Difi - Direktoratet for forvaltning og IKT

Difi bidrar spesielt der det offentlige står ovenfor store og tverrgående utfordringer. Derfor er digitalisering av offentlig sektor, organisering og styringsvirkemidler samt å bedre offentlige anskaffelser sentrale områder i årene som kommer. Difi har kompetanse på ledelse, styring og organisering av innkjøpsfunksjonen. Vi arbeider også for å fremme elektronisk handel og å sikre etterlevelse av regelverket for offentlige anskaffelser, både nasjonalt og internasjonalt. Vi gir også råd og er en pådriver for utvikling av offentlige anskaffelser, ledere og medarbeidere i staten. Les mer på vår hjemmeside.

Både Stortinget og regjeringen legger vekt på forenkling og effektivisering av offentlig sektor. Derfor ønsker Difi å få belyst effekten ulike organisasjonsmodeller har på offentlig anskaffelser.