English version of this page

Sidegjøremål og eierinteresser til ansatte ved Det juridiske fakultet

Her finner du en oversikt over godkjente sidegjøremål og eierinteresser for personer med et aktivt ansettelsesforhold ved Det juridiske fakultet, Universitetet i Oslo. Oversikten inneholder ikke gjøremål eller verv som iht. gjeldende lovverk er unntatt offentlig innsyn.

Informasjon for ansatte: Registrering av sidegjøremål og eierinteresser

Oversikten er sortert alfabetisk. Du kan sortere listen etter andre verdier i stigende eller synkende rekkefølge ved å klikke på kolonneoverskriften. Klikk eksempelvis på tabelloverskriften «Ansatt ved» for å sortere listen etter stedkode i stigende rekkefølge. Klikk på overskriften på nytt for å sortere i synkende rekkefølge. Kolonnen «Omfang» angir antatt aktivitet som prosent av et årsverk.
Navn Ansatt ved Organisasjon Arbeidets art Startdato Omfang
Andenæs, Mads Institutt for privatrett NGOer som Redd Barna, NOAS, SEIF Oppdrag som pro bono-advokat for norske domstoler og internasjonale domstoler og FN-organer. Ulønnet men kan blitilkjentsaksomkostninger. Oppdraget går til meg personlig, og Advokatfirmaet Galtung bistår meg med praktiske forhold avforskjel ligslag.Oppdragene kommer til meg gjennom NGOer som Redd Barna, NOAS og SEIF. Je 2015-10-07 0
Andenæs, Mads Institutt for privatrett Institute of Advanced Legal Studies, School of Adv Senior Research Fellow. Forskning og veiledning. Har hatt stillingen siden 1993. 1993-01-01 0
Andreassen, Bård A. Norsk senter for menneskerettigheter Bård A. Andreassen Enkeltmannsforetak for undervisning og konsulenttjenester 2009-02-16 0
Arnesen, Finn Nordisk institutt for sjørett Har spurt Arnesen Enkeltpersonforetak -rettsvitenskapelig forfattervirksomhet og dermed forbundne aktiviteter 2018-12-05 0
Asland, John Institutt for privatrett Hovedredaktør FAB Hovedredaktør tidsskrift for familierett, arverett og barnevernrettslige spørsmål (Universitetsforlaget) 2021-01-01 1
Asland, John Institutt for privatrett Karnov Fagredaktør Karnov Lovkommentar (barne, familie- og arverett og barnevernrett) 2020-07-01 0
Asland, John Institutt for privatrett Høgskolen i Lillehammer Professor II 2013-08-15 0
Asland, John Institutt for privatrett Handelshøyskolen BI Leder av klagenemnd. Være med på å avgjøre klagesaker i fuskesaker og andre sake r hvor studenter klager på forholdvedundervisningsinstitusjonen. 2016-08-01 0
Baetens, Freya PluriCourts - Senter for forskning om internasjonale domstolers legitimitet Brussels Bar Member of the Brussels Bar 2016-12-01 0
Befring, Anne Kjersti Institutt for offentlig rett Høyskolen i innlandet Helserettstudiet ved INN 2022-01-01 0
Bjørnebye, Henrik Nordisk institutt for sjørett Frdidtjof Nansens Institutt Bistilling som forsker 2020-04-01 0
Bjørnebye, Henrik Nordisk institutt for sjørett Energiklagenemnda Medlem, Energiklagenemnda 2019-11-29 0
Bruserud, Herman Institutt for privatrett Standard Norge Leder for komiteen SN/K 360 OPS-kontrakter og komiteen SN/K 362 Ytelsesbeskrivel ser. 2015-05-15 0
Bruserud, Herman Institutt for privatrett Stiftelsen Lovdata Leder for stiftelsens styre 2015-03-01 0
Bruserud, Herman Institutt for privatrett Det norske styret for De nordiske juristmøter Leder av styret 2017-08-22 0
Christoffersen, Margrethe Buskerud Institutt for privatrett Kommunal og moderniseringsdepartememtet Leder i kotrollkomiteen for Finnmarkseiendommen 2021-09-01 2
Christoffersen, Margrethe Buskerud Institutt for privatrett to selskaper Leder av voldgiftsrett, det blir begrenset løpende oppfølgning frem til det blir mer arbeid med hovedforhandling i april 2022 i en uke og deretter domsskrivning. Anslaget på tre timer i uken er tenkt totalt arbeid fordelt over perioden 2021-05-18 3
