Elvia: Aktive Hjem - For å lette nettet og nettleia

Vi ønsker analysebistand fra en eller flere studenter med bakgrunn i økonometri/statistikk eller lignende til FoU-prosjektet "Aktive Hjem - For å lette nettet og nettleia".

Bildet kan inneholde: cityscape, byområde, by, natt, urbant område.

Foto: Hafslund Nett

Prosjektbeskrivelse

Formålet med dette prosjektet er, kort fortalt, å oppnå en vellykket utrulling av effektbasert nettleie til våre husholdningskunder, dvs å finne en metode for å rulle ut effekttariffer som oppfattes kundevennlige og reduserer topplasten vår. Vi tror at dette kan være et spennende tema å skrive masteroppgave om. Se forslag til masteroppgave

Kort om bakgrunnen for prosjektet:

RME – Reguleringsmyndigheten for Energi - har bestemt at alle nettselskaper skal rulle ut effektbasert nettleie til privatkunder fom 2022. Hovedformålet med endringen er at prisen kundene betaler for nettjenester i større grad skal reflektere den faktiske kostnadsstrukturen i nettet. Ny prismodell skal også gi kundene motivasjon til å redusere behovet for effekt (samtidig strømforbruk) i topplasttimene i nettet, og slik redusere det framtidige behovet for nettinvesteringer. Vi er overbevist om at et godt prissignal ikke er tilstrekkelig for å oppnå en atferdsendring. En viktig del av prosjektet er derfor også å utvikle en kommunikasjonsstrategi som gir kunden den informasjonen han/hun trenger for å forstå effekten av den nye prismodellen og hvordan de bør tilpasse seg. Vi tror også at ulike kundegrupper vil reagere ulikt, noe vi håper å lære mer om ila. prosjektet.

Vi er per i dag ikke sikre på hvilken tariffmodell eller kommunikasjonsstrategi som er best mtp å oppnå nevnte mål. For å få mer innsikt og et godt beslutningsunderlag til utrulling av fullskala i 2022 skal vi derfor kjøre en pilot på ca 10 000 kunder i nettområdet vårt fom september 2020 tom september 2021.

Dette er en god mulighet til å bli bedre kjent med kraft-/nettbransjen, jobbe i et tverrfaglig team, lære om hva som påvirker ulike konsumenters atferd og ikke minst bruke økonometriske modeller i praksis. Studenten/studentene vil også veiledes av vår data scientist som allerede har begynt å sette opp en modell, og sett på hvor mange kunder vi må ha i hver gruppe for at resultatene skal bli statistisk signifikante. Vi ser imidlertid at vi har behov for mer kapasitet og kompetanse til å utvikle modellen videre og ikke minst analysere resultatene underveis i piloten.

Ønsker du mer informasjon?

Elvia holder informasjonsmøte om prosjektet digital via teams 25. mai fra 10 til 11:30. Om dette høres relevant ut ta kontakt med: Silje Elise Harsem - Silje.Elise.Harsem@hafslund.no. Prosjektleder for Aktive Hjem. Påmeldingsfrist til infomøtet er 20. mai.

Søknadsfrist for prosjektet

7. juni 2020

Emneord: Samfunnsøkonomisk analyse, Economics
Publisert 7. mai 2020 12:40 - Sist endret 20. mai 2020 09:35