English version of this page

Sidegjøremål og eierinteresser til ansatte ved Det juridiske fakultet

Her finner du en oversikt over godkjente sidegjøremål og eierinteresser for personer med et aktivt ansettelsesforhold ved Det juridiske fakultet, Universitetet i Oslo. Oversikten inneholder ikke gjøremål eller verv som iht. gjeldende lovverk er unntatt offentlig innsyn.

Informasjon for ansatte: Registrering av sidegjøremål og eierinteresser

Oversikten er sortert alfabetisk. Du kan sortere listen etter andre verdier i stigende eller synkende rekkefølge ved å klikke på kolonneoverskriften. Klikk eksempelvis på tabelloverskriften «Ansatt ved» for å sortere listen etter stedkode i stigende rekkefølge. Klikk på overskriften på nytt for å sortere i synkende rekkefølge. Kolonnen «Omfang» angir antatt aktivitet som prosent av et årsverk.
Navn Ansatt ved Organisasjon Arbeidets art Startdato Omfang
Andenæs, Mads Institutt for privatrett Institute of Advanced Legal Studies, School of Advanced Study,University of London Senior Research Fellow. Forskning og veiledning. Har hatt stillingen siden 1993. 1993-01-01 5%
Andenæs, Mads Institutt for privatrett NGOer som Redd Barna, NOAS, SEIF Oppdrag som pro bono-advokat for norske domstoler og internasjonale domstoler og FN-organer. Ulønnet men kan blitilkjentsaksomkostninger. Oppdraget går til meg personlig, og Advokatfirmaet Galtung bistår meg med praktiske forhold avforskjelligslag.Oppdragene kommer til meg gjennom NGOer som Redd Barna, NOAS og SEIF. Jeg har alltid med meg studenter og noengangerkolleger. 2015-10-07 6%
Andreassen, Bård Anders Norsk senter for menneskerettigheter Bård A. Andreassen Enkeltmannsforetak for undervisning og konsulenttjenester 2009-02-16 2%
Arnesen, Finn Nordisk institutt for sjørett Finansdepartementet Styreleder, Finanstilsynet 2018-03-15 2%
Arnesen, Finn Nordisk institutt for sjørett Har spurt Arnesen Enkeltpersonforetak -rettsvitenskapelig forfattervirksomhet og dermed forbundne aktiviteter 2018-12-05 2%
Arnesen, Finn Nordisk institutt for sjørett Kongen i statsråd Medlem, Markedsrådet 2018-01-01 1%
Arnesen, Finn Nordisk institutt for sjørett VPS ASA Nestleder i klagenemnda, VPS ASA. Siden oppnevningen har nemnda ikke behandlet noen saker 2006-01-01 1%
Asland, John Institutt for privatrett Høgskolen i Lillehammer Professor II 2013-08-15 20%
Asland, John Institutt for privatrett Handelshøyskolen BI Leder av klagenemnd. Være med på å avgjøre klagesaker i fuskesaker og andre saker hvor studenter klager på forholdvedundervisningsinstitusjonen. 2016-08-01 3%
Baetens, Freya PluriCourts - Senter for forskning om internasjonale domstolers legitimitet Leiden University - Europa Instituut Affiliated with Leiden University - Europa Instituut 2016-12-01 1%
Baetens, Freya PluriCourts - Senter for forskning om internasjonale domstolers legitimitet Leiden Journal of International Law (LJIL) Member of the Editorial Board of the Leiden Journal of International Law (LJIL) 2016-12-01 1%
Baetens, Freya PluriCourts - Senter for forskning om internasjonale domstolers legitimitet Brussels Bar Member of the Brussels Bar 2016-12-01 1%
Baetens, Freya PluriCourts - Senter for forskning om internasjonale domstolers legitimitet Society of International Economic Law Member of the Executive Council of the Society of International Economic Law (SIEL) 2016-12-01 1%
Bakke, Cecilie Figenschou Norsk senter for menneskerettigheter Senter for internasjonalisering (SIU) Deltakelse i Programstyret for UTFORSK med fokus på utd.- og forskningssamarbeid med BRIC land (inkl Kina) 2013-10-01 3%
