gjennom masteroppgaveskriving bidra til økt forskningsaktivitet ved ARENA.
  • Bidra til å skape interesse for europastudier blant masterstudenter og dermed økt faglig rekruttering innenfor europaforskning.

Søknadsfrist: 20. september 2020

Mer informasjon og ARENAs forskningsprosjekter og tidligere studentprosjekter

Søknad sendes via Vitenskapsbutikken

Emneord: Medievitenskap, Modern International and Transnational History, Historie, Organisasjon ledelse og arbeid, Sosialantropologi, Peace and Conflict Studies, Teknologi innovasjon og kunnskap, Statsvitenskap, Economics
Publisert 25. aug. 2020 16:35 - Sist endret 8. des. 2020 16:45