Parkering

Parkeringsrestriksjoner er et vanskelig tema - også politisk sett. Her er det mange problemstillinger å ta tak i.

Parkeringstripe med 4 biler

Fotoill.: TØI

Bil er det viktigste transportmidlet i Norge, samtidig er det et politisk ønske om at all vekst i persontrafikken i de store byene skal tas med kollektivtransport, gange og sykkel. Interessante spørsmål innen parkeringsforskningen er:

  • Hvordan kan byenes parkeringspolitikk bidra til bedret miljø?
  • Gjør gateparkering sentrum mer eller mindre attraktivt?
  • Hva er konsekvensen av at parkering knyttes direkte til boligen?
  • Er innfartsparkering miljøvennlig?
  • Hvordan dekkes kostnadene når parkering er gratis for brukerne?

Det finnes en rekke spørsmål innenfor temaet parkering som er vel verdt en masteroppgave.

TØI er interessert i å knytte til oss studenter som ønsker å skrive masteroppgaver innenfor ”våre” temaer. Vårt mål med dette er å synliggjøre parkering som et interessant forskningsområde for studenter. Interesserte studenter kan selv formulere en problemstilling og ta kontakt via Vitenskapsbutikken.

TØI, kan tilby god tilgang på flere databaser, som reisevaneundersøkelser, vi har for eksempel oversikt over hvor de som bruker innfartsparkeringene i Oslo og Akershus, bor. TØI kan også tilby biveiledere etter kapasitet, et bredt kontaktnettverk som kan være nyttig for intervjuer, og kontorplasser for inntil fem studenter.

Parkering er et relativt smalt studiefelt. På TØI blir det særlig studert med utgangspunkt i planlegging, samfunnsgeografi og statsvitenskap. Andre innfallsvinkler kan også være interessante.

Særlig relevant er: Samfunnsgeografi, samfunnsøkonomi, sosiologi og statsvitenskap.

Emneord: Development Environment and Cultural Change, Psykologi, Human Geography, Sosiologi, Statsvitenskap
Publisert 3. sep. 2013 15:23 - Sist endret 22. okt. 2020 11:07