Alle fag

Snarvei til tidspunkt: 09:15-10:00 - 10:15-11:00 - 11:15-12:00 - 12:15-13:00 - 13:15-14:00 - 14:15-15:00
Misconceptions about evolution - AVLYST
Professor Torsten Struck
10:15-11:00: Kristine Bonnevies hus, Auditorium 1 (Biologi)
As Theodosius Dobzhansky has put it "Nothing in biology makes sense except in the light of evolution". So the theory of evolution is the central theory in biology and is not seriously doubted by any scientist. However, nonetheless many misconceptions about evolution are common ground and shape the world´s view on it. In this talk I will address some of these misconceptions about evolution and point out better explanations of certain aspects to teach to pupils in order for a better understanding what evolution is about and what not.
Kan me bruke mikroorganismar til å kontrollere og redusere klimagassar?
Forsker Unni Vik
11:15-12:00: Kristine Bonnevies hus, Auditorium 1 (Biologi)
Klimagassen CO2 er stadig aukande i atmosfæren vår, og det hastar med tiltak som kan redusere mengda. Dei siste tiåra har det føregått ei revolusjon innan forsking på mikroorganismar. Ved hjelp av DNA-sekvenseringsteknikkar har ein fått innblikk i ei verd me tidlegare hadde svært avgrensa kunnskap om. Mikroorganismane finnes over alt, tilpassar seg svært raskt endringar i miljøet og har eit metabolsk repertoar me knapt trudde var mogleg! Der me tidlegare trudde at det berre var planter som kunne gjere om CO2 (og sollys) til sukker gjennom fotosyntesen, visar det seg at mikroorganismar har minst seks måtar å nyttiggjer seg av CO2 på. Eigenskapar ved mikroorganismar kan teoretisk sett utnyttast og verta viktige verkty i for eksempel kampen mot CO2 i atmosfæren vår. I foredraget vil eg presentere idear frå artikkelen «Using prokaryotes for Carbon Capture Storage», publisert i Trends in Biotechnology som døme på korleis mikroorganismar kan bli essensielle verkty innan karbonfangst og lagring.
Mykobiomet i hus og bygninger
PhD kandidat Eva Lena Estensmo
12:15-13:00: Kristine Bonnevies hus, Auditorium 1 (Biologi)
Mesteparten av tiden vår tilbringer vi innendørs, men få av oss tenker kanskje over at bygningene har sitt eget økosystem av sopp og bakterier som påvirker oss døgnet rundt. Hva dette økosystemet består av og hvordan det endrer seg i ulike rom og bygninger har betydning for vårt inneklima og vår helse. Derfor har vi på Universitetet i Oslo i samarbeid med firmaet Mycoteam AS startet opp prosjektet IndoorMyco, hvor vi analyserer DNA for å kartlegge soppsamfunnet innendørs.
Hva påvirker jegernes avgjørelse om å skyte – eller ikke skyte?
Forsker Inger Maren Rivrud
13:15-14:00: Kristine Bonnevies hus, Auditorium 1 (Biologi)
Jegere og rovdyr er alle viktige for å kontrollere bestander av ville dyr, men jegerne bidrar til en langt høyere dødelighet enn det vi finner i naturen. Det er derfor viktig å forstå hvordan jaktseleksjon kan påvirke disse bestandene. Vi har laget en modell som viser hvordan ulike sosiale og naturlige begrensninger påvirker jegernes valg om å skyte i en gitt situasjon, og sammenlignet resultatene med data fra jaktstatistikken. Resultatene viste at kort tid igjen på jaktsesongen, høy konkurranse mellom jegerne, lav sannsynligheten for å se dyr og høye jaktkostnader øker sjansen for at jegeren skyter. Det er derfor en viss forutsigbarhet i jegernes seleksjonspress, som bør tas til følge i forvaltningen.
Rethinking historical plague epidemics in Europe
PhD kandidat Katharine Dean
14:15-15:00: Kristine Bonnevies hus, Auditorium 1 (Biologi)
Although plague (Yersinia pestis) epidemics are commonly attributed to rats, little is known about the transmission of the disease in Europe during the Black Death, which killed an estimated one-third of the population. Here we combine history and computational biology to model different ways plague could have spread in Europe during the Second Pandemic (14th-19th centuries).