Befring, Anne Kjersti Institutt for offentlig rett Høyskolen i Innlandet Helserettsutdanningen, Lillehammer: 2019-01-01 1%
Bergsåker, Trygve Institutt for privatrett Forbrukerklageutvalget Leder av Forbrukerklageutvalget 1990-01-01 4%
Bergsåker, Trygve Institutt for privatrett Finansklagenemnda Leder av Finansklagenemndas avdeling for bank 2015-01-01 4%
Boucht, Johan Institutt for offentlig rett Det juridiske fakultet/UiB Professor II i prosjektet politi- og påtalerett. 2017-12-01 10%
Bruserud, Herman Institutt for privatrett Stiftelsen Lovdata Leder for stiftelsens styre 2015-03-01 4%
Bruserud, Herman Institutt for privatrett Standard Norge Leder for komiteen SN/K 360 OPS-kontrakter og komiteen SN/K 362 Ytelsesbeskrivelser. 2015-05-15 4%
Bruserud, Herman Institutt for privatrett Det norske styret for De nordiske juristmøter Leder av styret 2017-08-22 1%
Christoffersen, Margrethe Buskerud Institutt for privatrett Sporveien ASA styremedlem i almennaksjeselskap 2016-11-28 2%
Christoffersen, Margrethe Buskerud Institutt for privatrett Finansdepartementet Varamedlem i Børsklagenemden 2017-01-01 1%
Christoffersen, Margrethe Buskerud Institutt for privatrett NUPI Leder av NUPI's redelighetsutvalg 2018-02-06 1%
Cordero-Moss, Giuditta Institutt for privatrett Voldgiftsinstituttet, Handelskammeret milano Medlem i rådet. Vurderer voldgiftsreglementet og fører tilsyn med voldgiftsinstituttets aktivitet 2017-06-25 2%
Cordero-Moss, Giuditta Institutt for privatrett Arbeidsdepartmentet Nøytral medlem i tariffnemnda 2015-06-01 2%
Cordero-Moss, Giuditta Institutt for privatrett Finanstilsynet Nestleder i styre 2014-05-01 5%
Cordero-Moss, Giuditta Institutt for privatrett Oslo handelskammers voldgiftsinstitutt Styremedlem 2011-01-01 1%
Cordero-Moss, Giuditta Institutt for privatrett International Chamber of Commerce Member of the ICC International Court of Arbitration 2018-07-01 2%
Ekern, Stener Norsk senter for menneskerettigheter Høgskolen i Sørøst-Norge Sensur av kurs på USN (Universitetet i Sørøst-Norge (tidligere HSN) sin nastergrad i menneskerettigheter, 1-2 kurs i året med til sammen ca 30-50 timeverk, samt ekstra lesing av 2-5 masteroppgaver annethvert år som 'tilsynssensor'. 2014-01-01 3%
Elster, Jakob Norsk senter for menneskerettigheter Regional komite for medisinsk og helsefaglig forskningsetikk sør-øst A, Universitetet i Oslo Medlem (fagkyndig i etikk) i regional komite for medisinsk forskningsetikk (REK) sør-øst A. Arbeidet innebærer deltakelseikomitemøter, samt for- og etterarbeid. Arbeidet går ut på å behandle søknader om forhåndsgodkjenning av medisinske oghelsefagligeforskningsprosjekter mm. 2017-07-01 11%
Elster, Jakob Norsk senter for menneskerettigheter Bioteknologirådet Varamedlem i Bioteknologirådet 2019-04-15 6%
Folkow, Eva Institutt for privatrett Avser att registrera en enskild firma i Norge i mitt namn och med mitt personnr som organisationsnr Juridisk rågivning till klienter i Sverige. Avser løpande arbetsrættsliga frågor av enklare beskaffenhet. 2018-11-01 2%
Graver, Hans Petter Institutt for privatrett Transparency International Styreleder 2015-07-23 1%
Graver, Hans Petter Institutt for privatrett Landsorganisasjonen i NOrge Bistå med å føre sak for Den europeiske menneskerettighetsdomstol 2017-06-01 1%
Graver, Hans Petter Institutt for privatrett Det Norske Videnskaps-Akademi Preses 2019-01-01 20%
Graver, Hans Petter Institutt for privatrett Utenriksdepartementet AD hoc medlem EFTAs overvåkningsorgan. Trer inn i tilfelle det norske medlemmets inhabilitet eller fravær 2019-02-01 1%
