Kumulativ ekstremisme

Hvordan vokser ekstreme miljøer og hvordan påvirker de hverandre?

Ordsky

Illustrasjon: C-REX

Bakgrunn

Kumulativ ekstremisme beskriver en situasjon der en type ekstremisme påvirker en annen i form av at den vokser eller blir mer ekstrem. Et nærliggende eksempel er hvordan islamsk terrorisme kan føre til at anti-islamsk ekstremisme blomstrer. Kumulativ ekstremisme er også nært beslektet med begrepet «gjensidig radikalisering» der to typer ekstremisme påvirker hverandre på en måte som øker sannsynligheten for voldelige konfrontasjoner. Slik gjensidig radikalisering forbindes ofte med samspillet mellom venstre- og høyreekstremister. I en tid preget av globalisering og polarisering er det knyttet stor bekymring til hvordan ulike former for kumulativ ekstremisme kan bidra til å forsterke konflikter mellom ulike grupper i vestlige demokratier. Samtidig mangler vi komparativ forskning på kumulativ ekstremisme, og vi vet derfor lite om hva slags omstendigheter og faktorer som fremmer eller hemmer det.

Prosjektbeskrivelse

Følgende problemstillinger er relevante:

  1. Hvor stort er omfanget av ulike typer kumulativ ekstremisme i dagens vestlige demokratier?
  2. Hva slags omstendigheter og faktorer fremmer eller hemmer kumulativ ekstremisme?
  3. Hvordan kan kumulativ ekstremisme best motvirkes?
  4. Videre er vi primært interessert i tre dyader av kumulativ ekstremisme:
  5. Venstreekstremisme vs. høyreekstremisme
  6. Islamsk ekstremisme vs. anti-islamsk ekstremisme
  7. Partipolitisk ekstremisme vs. utenomparlamentarisk ekstremisme

Det finnes ingen omforent definisjon av ekstremisme i faglitteraturen, men i denne sammenhengen definerer vi ekstremisme bredt som all anti-demokratisk virksomhet. Noen eksempler på anti-demokratisk atferd kan være: ulovlig voldsbruk for å fremme politiske mål; uttalte ønsker om og aktivt arbeid for å utradere liberaldemokratiet; systematisk og målbevisst trakassering av etniske, politiske, religiøse eller seksuelle minoriteter.

Tilgjengelig datamateriale

Tilgjengelig datamateriale består i dag primært av beretninger fra ulike grupper og bevegelser som beskriver sitt forhold til og interaksjon med sine motstandere og allierte, inkludert andre ekstremister. I tillegg finnes relevante data i nyhetsartikler og reportasjer som dokumenterer (voldelig) interaksjon mellom ulike ekstreme grupperinger. Nyttige bidrag fra eventuelle masteroppgaver vil derfor være systematisering og sammenstilling av slik informasjon for å kartlegge omfanget av en utvalgt type kumulativ ekstremisme over tid. Fravær av kumulativ ekstremisme kan være vel så interessant som tilstedeværelse, spesielt dersom omstendighetene tilsier at man kunne forvente mer av det.

Anbefalt lesning 

Cumulative Radicalization Between the Far-Right and Islmaist Groups in the UK

Interpreting “Cumulative Extremism”: Six Proposals for Enhancing Conceptual Clarity. Terrorism and Political Violence

Cumulative extremism: escalation of movement–countermovement dynamics in Northern Ireland between 1967 and 1972. Behavioral Sciences of Terrorism and Political Aggression, s. 37–51.

Clandestine Political Violence.

Community cohesion and cumulative extremism in contemporary Britain. The Political Quarterly, s. 204–216.

From Radical-Right Islamophobia to ‘Cumulative Extremism’.

Tell MAMA Reporting 2013/14 Anti-Muslim Overview, Analysis and ‘Cumulative Extremism’.

Cumulative Extremism Online: Social Media, the Far-Right, and the post-Paris spike (that wasn’t).

The missing spirals of violence: four waves of movement–countermovement contest in post-war Britain. Behavioral Sciences of Terrorism and Political Aggression s. 53–68.

Emneord: Statsvitenskap, Sosiologi, Sosialantropologi, Peace and Conflict Studies, Modern International and Transnational History, Historie, Economics, Asia- og Midtøsten-studier, Europeiske språk, Kriminologi
Publisert 5. feb. 2018 22:24 - Sist endret 16. feb. 2018 10:20