Transportøkonomisk institutt (TØI): Grønn urban transportpolitikk og teknologiske innovasjoner i transportsektoren

Hvordan er politikk og strategier for et grønt skifte i urban transport koplet til teknologiske innovasjoner? 

Illustrasjon av hus, vindmøller og miljøvennlig transport

Fotoill: TØI

Byer er gjerne mest utsatt for klimaendringer som kan true deres utvikling, og transport utgjør en av de største klimautfordringene.  Dette har ført til et grønt skifte på den politiske agenda i mange byer verden over med økt fokus på grønn transport/mobilitet. Det lanseres strategier/tiltak for å få til lavkarbon transport som kan redusere klimautslipp og miljøproblemer, men samtidig opprettholde tilgjengelighet og mobilitet og bidra til å utvikle attraktive byer.

Det vil være interessant å se om urbane strategier for lavkarbon-mobilitet er koplet til innovasjoner i transportsektoren og om strategiene stimulerer eller hindrer utviklingen av (spesifikke) transportinnovasjoner, for eksempel på lokalt/regionalt nivå, hvordan og hvorfor urbane strategier utvikles og påvirker teknologiske innovasjoner og vice versa. Her kan en fokusere på både «path-creation” og “path-dependency”-spørsmål.

Oslo og Akershus  har en Hydrogenstrategi (2014-2025) som kanskje kan være et mulig case å følge her.

Problemstilling

Om og hvordan politikk og strategier for et grønt skifte i urban transport er koplet til teknologiske innovasjoner?

Sustainability transition perspektiv (TIS, MLP). Systemelementer og funksjoner, landskap, regime og nisjer. Betydning av

  • Teknologisk innovasjon (el. Hydrogen etc.)
  • Organisatorisk innovasjon
  • Geografiens betydning (multi-scalar)
Emneord: Economics, Human Geography, Samfunnsøkonomisk analyse, Society Science and Technology in Europe, Statsvitenskap, Teknologi innovasjon og kunnskap
Publisert 4. jan. 2011 11:25 - Sist endret 16. des. 2019 15:31