Norsk Folkemuseum: Dagbladets fotoarkiv 1950-1970

Dagbladarkivet på Norsk Folkemuseum omfatter en stor samling pressebilder fra 1950 til 1970. Det kan være mange temaer og perspektiver knyttet til masteroppgaver med utgangspunkt i dette bildearkivet, eventuelt sammenholdt med avisreportasjer eller andre kontekstuelle kilder.

Oppføring av regjeringsbygget, Oslo 1957. Foto: Dagbladet/Norsk Folkemuseum

Prosjektbeskrivelse

Dagbladarkivet på Norsk Folkemuseum omfatter en stor samling pressebilder fra 1950 – 1970, fra etterkrigstidens vareknapphet til forbrukersamfunnets framvekst. Flere tusen Dagbladbilder er tilgjengelig på Digitalt Museum. Søk på ”Dagbladets pressebilder”.

Det er i perioden fra 1945 at grunnlaget for moderne norsk pressefotografi blir lagt, ikke bare i Dagbladet men også i andre aviser og magasiner. I Dagbladet starter utviklingen med bruk av det egenproduserte pressebildet som nyhetsbilde, i større bildereportasjer så vel som i featureliknende og mer ”kunstneriske” illustrasjoner, omkring 1950. Dagbladet regnes blant de ledende på utvikling av bildebruken i norsk presse i den perioden arkivet dekker, også takket være kreative redaktører som eksperimenterte med bildeleggingen av avisens reportasjer.

Det er forsket lite på pressefotografiet og pressefotografenes rolle i Norge. Etter som denne samlingen dekker en avgjørende periode i pressefotografiets utvikling, vil den være et godt utgangspunkt for studenter som ønsker å undersøke denne siden av norsk fotohistorie.

Pressearkivet er dessuten en spennende og unik kilde til samtidige hendelser og dagliglivets begivenheter. Samlingen kan potensielt belyse utviklingen av samfunnets kollektive hukommelse og forståelsesrammer.

En mulighet er å bruke fotografiene i en komparativ analyse i forhold til dagens pressebilder og aviser, for eksempel knyttet til temaet kjønn og sport. En annen mulighet er å vinkle en studie av arkivet mot jakten på det gode bildet. Ved å studere avisenes bildebruk før og nå kan det kobles til en analyse av utviklingen av pressefotografiet i Norge. Bildearkivet kan i så fall suppleres med intervjuer med pressefotografer som har jobbet i Dagbladet.

Tilgang til samlingene m.v.:
Store deler av Norsk Folkemuseums samlinger er digitalisert. Opplysninger om gjenstander og bildemateriale er tilgjengelig på Digitalt Museum. For å få tilgang på materiale fra samlingene som skal benyttes i oppgaven må det bestilles på forhånd etter avtale med konserverings- og/eller dokumentasjonsavdelingen.

Det er lesesalsplasser for besøkende i Folkemuseets bibliotek og besøkssenter. Her finnes også PC'er som kan benyttes til søk i samlingene.

Veiledningskompetanse:
Norsk Folkemuseum har formell veiledningskompetanse på alle foreslåtte temaer, og kan om ønskelig og etter nærmere avtale stille med (bi-)veiledere.

Emneord: Europeisk kultur, Historie, Journalistikk, Kunsthistorie og visuelle studier, Medievitenskap, Museologi og kulturarvstudier
Publisert 27. mars 2014 10:29 - Sist endret 14. mars 2018 16:29