Norsk Folkemuseum: Innvandreres livshistorier

I prosjektet "Norsk i går, i dag, i morgen?" (2001-2005) ble det samlet inn livsløpsintervjuer og bildemateriale fra pakistanske og tyrkiske arbeidsinnvandrere og bosniske flyktninger til Norge. I etterkant er det gjennomført intervjuer med personer med bakgrunn fra Polen.

Foto: Norsk Folkemuseum

Prosjektbeskrivelse

Prosjektbeskrivelse

Materialet i denne samlingen kan danne utgangspunkt for flere temaer og spørsmål:

Kollektive fortellinger: Hvordan etableres kollektive fortellinger om hvem vi er, og i hvor stor grad finner man i intervjuene individuelle erfaringer som avviker, bryter eller modererer slike fortellinger? I hvilken grad reproduseres kollektive fortellinger i generasjonen etter? (forståelsen av foreldrenes lidelse og slit kan være konstituerende for barns relasjon til sine foreldre/foreldregenerasjonen); Hvem er jeg/vi i forhold til det fysiske hjemlandet, og i hvilken grad fungerer ”hjemlandet” som en identitetsskapende idé.

Kjønn, knyttet til migrasjonsprosessen: Menn som reiser ut (forsørgerideal, fraværende far, singellivet i en ny liberal virkelighet), kvinner som følger etter (og skal tilpasse seg omgivelser med andre forventninger), kontinuitet og endring i relasjon mellom kjønnene, særlig i lys av nye begrensninger og muligheter, nye familiestrukturer osv. I senere år inkluderer dette også i økende grad menn som følger etter/gjenforenes, og det i en ny type kontekst der mannen forlater sin slekt for å forenes med svigerfamilien.

Relasjoner mellom generasjoner

Migrasjonserfaringen: Hvordan det var da innvandrere kom og hvordan er det i dag, f eks i forhold til arbeid, sosioøkonomisk posisjon, rasisme og diskriminering, organisasjonsliv? Hva ga livet mening den gang og hva gir livet mening i dag?

En komparasjon mellom ulike grupper i materialet: pakistanere-tyrkere-bosniere-polakker; flyktning-arbeidsmigrant; ung-gammel

En tematisering av "det norske", og diskusjoner om "oss" og dem"

Prosjektet: Videreføring av prosjektet ”Norsk i går, i dag, i morgen?”

Tilgang til samlingene m.v.:
Store deler av Norsk Folkemuseums samlinger er digitalisert. Opplysninger om gjenstander og bildemateriale er tilgjengelig på Digitalt Museum. For å få tilgang på materiale fra samlingene som skal benyttes i oppgaven må det bestilles på forhånd etter avtale med konserverings- og/eller dokumentasjonsavdelingen.

Det er lesesalsplasser for besøkende i Folkemuseets bibliotek og besøkssenter. Her finnes også PC'er som kan benyttes til søk i samlingene.

Veiledningskompetanse:
Norsk Folkemuseum har formell veiledningskompetanse på alle foreslåtte temaer, og kan om ønskelig og etter nærmere avtale stille med (bi-)veiledere.

Emneord: Europeisk kultur, Gender Studies, Historie, Human Geography, Sosialantropologi, Sosiologi
Publisert 27. mars 2014 10:11 - Sist endret 16. des. 2019 14:57