Gundhus, Helene Oppen Ingebrigtsen Institutt for kriminologi og rettssosiologi Politihøgskolen Professor II Politihøgskolen 2019-01-01 20%
Hagland, Birgitte Institutt for privatrett Finansklagenemnda Delt lederverv i Finansklagenamda Skade. Nemda avgir uttalelser om forståelsen av forsikringsvilkår og lovgivning ikonkretesaker om skadeforsikring. Nemdas uttalelser er rådgivende, og kan overprøves av domstolene. Uttalelsene er offentlige, ogpubliseres i Lovdata. 2019-01-01 5%
Halvorsen, Marit Institutt for offentlig rett Klagendemnda for stadnamn Styreleder 2008-01-01 4%
Hennum, Ragnhild Helene Institutt for offentlig rett Oslo krisesenter Styreleder ved Oslo krisesenter gir minimalt med økonomisk uttelling (1000 kr. pr. styremøte) ut over betalingen forstyremøteneer arbeidet å betrakte som ubetalt frivillig arbeid. 2008-03-01 1%
Hennum, Ragnhild Helene Institutt for offentlig rett Norges kvinnelobby Styreleder ubetalt fritidsverv 2017-05-01 1%
Hennum, Ragnhild Helene Institutt for offentlig rett Justisdepartementet Leder av det såkalte Partnerdrapsutvalget som skal gjennomgå partnerdrap og foreslå forebyggende tiltak. forventetsluttføringtidlig 2020. 2018-10-29 4%
Hotvedt, Marianne Jenum Institutt for privatrett Hotvedt Holding Styrearbeid i Hotvedt Holding og underliggende selskaper 2012-05-09 6%
Hotvedt, Marianne Jenum Institutt for privatrett Forskningsstiftelsen Fafo Stilling som Forsker II 2019-01-01 20%
Høgestøl, Sofie A.E. Nordisk institutt for sjørett Valglovutvalget Medlem av valglovutvalget som skal utrede ny norsk valglov. Utvalget starter arbeidet høsten 2017 og skal etterplanenlevere en NOU innen utgangen av 2019. 2017-09-01 5%
Høgestøl, Sofie A.E. Nordisk institutt for sjørett Den norske Nobelkomite Varamedlemtil Den norske Nobelkomite 2018-2020 2018-01-01 1%
Høgestøl, Sofie A.E. Nordisk institutt for sjørett Venstre Politiskaktiv i Venstre og har en rekke verv, blant annet varamedlem til landsstyret ogmedlem av internasjonaltutvalgt. 2014-01-01 1%
Høgestøl, Sofie A.E. Nordisk institutt for sjørett NORDEM Valgobservatørfor Norge gjennom NORDEM sitt roster over godkjente valgobservatører. Kan blisendt på korttidsoppdragsomvalgobservatør 1-2 ganger i året. 2019-01-01 5%
Ikdahl, Ingunn Institutt for offentlig rett Store Norske Leksikon Fagansvarlig for fagområdet Likestilling og diskriminering 2015-01-01 1%
Irgens-Jensen, Harald Institutt for privatrett Nordiskt Immateriellt Rättsskydd Norsk redaktør for fagtidsskriftet Nordiskt Immaterielt Rättsskydd - det ledende tidsskrift for immaterialrett i Norden (nivå 2). 2012-03-01 2%
Irgens-Jensen, Harald Institutt for privatrett Oslo og Omland Friluftsråd Styremedlem.Oslo og Omland Friluftsråd (OOF) er et samarbeidsorgan for frivillige organisasjoner med formål åarbeideforfriluftsliv og naturvern, herunder sikring og bruk av friluftsområder i Akershus, Buskerud, Oppland, Oslo og Østfold. 2016-08-01 2%
Irgens-Jensen, Harald Institutt for privatrett Universitetsforlaget Overtar som redaktør for Knophs oversikt over Norges rett etter Kåre Lilleholt 2016-08-01 4%
Irgens-Jensen, Harald Institutt for privatrett Lovsamlingsfondet Forretningsfører 2016-03-01 4%
Irgens-Jensen, Harald Institutt for privatrett Kari og Kjell Aukrusts stiftelse Styremedlem 2016-01-01 6%
Iversen, Astrid Institutt for privatrett SLUG - Nettverk for rettferdig gjeldspolitikk Styremedlem i organisasjonen (NGO) SLUG nettverk for rettferdig gjeldspolitikk. 2011-04-01 4%
Jerkø, Markus Institutt for privatrett Universitetsforlaget Redaksjonssekretær for tidsskriftet Lov og Rett 2012-03-01 10%
