Nasjonalbiblioteket: Norsk folkemusikk

Nasjonalbibliotekets folkemusikksamling omfatter ca. 47 000 enkeltopptak av norsk folkemusikk fra tidlig 1900-tall og fram til i dag. Denne unike lydsamlingen gir innblikk både i norsk folkemusikkrepertoar gjennom tidene, så vel som de ulike folkemusikkinnsamlernes interesser og preferanser i ulike perioder.

Fotokred: Rolv Brimi. Foto: Nasjonalbiblioteket.

Prosjektbeskrivelse

Det meste av opptakene i samlingen er norsk folkemusikk av de eldste typene og en betydelig del gammeldansmusikk, men også større mengder intervjumateriale i tilknytning til musikkopptakene. Den største delen av lydsamlingen er feltopptak gjort for Norsk Folkemusikksamling. I tillegg finnes det kopier av tidlige voksrull-, pathé- og 78-innspillinger, samt mange kopier av privatopptak. Tilsammen dreier det seg totalt om snaue 2000 timer med opptak. I tillegg har det fra år 2000 også blitt samlet inn en større mengde videoopptak av norsk folkemusikk gjennom feltarbeid.

Formålet med de tidligste feltopptakene var å fremskaffe lyd som grunnlagsmateriale for studier og forskning framfor mer tradisjonelle notenedtegnelser. I senere tid ble det også stadig viktigere å dokumentere selve konteksten rundt folkemusikkutøvelsen. De første innsamlerne var mest interessert i de eldste slåttetypene, ballader og andre gamle sanguttrykk, men siden har folkemusikkbegrepet blitt videre og nyere sjangre kan være like interessante for både utøvere og forskere.

Folkemusikksamlingens opptak er registrert i databasen FIOL som tilbyr mange ulike søkemuligheter og innfallsvinkler. Per dags dato gis det tilgang til FIOL kun i Nasjonalbibliotekets lokaler.

Problemstillingar

De fleste oppgaver skrevet med utgangspunkt i folkemusikkopptak, har tatt for seg enkeltutøvere og bestemte distrikt på bakgrunn av repertoarkartlegging og analyser av fremføringsstil. Like fullt finnes det også mange andre spennende problemstillinger som foreløpig ikke er utforsket like nøye. Gjennom Nasjonalbibliotekets folkemusikksamling kan man blant annet kartlegge og analysere aktivitetene til enkelte innsamlere, undersøke rent tekniske og kunnskapshistoriske aspekter av innsamlingsarbeidet eller analysere innsamlingspraksisen i en større kulturpolitisk sammenheng.

Kva kan Nasjonalbiblioteket tilby?

Nasjonalbiblioteket vil gjøre materialet tilgjengelig for studenter som ønsker å skrive sine mastergradsoppgaver om det på vår Spesiallesesal for film og musikk. Fast plass på lesesalen med eget skap vil være mulig.

Emneord: Musikkvitenskap
Publisert 24. juni 2015 11:11 - Sist endret 23. aug. 2017 12:08