Alle fag

Snarvei til tidspunkt: 09:15-10:00 - 10:15-11:00 - 11:15-12:00 - 12:15-13:00 - 13:15-14:00 - 14:15-15:00
Juss og skolen: særlig om NOU 2019: 23 Ny opplæringslov
Førsteamanuensis Jon Christian Fløysvik Nordrum
12:15-13:00: Digitalt, Zoom (Juss)
I foredraget drøftes juss i skolen, hovedlinjene i forslaget til ny opplæringslov i NOU 2019: 23 presenteres og noen temaer drøftes særskilt: Grunnloven § 109 retten til opplæring, Grunnloven § 104 om barns medvirkning, elevdemokrati, psykososialt miljø og læreres ytringsfrihet.
NAV saken
Finn Arnesen
13:15-14:00: Digitalt, Zoom (Juss)
Granskningen av den såkalte trygdeskandalen, NOU 2020:9 Blind-sonen, viste at alle involverte samfunnsinstitusjoner sviktet sin oppgave. Denne svikten rammet flere tusen mennesker, og rundt 75 personer kan være dømt til straff det ikke var grunnlag for. Hva kan man lære av denne saken, og om hva vi må kunne kreve av Storting, forvaltning, domstoler og akademia.