Jernbanedirektoratet: Temaer for masteroppgaveprosjekter

Jernbanedirektoratet skal sørge for at jernbanesektoren drives mest mulig effektivt, sikkert og miljøvennlig til beste for de reisende, godstransporten og samfunnet.

Foto: Jernbanedirektoratet

Sikkerhetsorganiseringen av norsk jernbanesektor

Utgangspunktet er rolle- og ansvarsdeling for nasjonalt sikkerhetsnivå.

Et forslag til vinkling er:

  • Kvantifisering av sikkerhetsnivå: sikkerhetsnivå kan måles på flere måter, samtidig som det finnes retningslinjer fra European Union Agency for Railways (ERA) og som følges av norsk bransje
  • Sammenligning av rolle- og ansvarsdeling som gjøres i europeiske stater (Norge, Norden, England, …)
  • Sterke og svake sider med norsk organisering

Aktuelt for studieprogrammene: Organisasjon, ledelse og arbeid

Investeringer innen samferdsel

Foto: Njål Svingheim

I brev av 26. april 2005 etablerer Samferdselsdepartementet per 1. januar 2006 en ordning som innebærer at transportetatene (da Vegdirektoratet og Jernbaneverket) skal etterprøve investeringsbeslutninger på over 200 mill. kr fem år etter at de er tatt i bruk.

En slik etterprøvingsanalyse består av en vurdering av både prissatte og ikke-prissatte konsekvenser, herunder f.eks. etterspørselsmodelleringer.

Tiden er inne for å etterprøve investeringsprosjekter knyttet til omlegging av ruteplanene til hhv. R12 og R14. Siden etterprøving av hele omleggingen forventes å være stor i omfang, kan det være hensiktsmessig å avgrense analysen til utvalgte aspekter, f.eks. etterspørselsendringen i seg selv.

Aktuelt for studieprogrammene: Economics, Samfunnsøkonomisk analyse

Godsterminaler - Terminaleffektivitet

Foto: Arvid Bårdstu

Omlasting på terminaler kan innebære store komparative ulemper for godstransport med bane sammenlignet med vegtransport. Det å gjøre terminaldriften mer effektiv kan derfor være en av mange løsninger på å bedre konkurranseforholdet mellom godstransport med bane og på veg.

Vi ønsker å belyse nærmere betydningen av automatiseringen av terminaldriften vs. bruk av arbeidsintensive løsninger for de samlede logistikk kostnadene knyttet til bane- og vegtransport.

Hvilken effekt på kostnadsfunksjonen, eller på lønnsomheten samlet sett, har f.eks. bruk av relativt dyrt, men mer effektivt lasteutstyr som kraner vs. bruk mer arbeidsintensive løsninger, men som har lavere investeringskostnader?

Aktuelt for studieprogrammene: Economics, Human Geography, Samfunnsøkonomisk analyse

Norsk jernbanemuseum

Temaer for masteroppgaveprosjekter fra Norsk jernbanemuseum

Andre tips til mulige oppgaver som kan utdypes

  1. Gods: Etableringer av europeiske /østlige godskorridorer skaper nye muligheter for handel og transport. Transport til/fra Kina hvor viktig er det? Godskorridor til Gøteborg, avgjørende for godstrafikken i Norge?
  2. Kina og satsning på samferdsel: Kinas satsning på jernbane – i Europa/globalt. The artic silk road, the belt and road initiative. Hva ønsker de å oppnå, økonomisk og politisk.
  3. Kinesiske entreprenører i Norge: erfaringer, innflytelse. Hvordan vurderer det norske markedet satsningen? Byggherrene, entreprenørene? Hva er de politiske implikasjonene når regjeringen oppfordrer til samarbeid og PST advarer norske akademiske miljøer mot samarbeid?
  4. Transportreformene innen veg og bane: Evaluering av måloppnåelse så langt, endringer og muligheter. Effektivitet eller oppsplitting og ansvarsfraskrivelse?

Kontakt Vitenskapsbutikken for mer informasjon om aktuelle kontaktpersoner i Jernbanedirektoratet.

Emneord: Arkeologi og konservering, Development Environment and Cultural Change, Economics, Historie, Human Geography, Museologi og kulturarvstudier, Organisasjon ledelse og arbeid, Samfunnsøkonomisk analyse
Publisert 4. mai 2018 14:34 - Sist endret 22. okt. 2020 11:18