Rodeo Arkitekter AS: Byen i samfunnet / samfunnet i byen

Hvordan kan vi forstå sammenhenger og forhold mellom den bygde byen og det levde livet - mellom materiell og sosial struktur?

Illustrasjonsfoto: Rodeo Arkitekter AS

Prosjektbeskrivelse

Byutvikling er i hovedsak et fag dominert av arkitekter og ingeniører, men vi i Rodeo Arkitekter AS mener sterkt at samfunnsvitenskapelige og humanistiske perspektiver både kan og bør inkluderes for å kaste lys over viktige dimensjoner knyttet til forholdet mellom mennesker og bygningene de beveger seg i og gjennom.

Vi ønsker derfor å invitere studenter med interesse for byliv og urbane spørsmål m.m. til å skrive masteroppgave i samarbeid med Rodeo Arkitekter AS. Kontoret besitter sosiologisk kompetanse, men stiller seg også åpne for studenter fra andre fagretninger.
 

Tema/problemstillinger

Byer er dynamiske, både i måten de materielt utvikler seg på og hvordan det sosiale livet utspiller seg. I tillegg til å være sentrale ”motorer” for samfunnets vekst og utvikling, som noder i nettverket Norge, er byer mangfoldige arenaer der ulike identiteter og interesser oppstår og møtes. I konflikt eller harmoni. Byer representerer med andre ord alt fra planlegging og design, til kultur og livsstil. Her finnes det en rekke problemstillinger å ta tak i.  For eksempel:

 • Historisk har det vært et klasseskille mellom dem som bor på henholdsvis øst- og vestsiden av Akerselva, men hva skyldes det at enkelte i dag hevder at det reelle klasseskillet har flyttet seg til Alnaelva?
 • Kan man skrive en ”kvadratmeterprisens historie” fra et sosiokulturelt perspektiv, hvor man ser bydelers  og boområders utvikling – vekst og fall – i sammenheng med samfunnsfenomener og trender på mikro- og/eller makronivå?
 • Groruddalen er et område i Oslo knyttet til både politisk bekymring og store investeringer. Hvordan ble Groruddalen hva det er i dag, og hva skal Groruddalens rolle være i et Oslo for framtiden, der man venter en befolkningsvekst på rundt 300 000 personer?
 • Byer fyller forskjellige behov avhengig av hvilken livsfase folk befinner seg i. Gjenspeiler dette seg i flyttemønstre og folks oppfatning av den helhetlige byen, og hvordan varierer eventuelt dette mellom ulike grupper?
 • Vår tids samfunn preges av andre verdier, behov og preferanser enn før, men vi ser likevel at boligbygging følger en tradisjonell tenkning. Bygges byen med en delvis utdatert boligtypologi som representerer en foreldet fortolkning av hvor folk vil bo og hva slags type bolig de ønsker seg (generasjonsboliger, voksenkollektiver etc.)?
 • Det snakkes gjerne om region Stor-Oslo, hvor nettverket mellom hovedstaden og de omliggende byene omtales fram som en funksjonell tilpasning til sentraliseringsbehov. Hva skjer med byer og innbyggernes by- og selvforståelse når lokale arbeidsplasser forsvinner til fordel for bo- og pendleområder?
 • Miljøvennlig byutvikling framholdes som et ideal for vår tid, men hvordan skjer dette i praksis? Hvilke utfordringer og muligheter preger veien mot framtiden?

Listen ovenfor representerer kun eksempler på problemstillinger vi anser det som interessant å ta tak i, og vi ønsker ikke å begrense aktuelle studenter til dette. I stedet oppfordrer vi til å tenke kreativt og ut fra egne interesser, og ta kontakt. Vi stiller oss, med andre ord, svært åpne for hvilke prosjekter det kunne være interessant å samarbeide om. Vi stiller ingen krav til hva slags metode som legges til grunn.

For Rodeo vil det:

1) være interessant å samle grunnlagskunnskap som er relevant for positiv by- og stedsutvikling.
2) være spennende å knytte til oss engasjerte studenter som kan stimulere til utviklingen av vårt fag.

Hva kan Rodeo Arkitekter tilby?

Rodeo kan bidra med:

 • Generell kompetanse på og erfaring med byutvikling og analyse.
 • Vi har også et relativt stort nettverk å trekke på, og kan sette studenter i kontakt med relevante aktører, samt være behjelpelige med litteratur og kildemateriale i den grad vi har oversikt over dette.
 • Studenten(e) vil i tillegg få tildelt en fast kontakt til oppfølging underveis og som sparringspartner.
 • I den grad datamateriale fra våre tidligere prosjekter har relevans, vil dette kunne stilles til studenten(e)s rådighet.
 • Vi ønsker i tillegg at studenten(e) skal få mulighet til å bli med og delta på prosjekter vi jobber med, dersom prosjektene er relevante for den aktuelle masteroppgavens tema. Dersom dette blir aktuelt – noe vi vil jobbe aktivt for – vil Rodeo selvsagt dekke eventuelle kostnader i forbindelse med reise, opphold og diett.

Vi har per i dag ingen faste arbeidsplasser å tilby, men det vil i perioder være mulig å bruke vårt kontor på Youngstorget som arbeidssted.
 

Emneord: Development Environment and Cultural Change, Museologi og kulturarvstudier, Sosialantropologi, Human Geography, Sosiologi
Publisert 20. mai 2016 10:58 - Sist endret 16. des. 2019 14:53