Integrering gjennom bedre psykisk helse

Er du interessert i spørsmål rundt integrering, interkulturell kommunikasjon og psykisk helse? 

Barcode Oslo

Fotoill: TØI

Bakgrunn

Fretex har i en årrekke spesialisert seg på å bistå mennesker som står utenfor arbeidsmarkedet inn i fast jobb. Vi har relativt nylig begynt å jobbe med bosatte flyktninger, og erfarer at det finnes for få gode virkemidler til å trygge gruppen på veien mot arbeid og inkludering.  

Å ankomme et fremmed land og forsøke å bygge et nytt liv er utfordrende. Mange sliter med å håndtere tunge livserfaringer, savn, sorg, usikkerhet rundt framtiden, og mangel på nettverk.

I tillegg er det å ankomme et nytt land med en annerledes kultur, samfunnsstruktur, språk og tilhørende forventninger store belastninger som påvirker og vanskeliggjør integreringsprosessen.  

Prosjektbeskrivelse

Fretex leder et prosjekt hvor vi ønsker å tilgjengeliggjøre et kurs som forebygger depresjon og gir verktøy for å takle vanskelige perioder. Målet er psykisk helsefremmende effekt.

Målgruppen er mennesker med innvandrings- eller flyktningebakgrunn med relativt svake norskkunnskaper.

Prosjektet er støttet av Extrastiftelsen, og utviklet med bistand fra Rådet for Psykisk Helse. 

Vi søker studenter til å bistå prosjektet ved å gjennomføre blant annet datainnsamling og analyse.  

Vi jobber derfor nå med å utvikle, og utprøve, et spesielt tilrettelagt Kurs i Belastningsmestring (KIB) for målgruppen, nettopp for å gjøre deltakerne bedre i stand til å håndtere sin belastningssituasjon, bygge mer adaptive mestringsstrategier, og benytte kjennskap til kognitiv metode i sitt hverdagsliv. Dette mener vi krever vesentlig tilrettelegging og tilgjengeliggjøring av det etablerte KIB-konseptet. 
 
Hva er Kurs i Belastningsmestring? KIB er basert på kognitiv atferdsteori hvor deltakerne lærer teknikker for å endre egne uhensiktsmessige tanke- og handlingsmønstre. Kurset blir ledet av en godkjent kursleder med helsefaglig bakgrunn. 

  • Deltakerne lærer å forbedre evnen til å mestre belastninger, slik som vedvarende stress eller usikkerhet.
  • Metodene og teknikkene de lærer er nyttige både i arbeidslivet og privat.
  • Deltakerne vil lære å forebygge overbelastning og videreutvikle egen mestringsevne.
  • Kurset har sykeforebyggende effekt og forskning har vist at denne effekten er langvarig. 

Ditt bidrag

Som student får du muligheten til å bli involvert i oppfølgingen av kursdeltakerne både før, under og etter kurset. Vi ønsker at det samles inn data på hvor hensiktsmessig kursets innhold er for vår målgruppe. 

Allerede nå er det samlet inn data basert på observasjoner under kursene og samtaler med kursholderne. Vi ønsker også å gjennomføre kvalitative intervju med kursdeltakerne.

God forskningsetikk og metode en prioritet for oss. Her kan studentene være med og bidra til å måle kursets effekt på deltakernes evner til å mestre belastninger. Studentene blir med andre ord viktige bidragsytere i dette prosjektet! 

Det er åpent for at studentene selv kan komme med forslag til områder de ønsker å fordype seg i og skrive om. De står fritt til å forske på ulike aspekter ved prosjektet, som mental helse, integrering, interkulturell kommunikasjon eller norsk for fremmedspråklige. 

Dette prosjektet blir fulgt av en forsker ved NLA Høgskolen, som følger prosjektlederne og arbeidsgruppen.  

Emneord: Sosiologi, Sosialantropologi, Organisasjon ledelse og arbeid, Psykologi
Publisert 27. feb. 2019 10:59 - Sist endret 7. feb. 2020 17:12