Jerkø, Markus Institutt for privatrett Kunnskapsdepartementet Juridisk fagkyndig i regional komité for vurdering av søknader om klinisk utprøving av legemiddel, REK KUL A. 2018-11-23 5%
Johansen, Stian Øby Nordisk institutt for sjørett Intoto Invest AS Styreleder. 2012-09-19 1%
Johansen, Stian Øby Nordisk institutt for sjørett Norsk forening for internasjonal rett Styremedlem. 2015-02-02 1%
Johansen, Stian Øby Nordisk institutt for sjørett Tidsskrift for rettsvitenskap Redaksjonssekretær i et juridisk, vitenskapelig tidsskrift på nivå 2. 2013-11-01 3%
Johansen, Stian Øby Nordisk institutt for sjørett Norsk forening for europarett Sekretær for foreningen. Herunder medlemsregistrering, drift av nettsiden, osv. 2017-08-01 1%
Johansen, Stian Øby Nordisk institutt for sjørett Regional komité for medisinsk og helsefaglig forskningsetikk (REK) sør-øst-Norge Juridisk fagkyndig medlem av REK Sør-Øst D. Oppnevnt av Kunnskapsdepartementet. 2017-07-01 7%
Kaufmann, Mareile Institutt for kriminologi og rettssosiologi Peace Research Institute Oslo Senior Researcher 2016-08-01 10%
Kjelland, Morten Institutt for offentlig rett Universitetet i Sørøst-Norge (USN) Professor II-stilling ved Universitetet i Sørøst-Norge (USN) Undervisning påbachelorstudietirettsvitenskap. 2018-08-01 15%
Kjelland, Morten Institutt for offentlig rett Lexia AS Deleier og styreleder i Lexia AS; arvet firma sammen med min søster. Brukes av meg til fakturering av royaltiesfraboksalgog forelesningshonorar, i tillegg til å utvikle| kurs innen ulike fag. 2019-01-23 3%
Kaasen, Knut Nordisk institutt for sjørett Statens Vegvesen og NCC Leder av konfliktløsningsråd for større infrastrukturprosjekt 2016-01-01 1%
Larsen, Kjetil Mujezinović Institutt for offentlig rett OsloMet Sensor i rettsvitenskapelige emner 2018-10-01 1%
Lilleholt, Kåre Institutt for privatrett Trondheim juridiske skole AS Professor. Ventar på akkreditering. Inntil vidare ingen aktivitet. 2017-09-13 2%
Lilleholt, Kåre Institutt for privatrett NN (private partar) Skilsdomssak 2019-04-12 3%
Lomell, Heidi Mork Institutt for kriminologi og rettssosiologi Politihøgskolen Professor II 2017-05-01 20%
Mahler, Tobias Institutt for privatrett REK varamedlem Jeg har siden 2013 vært varamedlem i regional komite for medisinsk og helsefaglig forskningsetikk, REK. Jeg bleoppnevntetteroppfordring fra Det juridiske fakultet. 2013-07-01 3%
Mahler, Tobias Institutt for privatrett Det juridiske fakultet, Universitetet i Tromsø PhD veileder 2019-08-01 3%
Meling, Marie Nordisk institutt for sjørett Bankenes sikringsfond Marie Meling er med virkning fra 1. janaur 2019 oppnevnt av Finansdepartementet som styremedlem iBankenessikringsfond. Bankenes sikringsfonds mandat og virksomhet er definert avfinansforetakslovenog fondetsvedtekter. Sammen med Finansdepartementet, Finanstilsynet og NorgesBank skalbankenessikringsfond bidra til å opprettholde finansiell stabilitet. Det er bestemt i lov om Bankenessikringsfond atsikringsfondets hovedoppgave er å garantere for innskuddene i medlemsbankene. Dette gjøres ved å yte støtte for åsikremedlemmersfortsatte drift, eller stå for utbetaling til innskyterne dersom en medlemsbank settes under offentligadministrasjon.Regler fornår og hvordan sikringsfondet kan gi medlemsbanker støtte eller sørge for utbetaling avinnskuddfinnes i finansforetakslovenkapittel 19. I tillegg til å forvalte innskuddsgarantifondet,forvaltersikringsfondet midlene som tilhørerkrisetiltaksfondet. Bankenes sikringsfond bistår Finanstilsynet somkrisehåndteringsmyndighet med administrative oppgaver knyttettil krisetiltaksfondet. Reglene for bruk av fondet finnes ifinansforetaksloven kapittel20. 2019-01-01 2%
