Difi - Direktoratet for forvaltning og IKT: Organisering av offentlige anskaffelser

Både Stortinget og regjeringen legger vekt på forenkling og effektivisering av offentlig sektor. Derfor ønsker Difi å få belyst effekten ulike organisasjonsmodeller har på offentlig anskaffelser.

Fotoill.: Difi

Prosjektbeskrivelse

Det offentlige foretar innkjøp for ca. 400 milliarder hvert år. Dette er utgifter som dekker det offentliges behov for blant annet konsulenttjenester, IKT, transport, bygg og anlegg. Innkjøpsansvaret er i hovedtrekk delegert som linjeansvar i alle offentlige virksomheter. Likevel har flere, både kommunale og statlige virksomheter, opprettet sentrale innkjøpsfunksjoner med ansvar for ulike oppgaver. Noen har kun ansvar for et utvalg kontrakter og rammeavtaler, mens andre har mer koordinerende styringsansvar rettet mot ulike innkjøpskategorier. Av virksomhetenes totale innkjøpsforbruk, er det trolig store variasjoner i hvor stor andel som håndteres i de sentrale innkjøpsfunksjonene. Det finnes lite kunnskap og systematisk innhentede erfaringer på hvilke effekter de ulike organisasjonsmodellene gir.

Spørsmålet er om sentralisering av innkjøpsansvaret gir en enklere og mer effektiv tjenesteproduksjon i offentlige virksomheter. Kompetanse om hvilke oppgaver som i så fall bør sentraliseres vil være et viktig bidrag til Difis prioriteringer av nasjonale tiltak på innkjøpsområdet. Difi ønsker en kartlegging av hvorvidt sentralisering av innkjøpsansvar bidrar til bedre styring av innkjøpsfunksjonen ved for eksempel bedre anskaffelser, større kostnadsbesparelser og mer tilfredse interne og eksterne brukere.

Aktuelle problemstillinger

  • I hvilken grad er innkjøpsfunksjonen sentralisert i offentlige virksomheter?
  • Hvilke oppgaver og ansvarsområder bør sentraliseres for å gi størst gevinst?
  • Gevinster kan være i form av kvalitet, brukereffekter, produktivitet, kostnadsgevinster etc.

Aktuelle kjennetegn ved innkjøpsfunksjonene kan være:

Hvor stor andel av det samlede årlige innkjøpsvolum håndteres av den sentrale innkjøpsfunksjonen?

Hvor mange årsverk har den sentrale innkjøpsfunksjonen (sett i forhold til innkjøpsvolum og ansvarsområde)?

Hvilke styringsoppgaver og operative anskaffelser er plassert i sentral innkjøpsfunksjon?

Mulig tilnærming:

Kartlegge et representativt utvalg offentlige virksomheter, kommunale og/eller statlige, med henblikk på å beskrive effekter av sentralisert og desentralisert innkjøpsansvar.

Søknader sendes Vitenskapsbutikken og tas i mot fortløpende.

Emneord: Organisasjon ledelse og arbeid, Sosiologi, Statsvitenskap
Publisert 6. okt. 2014 15:28 - Sist endret 23. aug. 2017 10:35