Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet

Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet (Bufdir) er et fagdirektorat underlagt Kulturdepartementet og Barne- og familiedepartementet. Våre hovedoppgaver er innen områdene likestilling og ikke-diskriminering, vold og overgrep i nære relasjoner, barn, ungdom og oppvekst, barnevern, familievern og adopsjon. I dette inngår arbeid for å fremme kjønns- og seksualitetsmangfold og heve levekårene og livskvaliteten til lhbtiq-personer. Les mer på vår hjemmeside.