Bedre psykisk helse hos barn og unge i Ullensaker kommune

Ullensaker kommune tilbyr psykologistudenter fire ulike tema om barn og ungdom; ungdata, samhandlingsmodellen - bedre tverrfaglig innsats, tiltaksevaluering og pakkeforløp i psykisk helsevern og rus, barn og unge. 

Bildet kan inneholde: Muskel, Illustrasjon, Væpne, Clipart, Rom.

Prosjektbeskrivelse

Ungdata

  • Er det sammenhenger mellom svarene?  Er det for eksempel sammenheng mellom deltakelse i organisert aktivitet og opplevd psykisk uhelse?
  • Ser man noen vesentlige trender (analyse av data fra alle år) som kommunen bør ha ekstra oppmerksomhet på?

Samhandlingsmodellen: bedre tverrfaglig innsats 

  • Analyse og drøfting av råmateriale fra baseline-undersøkelsen
  • Utvikling av en plan for måling og evaluering av implementeringen.  Hvilke indikatorer bør kommunen måle på, og hvordan bør disse måles?  Hvordan kan vi som kommune legge til rette for tilbakemeldinger fra brukerne underveis?
  • Evaluering av brukermedvirkning og involvering for de barna, ungdommene og familiene som følges opp med Bedre tverrfaglig innsats. Fokusgrupper? 

Tiltaksevaluering

  • Hvilke kriterier brukes i dag for å avgjøre hvilket tiltak som settes inn for oppfølging av barn og unges psykiske helse i 1. linje, både lavterskel og i barnevern?  Evaluere de hyppigst brukte tiltakene og utarbeide psykologfaglige råd for økt kvalitet og nytteverdi for de tiltakene kommunen iverksetter.
  • Har vi gode rutiner for å måle om vi oppnår ønsket effekt? Evaluere kommunens evalueringsrutiner og praksis og drøfte forbedringsforslag. 

Pakkeforløp i psykisk helsevern og rus, barn og unge 

  • Evaluering av kommunens prosedyrer/praksis for henvisning og samhandling i pakkeforløpet.  Fungerer ansvarsrollen «kommunens forløpskoordinator» som ønsket? Bidrar prosedyrene til (psykologfaglig) bedre henvisninger til spesialisthelsetjenesten; rett hjelp til rett tid? Opplever ansatte bedre tverrfaglig samhandling mellom spesialisthelsetjenesten og 1. linje?
  • Evaluering av brukermedvirkning og involvering fra kommunen/kommunens forløpskoordinator med de barna, ungdommene og familiene/pårørende som mottar behandling i spesialisthelsetjenesten.  Gjøres det i praksis?  Opplever familien at de er informert, blir involvert og har reell medvirkning? 

Tilgjengelig datamateriale, eller andre ressurser oppdragsgiver kan stille til rådighet. 

Råmateriale fra Ungdata undersøkelsen og BTI undersøkelsen kan bestilles, vi har ikke disse tilgjengelig pt ettersom vi ikke har nødvendig kapasitet eller ressurser til å utføre analyser internt.   

Kommunens ansatte og innbyggere kan stille som informanter og deltakere i fokusgrupper etter eget ønske og samtykke. 

Psykologfaglig rådgiver i Helse og sosial er tilgjengelig for veiledning og samarbeid i kommunen.   

Bakgrunn

Ullensaker kommune ønsker å ha forsvarlig virksomhet i tråd med lover, forskrifter, retningslinjer fra statlige tilsynsmyndigheter, og ut fra det som i fagmiljø og forskning anses som god psykologfaglig praksis.  For å muliggjøre dette, er det ønskelig å skape en nærhet til fagmiljøet og forskning gjennom å involvere maserstudenter i prosjekter som kan ha nytte av psykologfaglig styrking.  Videre er det ønskelig at masterstudentene kan oppleve at deres bidrag/masteroppgaven har tydelig relevans for planer/prosedyrer og praksis i kommunen. 

 

Emneord: Psykologi
Publisert 11. juni 2019 15:30 - Sist endret 9. sep. 2020 12:06