Facebook - sosial støtte for personer med spiseproblemer?

Hvorfor blir folk medlemmer i Facebook-gruppen "Psykisk Helse – Spiseforstyrrelser”? Hvilket innhold ser medlemmene etter og deler med andre?

Prosjektbeskrivelse

I Norge er det ifølge Folkehelseinstituttet ca. 5% som sliter med spiseforstyrrelser, men man vet at det er store mørketall, og at det sannsynligvis er ytterligere 10% av befolkningen som sliter med mat, kropp og spising.  Terskelen for å søke hjelp for spiseproblemer er høy, og de aller færreste av de som er rammet søker eller mottar behandling. En rekke barrierer som skam eller frykt for stigmatisering, og dårlig tilgjengelighet til helsetjenester, kan være med på å forklare hvorfor tallene er så lave.

For noen kan støtte gjennom sosiale medier, f.eks. Facebook, fungere som et alternativ til det å oppsøke behandling. Per dags dato er Facebook den mest populære sosiale medieplattformen, med over 2 milliarder månedlige aktive brukere. Selv om Facebook er med på å skape globale samfunn hvor mennesker kan dele ideer, tanker og personlige historier, viser forskning at slike nettsamfunn også kan ha negative utfall for noen av sine brukere. Forskning har blant annet vist en negativ sammenheng mellom bruk av Facebook og selvtillit, kroppsbilde og spisemønster. Dette er faktorer som bidrar til utvikling og opprettholdelse av spiseforstyrrelser og spiseproblemer.

Selv om negative aspekter ved slike nettsamfunn har fått mye medieoppmerksomhet det siste tiåret, er det viktig å huske på at det også finnes nettsamfunn som reklamerer for et sunt forhold til kropp og mat, og der tilfriskning står i fokus.  Disse nettsamfunn kan fungere som et lavterskeltilbud for å utveksle erfaringer, for å gi eller motta støtte, og kan også være en viktig kilde til saklig informasjon om spiseforstyrrelser og spiseproblematikk. Per dags dato er det lite forskning gjort på slike nettsamfunn, og vi vet dermed lite om de potensielle positive utfallene av å være medlem i en slik gruppe.

"Psykisk Helse - Spiseforstyrrelser" ble grunnlagt i 2009, og er den største brukerbaserte Facebook-gruppen for individer med  spiseproblemer, pårørende og helsepersonell i Norge. Hensikten med gruppen var å skape en plattform der medlemmer kunne dele erfaringer uten å risikerer kritikk eller konfrontasjon, og der fokuset var å  bidra til et sunt forhold til kropp og mat. For tiden har gruppen ca. 1000 medlemmer over hele Norge. De fleste av disse sliter selv med spiseforstyrrelser eller spiseproblemer, eller har gjort det tidligere. Medlemsmassen omfatter også slektninger og venner til personer med spiseforstyrrelser som søker råd og emosjonell støtte. I tillegg er noen av medlemmene helsepersonell (f.eks. leger, psykologer, sykepleiere og miljøterapeuter), journalister og medieprofiler. Gruppen har hatt stor vekst de siste årene, og dette kan kanskje signaliserer et økende behov for sosialt støtte og interesse for spiseforstyrrelsesrelatert informasjon. Vi vet imidlertid lite om hvorfor folk blir med i gruppen, hvorfor de blir, og hvilket innehold de søker og deler på gruppens Facebook-side.

Mål med studien

Hovedmålet med denne studien er å undersøke hvorfor folk blir medlemmer i Facebook-gruppen "Psykisk Helse – Spiseforstyrrelser”, og hvilket innhold medlemmene ser etter, og deler med andre.  I tillegg ønsker vi å kaste lys over hvem gruppens medlemmer er, og hvilket innhold på gruppens nettsider som anses som nyttig, eller potensielt skadelig. Vi ønsker også å undersøke holdninger til spiseforstyrrelser og behandling, samt rollen til både fagfolk og pårørende i gruppen. 

Metode

Dette er en kvantitativ studie hvor data vil bli samlet inn ved hjelp av et elektronisk spørreskjema (Nettskjema). Prosjektet ledes av Dr. Camilla Lindvall Dahlgren, forsker ved Regional Seksjon for Spiseforstyrrelser (RASP) på Ullevål sykehus, og vil bli gjennomført i samarbeid med administratoren av "Psykisk Helse - Spiseforstyrrelser". Alle medlemmer som er over 16 år i gruppen "Psykisk Helse - Spiseforstyrrelser" vil bli invitert til å delta i studien. Rekruttering vil skje via gruppens Facebook ”wall” der en lenke til undersøkelsen vil bli lagt ut. Alle data vil bli samlet anonymt. Etisk godkjenning vil bli søkt fra REK Sør-Øst og Personvern på OUS Ullevål.

Studentens arbeidsoppgaver

Arbeidsoppgavene til studenten er følgende:

  • Lage en systematisk litteraturoversikt over internettbaserte, sosiale støttegrupper for personer med spiseforstyrrelser.
  • Lage et nettbasert spørreskjema (Nettskjema) basert på eksisterende litteratur.
  • Koordinere datainnsamlingen på Facebook-siden "Psykisk Helse - Spiseforstyrrelser".
  • Systematisere og analysere innsamlede data.  

Det er ønskelig at datainnsamlingen gjennomføres i 2019, med oppgaveinnlevering høst 2019 eller vår 2020. Camilla Lindvall Dahlgren, forsker på RASP vil fungere som hovedveileder, og Professor Ingela Lundin Kvalem ved Psykologisk Institutt PSI vil være biveileder.

Kontakt

Send søknad og CV (maks to sider til sammen) innen 6. mai 2019.

Emneord: Psykologi
Publisert 5. apr. 2019 11:02 - Sist endret 10. juli 2019 13:37