Wayback - Livet etter Soning: fremtidens kriminalomsorg?

I Norge har man de senere årene lagt ned flere små og lokale lavsikkerhetsfengsler. De har blitt erstattet med større høysikkerhetsfengsler, plassert i skogs- og industriområder. Hva er konsekvensene av en slik utvikling? Og er det slik fremtidens kriminalomsorg burde se ut?

Vi ønsker å komme i kontakt med masterstudenter som er interessert i denne tematikken, og som kan bidra til økt kunnskap om hvilke faktorer i fengselets omgivelser (f.eks. utforming, skala, lokasjon og lignende) som spiller en rolle for trygg tilbakeføring.

Bildet kan inneholde: skrift, materiell eiendom, logo, symbol, grafikk.

Wayback er en ideell stiftelse som jobber for innsattes tilbakeføring i samfunnet. Stiftelsen ble startet av innsatte i Oslo fengsel i 2002, og er tuftet på ideen om at tidligere domfelte er best egnet til å støtte løslatte i tilbakeføringsprosessen. Kjernen i virksomheten er fadderordningen, som betyr at medlemmer får støtte av en fadder som har klart overgangen til et liv uten rus og kriminalitet. Fadderne våre bistår på områder som bolig, økonomi, nettverk, helse og arbeid, og koordinerer forholdene mellom ulike instanser (som NAV, utdannelsesinstitusjon, rusomsorg osv.).

Vår målsetting er at innsatte som skal løslates får et bedre grunnlag til å bygge et kriminalitet- og rusfritt liv, dersom man er motivert for det.

Du kan lese mer om Wayback på våre nettsider: www.wayback.no


Bakgrunn og formål

Mange av dagens fengsler er gamle, uegnede for moderne fengselsdrift og har store vedlikeholdsetterslep. Det vil si at i årene fremover vil det være omfattende behov for rehabilitering og bygging av nye fengsler. Denne prosessen er allerede igangsatt gjennom Halden fengsel, modulfengslene- Modell 2015 og nye Agder fengsel, avd. Mandal og Froland. Store fengsler med høyt sikkerhetsnivå, plassert i skogs- og industriområder.

Utvikler vi oss i riktig retning? Tilrettelegger denne fengselstypologien for best mulig soningsforløp for innsatte? Støtter utformingen de arbeidsoppgaver som skal utføres av ansatte og andre tjenester knyttet til fengselet? Er denne strategien bærekraftig og økonomisk lønnsom?

Tidligere forskning tilsier at livskvaliteten til innsatte og ansatte er bedre i små fengsler. Økt livskvalitet har igjen blitt knyttet til redusert risiko for tilbakefall. Statistikk og forskning viser også at risikoen for tilbakefall øker i takt med sikkerhetsnivå og regime. Likevel øker vi kapasiteten på høyere sikkerhetsnivå, og bygger færre store enheter. Dette kan gjøre det utfordrende å opprettholde viktige prinsipper i norsk kriminalomsorg, som nærhetsprinsippet og prinsippet om progresjon i soningen.

Vi mener det er viktig å se nærmere på konsekvensene av en slik utvikling. I den forbindelse ønsker vi økt kunnskap om betydning av fengselsstørrelse, sikkerhetsnivå og nærhet til samfunnet. Mye av informasjonen og erfaringene foreligger, men er ikke nødvendigvis systematisert. Masteroppgaver vil være et viktig bidrag til å øke kunnskapsgrunnlaget rundt denne tematikken. 

Vi ønsker spesielt å se nærmere på følgende faktorer og hvilken betydning de har for tilbakeføringen til samfunnet:

  • Fengselsstørrelse (relasjoner, miljø, sosialt klima)
  • Tilrettelegging (sikkerhetsnivå, progresjonsmodellen, metode, målgrupper)
  • Nærhet til samfunnet (geografisk plassering, nærhet til familie og venner, samhandling med lokalsamfunn, overgang fra fengsel til frihet)

Relevante temaer/problemstillinger kan være:

  • Er det en sammenheng mellom fengselsstørrelse og bruk av isolasjon?
  • Er det en sammenheng mellom fengselsstørrelse og trygghetsfølelse blant innsatte og ansatte?
  • Fra ung førstegangssoner til gjenganger.
  • Løslatelse fra lavsikkerhet vs. løslatelse fra høysikkerhet.
  • Hvilken betydning har nærhet til lokalsamfunn for trygg tilbakeføring?
  • Hvordan påvirker utformingen av fengselet innsattes psykiske helse?

Wayback søker studenter med relevant faglig bakgrunn fra kriminologi, sosiologi, psykologi og sosialantropologi. Vi vil også gjerne komme i kontakt med studenter som kan utføre en samfunnsøkonomisk analyse av kriminalitetens direkte og indirekte kostnader og/eller konsekvenser ved bruk av ulike fengselsmodeller. 


Funn vil være relevante for arbeidet til Rescaled Norge, som er et samarbeid mellom Wayback og den europeiske interesseorganisasjonen RESCALED. Les mer om samarbeidet her: https://www.wayback.no/rescaled-norge/

Emneord: Kriminologi, Rettssosiologi, Samfunnsøkonomi, Samfunnsøkonomisk analyse, Sosiologi, Sosialantropologi, Psykologi, Historie
Publisert 29. jan. 2021 13:28 - Sist endret 29. jan. 2021 13:45