Transport og miljø

Transportsektoren står for en stor andel av de norske utslippene av klimagasser. Det har lenge sett ut til at økt transportvolum og økte uslipp er direkte koblet mot vekst i BNP, men trenger det å være slik?

veikant med gress og motorvei

Foto: TØI

I Norge har vi også satset stort på elbiler. Dette har resultert i at elbiler utgjør en relativt stor andel av den norske bilparken. I hvilken grad kan dette tilskrives de insentivordningene som har vært introdusert fra myndighetenes side?

Prosjektbeskrivelse

Transportøkonomisk institutt (TØI) driver med forskning på persontransport og en rekke andre tilstøtende temaer. Vi er interessert i å knytte til oss noen studenter som ønsker å skrive masteroppgaver innenfor ”våre” temaer.

Vårt mål med dette prosjektet er å synliggjøre koblingene mellom transport og miljø som et interessant forskningsområde for studenter. Interesserte studenter kan selv formulerer en problemstilling og ta kontakt via Vitenskapsbutikken.

TØI kan tilby god tilgang på flere databaser, som reisevaneundersøkelser. TØI kan også tilby biveiledere etter kapasitet, et bredt kontaktnettverk som kan være nyttig for intervjuer, og kontorplasser for inntil fem studenter.

Transport og miljø kan og blir studert på mange måter fra flere ulike fagbakgrunner. Særlig relevant er: Samfunnsgeografi, samfunnsøkonomi, sosiologi og statsvitenskap.

Emneord: Development Environment and Cultural Change, Psykologi, Human Geography, Sosiologi, Statsvitenskap, Teknologi innovasjon og kunnskap, Society Science and Technology in Europe
Publisert 3. sep. 2013 15:25 - Sist endret 22. okt. 2020 11:12