Ekern, Stener Norsk senter for menneskerettigheter Høgskolen i Sørøst-Norge Sensur av kurs på USN (Universitetet i Sørøst-Norge (tidligere HSN) sin nastergr ad i menneskerettigheter, 1-2 kurs i året med til sammen ca 30-50 timeverk, samt ekstra lesing av 2-5 masteroppgaver annethvert år som 'tilsynssensor'. 2014-01-01 0
Elster, Jakob Norsk senter for menneskerettigheter Bioteknologirådet Varamedlem i Bioteknologirådet 2019-04-15 0
Elster, Jakob Norsk senter for menneskerettigheter REK sør-øst Medlem i regional komite for medisinsk og helsefaglig forskningsetikk (REK) sør-øst, komite A 2021-07-01 1
Føllesdal, Andreas PluriCourts - Senter for forskning om internasjonale domstolers legitimitet Norges arktiske universitet Deltar som Professor II i 10% stilling i NFR-finansiert forskningsprosjekt GOODINT - Good integration 2021-08-01 0
Graver, Hans Petter Institutt for privatrett Transparency International Styreleder 2015-07-23 0
Graver, Hans Petter Institutt for privatrett Landsorganisasjonen i NOrge Bistå med å føre sak for Den europeiske menneskerettighetsdomstol 2017-06-01 0
Gundhus, Helene Oppen Ingebrigtsen Institutt for kriminologi og rettssosiologi Politihøgskolen Professor II ved Politihøgskolen 2022-01-01 0
Hagland, Birgitte Institutt for privatrett Finansklagenemnda Delt lederverv i Finansklagenamda Skade. Nemda avgir uttalelser om forståelsen av forsikringsvilkår og lovgivning ikonkretesaker om skadeforsikring. Nemdas utt alelser er rådgivende, og kan overprøves av domstolene. Uttalelsene er offentlig e, ogpubliseres i Lovdata. 2019-01-01 0
Hennum, Ragnhild Helene Det juridiske fakultet Oslo krisesenter Styreleder ved Oslo krisesenter gir minimalt med økonomisk uttelling (1000 kr. p r. styremøte) ut over betalingen forstyremøteneer arbeidet å betrakte som ubetal t frivillig arbeid. 2008-03-01 0
Hjort, Maria Astrup Institutt for offentlig rett Utvalgsarbeid Utvalget skal foreslå en overordnet tilnærming som Arkivverket kan bruke i årene fremover til å velge ut hvilken dokumentasjon som skal bevares fra offentlig og privat sektor. Bevaringen skal skje i offentlig arkivdepot. 2022-04-19 3
Hotvedt, Marianne Jenum Institutt for privatrett Hotvedt Holding Styrearbeid i Hotvedt Holding og underliggende selskaper 2012-05-09 0
Hotvedt, Marianne Jenum Institutt for privatrett European Labour Law Network, European Centre of Ex Nasjonal ekspert for Norge 2020-06-01 0
Hotvedt, Marianne Jenum Institutt for privatrett Arbeidsretten Varadommer for faste fagdommere 2020-09-01 0
Hotvedt, Marianne Jenum Institutt for privatrett Universitetsforlaget Medredaktør i tidsskriftet Arbeidsrett 2020-02-01 0
Ikdahl, Ingunn Institutt for offentlig rett Store Norske Leksikon Fagansvarlig for fagområdet Likestilling og diskriminering 2015-01-01 0
Irgens-Jensen, Harald Institutt for privatrett Leder Forskningsetisk utvalg, Oslo Met Leder Forskningsetisk utvalg, Oslo Met. 2021-08-02 1
Irgens-Jensen, Harald Institutt for privatrett Nordiskt Immateriellt Rättsskydd Norsk redaktør for fagtidsskriftet Nordiskt Immaterielt Rättsskydd - det ledende tidsskrift for immaterialrett i Norden (nivå 2). 2012-03-01 0
Irgens-Jensen, Harald Institutt for privatrett Oslo og Omland Friluftsråd Styremedlem.Oslo og Omland Friluftsråd (OOF) er et samarbeidsorgan for frivillig e organisasjoner med formål åarbeideforfriluftsliv og naturvern, herunder sikrin g og bruk av friluftsområder i Akershus, Buskerud, Oppland, Oslo og Østfold. 2016-08-01 0
