Transportøkonomisk institutt (TØI) Grønt skifte til fornybar tungtransport

Tunge kjøretøy utgjør 2/3 av klimagassutslippene fra transportsektoren og er av de utslippene som har økt mest. Hvordan få til et grønt skifte innen tungtransport?

Foto: TØI 

Prosjektbeskrivelse

For å nå regjeringens mål om 40 prosent utslippskutt innen 2030 (fra 1990), må utslippene fra tungtrafikken reduseres med minst 58 prosent fra dagens nivå.

Et 70-talls aktører innen transportsektoren i Norge har nylig underskrevet en erklæring der de forplikter seg til å velge fornybare transportløsninger (Zero).

Det finnes nå mange gode fornybare løsninger med biodrivstoff, hel- og delelektriske løsninger og hydrogen. Fornybar drivstoff er nå blitt konkurransedyktig og gir fossil drivstoff konkurranse. Nye løsninger med batteri og hydrogen for tyngre kjøretøy er også på full fart inn.

Problemstilling

Hvordan få til et grønt skifte innen tungtransport – drivere, barrierer og stimuli?

Sustainability transition perspektiv (TIS, MLP). Systemelementer og funksjoner, landskap, regime og nisjer. Betydning av

  • Teknologisk innovasjon (el. Hydrogen etc.)
  • Organisatorisk innovasjon
  • Geografiens betydning (multi-scalar)
Emneord: Economics, Human Geography, Samfunnsøkonomisk analyse, Society Science and Technology in Europe, Statsvitenskap, Teknologi innovasjon og kunnskap
Publisert 1. juli 2016 14:29 - Sist endret 16. des. 2019 14:50