Mestad, Ola Nordisk institutt for sjørett EFTA Court Ad hoc-dommar ved EFTA-domstolen i tilfelle forfall frå ein fast medlem av domstolen 2006-01-01 1%
Mestad, Ola Nordisk institutt for sjørett Fondet for dansk-norsk samarbeid Styreleiar 2017-05-13 4%
Mestad, Ola Nordisk institutt for sjørett Tvistande partar Frå tid til anna dommar i valdgiftssaker. Søkjer permisjon ved rettsforhandlingar. 2017-01-01 4%
Mestad, Ola Nordisk institutt for sjørett Barne- og likestillingsdepartementet Leiar av Etikkinformasjonsutvalet 2018-06-01 3%
Mestad, Ola Nordisk institutt for sjørett Finansdepartementet Leiar av Etikkutvalet for Statens pensjonsfond 2019-04-01 8%
Mulder, Johann Institutt for privatrett Johann Mulder Enskild firma (enkeltmannsforetak) för juridisk rådgivning 2017-01-01 5%
Mähönen, Jukka Institutt for privatrett Turun yliopisto / University of Turku Extern styrelsemedlem vid Turun yliopisto (Turku universitet), ett offentligt universitet i Åbo, Finland. www.utu.fi/en 2018-01-01 3%
Mähönen, Jukka Institutt for privatrett Helsingfors universitet Professor i andelslagsrätt (samvirkerett), 20% 2019-01-01 20%
Nadheim, Morten Smedal Institutt for privatrett BAHR Utreder juridiske spørsmål i forbindelse med prosess 2019-03-20 5%
Nadheim, Morten Smedal Institutt for privatrett Regional komitee for medisink og helsefaglig forskningsetikk (REK) egionale komiteer for medisinsk og helsefaglig forskningsetikk (REK) skal vurdere om forskningsprosjekt er etisk forsvarlig å gjennomføre. Ved all medisinsk og helsefaglig forskning som involverer mennesker, menneskelig biologisk materialeellerhelseopplysninger, skal det søkes om forhåndsgodkjenning fra REK. Fremleggingsplikten omfatter også pilotstudier ogutprøvendebehandling. Saker om etablering av helseregistre omfattes derimot ikke av fremleggingskravet. Godkjenning fra REK skalalltidforeligge før prosjektet kan igangsettes. 2019-08-01 2%
Nordrum, Jon Christian F. Institutt for offentlig rett Juristenes utdanningssenter Undervisning av kurset Praktisk regelteknikk over to dager to ganger i året. 2010-09-01 5%
Nordrum, Jon Christian F. Institutt for offentlig rett Kunnskapsdepartementet Leder av statsrådsoppnevnt lovutvalg som skal gjøre en helhetlig gjennomgang og vurdering av regelverketpågrunnopplæringensområde. 2017-10-01 20%
Pozdnakova, Alla Nordisk institutt for sjørett Nærings-og fiskeridepartementet Romlovutvalget, medlem 2019-01-01 8%
Rognstad, Ole-Andreas Institutt for privatrett Vederlagsnemnda Leder av Vederlagsnemnda. Statlig opprettet organ uten statlig arbeidsgivertilknytning, som behandler tvister om vederlag forbruk av opphavsrettsbeskyttet materiale. 2003-01-01 1%
Rognstad, Ole-Andreas Institutt for privatrett Kari og Kjell Aukrusts stiftelse Rådgiver i opphavsrettslige spørsmål. 2015-11-01 5%
Rognstad, Ole-Andreas Institutt for privatrett JUC Nettverksleder, immaterial- og markedsrett 2018-07-01 2%
Rustad, Benedicte Fakultetssekretariat UNINETT AS Styremedlem 2004-03-01 4%
Røsæg, Erik Nordisk institutt for sjørett Nesoddden Røde Kors Styreleder 2018-09-04 1%
Røsæg, Erik Nordisk institutt for sjørett Birgit og Rolf Sunnaas Minnefond Styreleder 2017-06-01 1%
Røsæg, Erik Nordisk institutt for sjørett Kystverket Oppfølging av arbeid med rapport om oljevernaksjoner i Arktis. 2019-01-01 1%
Sand, Inger Johanne Institutt for offentlig rett Høgskolen i Oslo og akershus Leder for Høgskolen i Oslo og Akershus forskningsetiske utvalg 2011-11-01 4%
