Transportøkonomisk institutt

Transportøkonomisk institutt (TØI) er et nasjonalt senter for samferdselsforskning, og et flerfaglig forskningsinstitutt med ca. 80 ansatte. Fagkategoriene omfatter økonomer, sosiologer, psykologer, statsvitere, geografer og ingeniører.

Instituttet består av fire fagavdelinger: Persontransport; Transportanalyser og regionale studier; Sikkerhet og miljø og Avdeling for transportøkonomi. Se mer informasjon om masteroppgavesamarbeid på vår hjemmeside.

Reisende på kollektivtransport

Hva er sammenhengen mellom segregasjon og reisevaner?

Barcode Oslo

Transportomfanget vil i stor grad avhenge av lokaliseringsmønsteret. Byutvikling og bytransport er et forskningsfelt med mange viktige spørsmål som kan være aktuelle for en masteroppgave.

inne på t-banen

Det bevilges store beløp i form av subsidier til drift av kollektivtransport. Hvordan er fordelingseffektene?

Kvinne og t-bane som kjører forbi.

Hvordan bør byer og kollektivsystemer utvikles for at kollektivtrafikk (og gåing og sykling) kan øke sin konkurransekraft vs. personbilens?

mann på togperrong

Samfunnsøkonomiske analyser blir mye brukt i samferdselssektoren, særlig ved vurdering av store investeringer i infrastruktur.

Tunge kjøretøy utgjør 2/3 av klimagassutslippene fra transportsektoren og er av de utslippene som har økt mest. Hvordan få til et grønt skifte innen tungtransport?

Er du interessert i statistiske analyser og sykling? Da har vi et spennende tema for masteroppgaven.

Dame på sykkel opp en bakke

TØI har et prosjekt om bruk av elsykler som vi ønsker å invitere en masterstudent til å delta i. Prosjektet handler om sykling, med spesiell fokus på elsykler.

veikant med gress og motorvei

Transportsektoren står for en stor andel av de norske utslippene av klimagasser. Det har lenge sett ut til at økt transportvolum og økte uslipp er direkte koblet mot vekst i BNP, men trenger det å være slik?

Parkeringstripe med 4 biler

Parkeringsrestriksjoner er et vanskelig tema - også politisk sett. Her er det mange problemstillinger å ta tak i.

Person som venter på buss

Innen området kollektivtransport møtes mange ulike problemstillinger det kan og bør skrives mer om.

Illustrasjon av hus, vindmøller og miljøvennlig transport

Hvordan er politikk og strategier for et grønt skifte i urban transport koplet til teknologiske innovasjoner?