Bymiljøetaten

Vil du skrive masteroppgave om mobilitet i Oslo?

Prosjektbeskrivelse

Bymiljøetaten ønsker å invitere studenter med interesse for mobilitet, teknologi, innovasjon og grønn byutvikling til å skrive sin masteroppgave hos oss.

Vi søker masterstudenter innenfor alle fagretninger som skal levere sin oppgave i løpet av 2019/2020. Bymiljøetaten tilbyr:

  • Stipend på 15 000 kroner
  • Leseplass hos Bymiljøetaten på Hasle
  • Tilgang til datamateriale
  • Kontakt med og støtte fra et kunnskapsrikt fagmiljø 

Oppgaven skal helst skrives innenfor ett av temaene under, men du står fritt til å selv formulere en mer spisset problemstilling med temaene som utgangspunkt. Ta kontakt dersom du ønsker å skrive om et annet tema innenfor mobilitet.     

1. Optimalisere bruk av opplysningstavler 

Tema: Opplysningstavler/adferd/kommunikasjon

Opplysningstavler er variable skilt som Bymiljøetaten bruker til å informere eller advare trafikanter, samt regulere trafikk. I sammenheng med prosjektet Smartere transport i Osloregionen (STOR) ønsker Bymiljøetaten å undersøke effekten av budskapene på disse opplysningstavlene på trafikanters adferd. Hvordan kan budskapene optimaliseres for å oppnå ønsket trafikkavvikling? Er det behov for flere tavler?  Vi er også interessert i å lære mer om hvordan opplysningstavlene kan brukes til å fremme grønnere transport og alternative transportmidler.

2. Sykkel i blindsone

Tema: Blindsoneproblematikk/kjøretøyteknologi/trafikksikkerhet/ITS

De mest alvorlige ulykkene blant myke trafikanter i Oslo de siste årene har vært tilfeller der syklister har blitt påkjørt av tunge kjøretøy i kryss og store blindsoner har vært medvirkende årsak til ulykken. Blindsoneproblematikken har vært kjent lenge, og det finnes teknologi som trolig kan benyttes for å redusere denne trafikksikkerhetsutfordringen, så hvorfor brukes ikke denne teknologien i større grad? Hvilke hindringer og muligheter finnes for bedre teknologiutnyttelse som sørger for bedre trafikksikkerhet for myke trafikanter?

3. Hastighet i veier med sykkelfelt

Tema: Sykkel/trafikksikkerhet/hastighet/sykkelvei 

Oslo kommune har et mål om å ha et tilgjengelig, fremkommelig og trafikksikkert sykkelnett. Byens sykkelveinett utvides på bekostning av blant annet gateparkering for å gi plass og trygghet til syklister. Hvilke konsekvenser gir denne omleggingen for støv, trafikksikkerhet og hastighet på veinettet? Hvordan påvirkes overholdelse av fartsgrensen og hvilke tiltak kan eventuelt gjøres for å hindre at hastigheten øker?  

4. Er du glad i data og analyse?

Tema: Kvantitativ analyse/datakvalitet/planlegging

Bymiljøetaten har telleutstyr langs veier og gater i Oslo som kontinuerlig registrer vegtrafikkdata. Slike tellinger sier noe om hvor mange som bruker veiene og gatene, men mer omfattende analyse av disse dataene kan være nyttig i planleggingssammenheng. Dataene kan kombineres med andre typer data for å finne nye spennende sammenhenger. Kan du for eksempel finne en sammenheng mellom trafikkavvikling og værdata? 

Bymiljøetaten er også interessert i å få evaluert kvaliteten på dataene som blir samlet inn i sentrumsområder der det kan være utfordrende å registrere trafikk maskinelt. 

5. Varelevering på sykkel

Tema: bylogistikk/varelevering/sykkel/regulering

I Oslo kommune driver flere selskaper med varelevering på sykkel. Dette er en positiv utvikling, men Bymiljøetaten ønsker mer innsikt i hvilke reguleringer og tiltak en økning i denne aktiviteten kan komme til å kreve. Kan det for eksempel bli konflikt mellom syklister og fotgjengere? Hvordan bruker vareleverandører vareleveringslommer og sykkelfelt? Hvilken utvikling kan man vente i fremtiden? Hvordan tilrettelegger andre byen for varelevering på sykkel? 

6. Effektiv trafikkavvikling

Tema: Trafikkavvikling/trafikkreduserende tiltak/kjøremønster

Sommeren 2018 ble kjøremønsteret innen for Ring 1 endret som del av trafikkreduserende tiltak i Oslo kommune. Dette er bare ett av flere eksempler på tiltak som blir gjort for å redusere trafikk. Kritikere mener at slike tiltak er i konflikt med behov for effektiv trafikkavvikling. Hvordan kan effektiv trafikkavvikling kombineres med trafikkreduserende tiltak? 

 7. Effektiv bruk av gateareal

Tema: ITS/regulering/plan/dynamisk bruk av areal

Oslo er en by i vekst, dette setter stort press på bruk av gateareal og krever at vi finner smartere måter å utnytte det arealet vi har tilgjengelig. Hvordan kan intelligente transportsystemer (ITS) brukes for å optimalisere bruken av gateareal? Hvilke muligheter og utfordringer finnes i dagens regelverk for dynamisk regulering/skilting? Kan for eksempel Oslo kommune legge til rette for dynamisk bruk av areal for HC-parkering og varelevering?  

Høres dette interessant ut?

Da vil vi gjerne at du sender:

  • Et kort motivasjonsbrev (maks en side). 
  • Prosjektskisse som redegjør for oppgavens tema, problemstilling(er), teori og metode (maks tre sider).
  • Karakterutskrift fra høyere utdannelse.

Søknad merkes «Masterstudent» og sendes til sesilie.bjordal@bym.oslo.kommune.no.

Ta gjerne kontakt dersom du har spørsmål.  

Søknader vurderes fortløpende.

Emneord: Human Geography, Statsvitenskap, Teknologi innovasjon og kunnskap
Publisert 22. mai 2019 14:52 - Sist endret 16. des. 2019 11:51