Sandvik, Kristin Bergtora Institutt for kriminologi og rettssosiologi PRIO Forskning, eksisterende NFR prosjekt. 2016-05-01 20%
Schartum, Dag Wiese Institutt for privatrett NEM - Det nasjoanle forskningsetiske komité for medisin og helsefag Medlem av NEM 2018-01-01 5%
Simonsen, Lasse Institutt for privatrett Lovsamlingsfondet Styreleder i lovsamlingsfondet 2019-01-01 3%
Simonsen, Lasse Institutt for privatrett Gyldendal Rettsdata Redaktør for Rettsdatta Offentlige anskaffelser 2011-12-02 5%
Simonsen, Lasse Institutt for privatrett Tekniske Foreningers Servicekontor AS Seminarvirksomhet 2011-01-01 10%
Simonsen, Lasse Institutt for privatrett Boligtvistnemnda Formann for Boligtvistnemnda 2011-01-01 5%
Sjåfjell, Beate Institutt for privatrett Concerned Scientists Norway Nestleder i styret i organisasjonen Concerned Scientists Norway (forskere for en bærekraftig utvikling), se www.cs-n.org 2010-08-01 1%
Sjåfjell, Beate Institutt for privatrett NTNU Professor II ved Fakultetet for økonomi, Institutt for institusjonell økonomi og teknologiledelse,medarbeidsoppgaver:forskningssamarbeid, undervisning, veiledning. 2016-08-01 10%
Skilbrei, May-Len Institutt for kriminologi og rettssosiologi De nasjonale forskningsetiske komiteene Jeg er medlem i Den nasjonale forskningsetiske komite for samfunnsvitenskap og humaniora (NESH) 2014-01-01 4%
Solli, Gunnhild Storbekkrønning Institutt for offentlig rett REK, Regionale komiteer for medisinks og helsefaglig forskningsetikk Fast komitemedlem 2017-07-01 5%
Stigen, Jo Martin Institutt for offentlig rett Norges miljø- og biovitenskaplig universitet Forelesninger i juridisk metode, avtale- og tingsrett 2019-01-01 3%
Stigen, Jo Martin Institutt for offentlig rett Universitetet i Agder Forelesninger i avtale-, forvaltnings- og tingsrett 2019-01-01 3%
Stigen, Jo Martin Institutt for offentlig rett NTNU Forelesninger i avtale-, forvaltnings- og tingsrett 2019-01-01 3%
Strand, Vibeke Blaker Institutt for offentlig rett Store norske leksikon Fagansvarlig for temaet menneskerettigheter på nettsidene til Store norske leksikon 2013-01-17 1%
Strand, Vibeke Blaker Institutt for offentlig rett Stiftelsen Friends of God’s Golden Acre Medstifter og leder av stiftelsen. Frivillig ulønnet arbeid. 2001-01-01 1%
Stridbeck, Ulf Institutt for offentlig rett Universitetsforlaget Tidsskriftsredaktør, Tidsskrift for Strafferett 2001-01-16 2%
Taylor, Mark Beaumont Institutt for privatrett Forskningstiftelsen Fafo SMART prosjekt, EU H2020 2018-02-01 20%
Taylor, Mark Beaumont Institutt for privatrett Eitkkinformasjonsutvalg Offentlig utvalg https://nettsteder.regjeringen.no/etikkinformasjonsutvalget/ 2018-08-01 5%
Taylor, Mark Beaumont Institutt for privatrett Institute for Human Rights and Business www.ihrb.org 2016-01-01 1%
Torvund, Olav Institutt for privatrett Forskerforbundet Medlem av Forskerforbundets opphavsrettsutvalg. Rådgivende utvalg for hovedstyret. 2006-01-01 2%
Torvund, Olav Institutt for privatrett Norsk faglitterær forfatter og oversetterforening Styremedlem i Norsk faglitterær forfatter og oversetterforening 2019-01-01 3%
Ugelvik, Synnøve Institutt for offentlig rett Norges miljø- og biovitenskapelige universitet Personlig vara for leder i NMBUs klagenemnd. 2017-09-01 2%
Wilhelmsen, Trine-Lise Nordisk institutt for sjørett Forsikringsklagekontoret Formann i Finansklagenemnda Skade 2009-01-01 7%
Wilhelmsen, Trine-Lise Nordisk institutt for sjørett Olje og energidepartementet Formann i Petroleumsprisrådet 2009-01-01 3%
Wilhelmsen, Trine-Lise Nordisk institutt for sjørett Norsk Legemiddelansvarsforsikring Styreformann i Norsk Legemiddelansvarsforsikring 2009-01-01 1%
