Arbeids- og sosialdepartementet (ASD): Internasjonalt samarbeid på arbeidslivsfeltet

Norges deltakelse i det internasjonale samarbeidet har stor betydning for utformingen av arbeidslivspolitikken. Hva er Norges rolle i EU, Europarådet og ILO?

Foto: colourbox.com

Prosjektbeskrivelse

Et interessant tema kan være å se nærmere på Norges rolle i dette internasjonale samarbeidet. Det er særlig EU, Europarådet og FN-organisasjonen ILO som er aktuelle.

Norge har deltatt i ILO siden organisasjonen startet etter første verdenskrig. Temaet kan belyses både ut fra hvordan Norge opptrer og påvirker i slike internasjonale sammenhenger, og hvordan de internasjonale organisasjonene påvirker Norge når det gjelder utforming av regelverk, samarbeidsformer osv.

Problemstillingen/e kan studeres i flere fag, og ulike metoder vil kunne være aktuelle.

Hva kan Arbeids- og sosialdepartementet bidra med?

Arbeidsdepartementet kan tilby en kontaktperson som diskusjonspartner underveis i prosessen. I den grad vi har oversikt og mulighet kan vi hjelpe deg med å sette deg i forbindelse med relevante aktører, anbefale litteratur og mulig kildemateriale.

Søknaden skal inneholde:

  • Søknadstekst
  • Prosjektskisse for masteroppgaven
  • CV og karakterutskrift

Søk på dette prosjektet: Ta kontakt med vitenskapsbutikken@sv.uio.no

Emneord: Statsvitenskap, Organisasjon ledelse og arbeid
Publisert 20. feb. 2014 13:30 - Sist endret 23. aug. 2017 10:57