Jernbanedirektoratet: Temaer for masteroppgaveprosjekter

Jernbanedirektoratet skal sørge for at jernbanesektoren drives mest mulig effektivt, sikkert og miljøvennlig til beste for de reisende, godstransporten og samfunnet.

Foto: Jernbanedirektoratet

Sikkerhetsorganiseringen av norsk jernbanesektor

Utgangspunktet er rolle- og ansvarsdeling for nasjonalt sikkerhetsnivå.

Et forslag til vinkling er:

  • Kvantifisering av sikkerhetsnivå: sikkerhetsnivå kan måles på flere måter, samtidig som det finnes retningslinjer fra European Union Agency for Railways (ERA) og som følges av norsk bransje
  • Sammenligning av rolle- og ansvarsdeling som gjøres i europeiske stater (Norge, Norden, England, …)
  • Sterke og svake sider med norsk organisering

Aktuelt for studieprogrammene: Organisasjon, ledelse og arbeid

Robuste samferdselsinvesteringer

Foto: Njål Svingheim

Koronapandemien har ført til en dramatisk endring i folks reiseatferd. Hva kan vi si om de langsiktige virkningene, og hvor robuste er foreslåtte samferdselsinvesteringer mot etterspørselssjokk av denne typen?

Aktuelt for studieprogrammene: Economics, Samfunnsøkonomisk analyse

Investeringer i økt kapasitet for godstransport på jernbane

Foto: Arvid Bårdstu

Innenfor jernbanetransport er både terminal- og linjekapasitet begrensende for fremtidig etterspørsel etter godstransport med jernbane. Hvordan evaluere lønnsomheten av investering i økt kapasitet når kapasiteten ikke selges fritt i et marked?

Aktuelt for studieprogrammene: Economics, Human Geography, Samfunnsøkonomisk analyse

Norsk jernbanemuseum

Temaer for masteroppgaveprosjekter fra Norsk jernbanemuseum

Andre tips til mulige oppgaver som kan utdypes

  1. Gods: Etableringer av europeiske /østlige godskorridorer skaper nye muligheter for handel og transport. Transport til/fra Kina hvor viktig er det? Godskorridor til Gøteborg, avgjørende for godstrafikken i Norge?
  2. Kina og satsning på samferdsel: Kinas satsning på jernbane – i Europa/globalt. The artic silk road, the belt and road initiative. Hva ønsker de å oppnå, økonomisk og politisk.
  3. Kinesiske entreprenører i Norge: erfaringer, innflytelse. Hvordan vurderer det norske markedet satsningen? Byggherrene, entreprenørene? Hva er de politiske implikasjonene når regjeringen oppfordrer til samarbeid og PST advarer norske akademiske miljøer mot samarbeid?
  4. Transportreformene innen veg og bane: Evaluering av måloppnåelse så langt, endringer og muligheter. Effektivitet eller oppsplitting og ansvarsfraskrivelse?

Kontakt Vitenskapsbutikken for mer informasjon om aktuelle kontaktpersoner i Jernbanedirektoratet.

Emneord: Arkeologi og konservering, Development Environment and Cultural Change, Economics, Historie, Human Geography, Museologi og kulturarvstudier, Organisasjon ledelse og arbeid, Samfunnsøkonomisk analyse
Publisert 4. mai 2018 14:34 - Sist endret 3. des. 2020 10:12