Wilhelmsen, Trine-Lise Nordisk institutt for sjørett fFinansmarkedsfondet Styremedlem 2011-09-28 1%
Wilhelmsen, Trine-Lise Nordisk institutt for sjørett Nærings og fiskeridepartementet Leder av ekspertutvalg for å lage ny lov om romfart 2019-01-01 8%
Woxholth, Geir Institutt for privatrett Verdipapirforetakens forbund Formann i Etisk Råd 2019-02-04 1%
Zyberi, Gentian Norsk senter for menneskerettigheter Permanent Court of Arbitration Members of the Permanent Court of Arbitration based in The Hague are potential arbitrators appointed by member states. Eachmember state is entitled to nominate up to four persons of “known competency in questions of international law, of the highest moralreputation and disposed to accept the duties of arbitrators” as “Members of the Court.” Members of the Court are appointed foratermof six years, and their appointments can be renewed. In addition to forming a panel of potential arbitrators,theMembers ofthe Court from each member state constitute a “national group,” which is entitled to nominate candidates for theelection to theInternational Court of Justice (article 4(1) of the Statute of the International Court of Justice). The Members ofthe Court (alongwith the judges of the ICJ) are among a handful of groups entitled to nominate candidates for the Nobel PeacePrize. 2016-05-10 1%
Zyberi, Gentian Norsk senter for menneskerettigheter United Nations I am elected as a member of the UN Human Rights Committee for the period 2019-2022. The Committee monitors the implementationofthe International Covenant on Civil and Political Rights (ICCPR) by its State parties. The Committee meets three times per year,for a period of three weeks each. These meetings take place in Geneva, Switzerland. 2019-01-01 20%
Ørstavik, Inger Berg Institutt for privatrett Matbransjens Faglige Utvalg Utvalgsleder 2016-11-18 3%
Ådum, Mona Østvang Institutt for privatrett Privatrettsfondet Forretningsfører for Privatrettsfondet Fondet til fremme av forskning på privatrettens område 2003-05-27 3%
Navn Ansatt ved Organisasjon Arbeidets art Startdato Omfang
Asland, John Institutt for privatrett John Asland 2005-02-22
Bekkedal, Tarjei Institutt for privatrett tarjei bekkedal 2013-01-01
Bruserud, Herman Institutt for privatrett Herman Bruserud Betenkninger, rådgivning, megling, voldgift mv. 2014-04-29
Cordero-Moss, Giuditta Institutt for privatrett Giuditta Cordero Moss Juridisk rådgivning 2003-06-05
Føllesdal, Andreas PluriCourts - Senter for forskning om internasjonale domstolers legitimitet Andreas Føllesdal 82.990 Annen forretningsmessig tjenesteyting: Foredrag, fremføring av egne åndsverk, publikasjoner, rådgivning, innen filosofi,forskningspolitikk, søknadsskriving, søknadsevaluering 1995-02-20
Kjelland, Morten Institutt for offentlig rett Lexia AS 2017-12-16
Mahler, Tobias Institutt for privatrett Mahler Research Communications Forskningsformidling, kurs og rådgivning. 2013-12-18
Rognstad, Ole-Andreas Institutt for privatrett Ole-Andreas Rognstad Juridisk betenkningsvirksomhet og faglitterær forfattervirksomhet 2002-01-01
Rognstad, Ole-Andreas Institutt for privatrett OA Rognstad AS 2015-03-01
Sandvik, Kristin Bergtora Institutt for kriminologi og rettssosiologi Sandvik Tankeverk 2019-01-01
Stenseth, Geir Institutt for privatrett Advokat Geir Stenseth 1994-08-01
Woxholth, Geir Institutt for privatrett Geir Woxholth 2019-02-04
Ørstavik, Inger Berg Institutt for privatrett Inger Ørstavik Eget enkeltmannsforetak. 2015-01-15
Østerud, Eirik Institutt for privatrett Eirik Østerud Juridisk rådgivning m.m. 2014-01-01