KS: Bedre kvalitet i skolen

Kommunesektorens interesse- og arbeidsgiverorganisasjon (KS) ønsker å se nærmere på hvilke ytre og indre faktorer som påvirker resultatoppnåelsen i skolen?

Kilde: KS

Prosjektbeskrivelse

Kommunesektorens interesse- og arbeidsgiverorganisasjon (KS) ønsker å se nærmere på hvilke ytre og indre faktorer som påvirker kvaliteten i hele opplæringsløpet.

Aktuelle problemstillinger:

Her er noen problemstillinger du kan velge mellom:

  • Er det en sammenheng mellom kommunal organisering og kvaliteten i opplæringstilbud? Innenfor kommunal organiseringer kan man velge å fokusere på ulike aspekt: grad av involvering av befolkning/demokrati, kjennetegn ved organisering av politikk og administrasjon, styringssystem demografi, kompetansesammensetning, turnover, sykefravær etc. Denne problemstillingen kan brukes både på barnehagetilbud, grunnskole og videregående opplæring.

Kilde for begge disse problemstillingene kan være skolebidragsindikatorrapportene for henholdsvis grunnkole og videregående opplæring utgitt at SSB og NIFU/SØF.

Eventuelt tilleggsproblemstilling: Hvilken strategi bør man så (etter at diagnosen er stilt) velge for å øke kvaliteten på opplæringen? Hva bør myndighetene gjøre? Hva bør kommunene/fylkeskommunene gjøre? Hva bør organisasjonene gjøre? Hva bør universitets- og høyskolesektoren gjøre?

  • Oppfølgingstjenesten har ansvaret for å finne ungdom som faller utenfor videregående opplæring og gi dem et godt tilbud. Gruppen er sammensatt og mange har helsemessige utfordringer. Det har vist seg utfordrende å utarbeide tilbud som kan dekke alle behovene til denne gruppen. Hvordan kan oppfølgingstjenesten organiseres for å bli mer effektiv?  
  • Mange skoleforskerne mener at en lovende strategi for å heve kvaliteten i opplæringen er å få lærere til å jobbe bedre sammen i team, det vil si så kalte profesjonelle læringsfelleskap (PLC- Professional Learning Communites). Det er fortsatt usikkert hvordan man kan implementere slike arbeidsmåter i større skala. Vi mangler kunnskap om hvordan slike strategier best kan settes ut i live. Det er ulike spredte forsøk rundt om i landet. En mulig start er å kartlegge disse og innhente erfaringer, og basert på dette utarbeide anbefalinger for videre arbeide. Hvordan utvikler man lærende profesjonsfelleskap? Og da kunne det vært interessant og sett på ledelse på alle nivåer i systemet.
  • Det er en stor utfordring å skaffe nok læreplasser. Det er trolig et stort potensial for flere læreplasser i offentlig sektor. Hvor stort er potensialet for læreplasser i offentlig sektor? Og hvilken betydning har det for organisering utdanningstilbudene i videregående skole? En realistisk vurdering av hvor mulighetene er størst kan gi organisasjoner og myndigheter det verktøyet de trenger for å nå målet om flere læreplasser i offentlig sektor, og dermed øke gjennomføring i videregående opplæring.

Du kan søke stipend hos KS, som lyses ut to ganger i året: 15. september og 15. februar

Emneord: Gender Studies, Lektorprogrammet, Pedagogikk, Sosiologi, Sosialantropologi, Organisasjon ledelse og arbeid
Publisert 1. juni 2017 13:06 - Sist endret 23. mai 2019 09:58