Irgens-Jensen, Harald Institutt for privatrett Kari og Kjell Aukrusts stiftelse Styremedlem 2016-01-01 0
Irgens-Jensen, Harald Institutt for privatrett Bildende Kunstneres Hjelpefond "Styreleder i fondet, som etter vedtektene § 2 har følgende formål: ""Fondet sk støtte kunstneresomhovedsakelig har eller har hatt sitt virke i Norge, deres et terlatte og andre formål til fremme av norsk kunst. Fondetskal innkreve kunst avgift ved omsetning av kunst i Norge, både den avgiften som følger av kunstavgi 2019-05-01 0
Johansen, Stian Øby Nordisk institutt for sjørett Tidsskrift for rettsvitenskap Redaksjonssekretær i et juridisk, vitenskapelig tidsskrift på nivå 2. 2013-11-01 0
Johansen, Stian Øby Nordisk institutt for sjørett Norsk forening for europarett Sekretær for foreningen. Herunder medlemsregistrering, drift av nettsiden, osv. 2017-08-01 0
Johansen, Stian Øby Nordisk institutt for sjørett Norsk forening for europarett Styrearbeid og sekretæroppgaver for faglig forening. 2017-08-01 0
Johansen, Stian Øby Nordisk institutt for sjørett Norsk forening for internasjonal rett Styremedlem. 2015-02-02 0
Johansen, Stian Øby Nordisk institutt for sjørett Intoto Invest AS Styreleder. 2012-09-19 0
Johansen, Stian Øby Nordisk institutt for sjørett Intoto Invest AS Styreleder i et aksjeselskap som eies av nær familie. 2012-09-19 0
Johansen, Stian Øby Nordisk institutt for sjørett Tidsskrift for rettsvitenskap Redaksjonssekretær i Tidsskrift for rettsvitenskap. 2013-11-01 1
Johansen, Stian Øby Nordisk institutt for sjørett Styremedlem/sekretær Styrearbeid og sekretæroppgaver for faglig forening. 2017-05-02 0
Lintvedt, Mona Naomi Institutt for privatrett Juristenes utdanningssenter (JUS) Medlem fagutvalget for personvern 2021-10-27 0
Lintvedt, Mona Naomi Institutt for privatrett REK Varamedlem Regional komité for medisinsk og helsefaglig forskningsetikk (REK) Sør-Øst B 2021-07-01 0
Lintvedt, Mona Naomi Institutt for privatrett OsloMet Sensor i personvernrett ved Master i offentlig administrasjon og styring 2020-10-27 0
Mahler, Tobias Institutt for privatrett Det juridiske fakultet, Universitetet i Tromsø PhD veileder 2019-08-01 0
Mazzilli Daechsel, Stefano Institutt for kriminologi og rettssosiologi Stef's Media Freelance proofreading of academic texts in English. 2019-03-04 4
Mestad, Ola Nordisk institutt for sjørett EFTA Court Ad hoc-dommar ved EFTA-domstolen i tilfelle forfall frå ein fast medlem av domst olen 2006-01-01 0
Mestad, Ola Nordisk institutt for sjørett Fondet for dansk-norsk samarbeid Styreleiar 2017-05-13 0
Mestad, Ola Nordisk institutt for sjørett Tvistande partar Frå tid til anna dommar i valdgiftssaker. Søkjer permisjon ved rettsforhandlinga r. 2017-01-01 0
Mulder, Johann Institutt for privatrett Johann Mulder Enskild firma (enkeltmannsforetak) för juridisk rådgivning 2017-01-01 0
Nordrum, Jon Christian Fløysvik Institutt for offentlig rett Juristenes utdanningssenter Undervisning av kurset Praktisk regelteknikk over to dager to ganger i året. 2010-09-01 0
Nordrum, Jon Christian Fløysvik Institutt for offentlig rett Medlem Riksrevisjonsutvalget Medlem av Riksrevisjonsutvalget oppnevnt av Stortingets presidentskap i samsvar med Innst. 341 S (2020–2021). Utvalget skal gjennomgå Riksrevisjonens virksomhet og kan blant annet foreslå endringer i regelverket for Riksrevisjone 2021-07-05 0
Rognstad, Ole-Andreas Institutt for privatrett Vederlagsnemnda Leder av Vederlagsnemnda. Statlig opprettet organ uten statlig arbeidsgivertilkn ytning, som behandler tvister om vederlag forbruk av opphavsrettsbeskyttet mater iale. 2003-01-01 0
Røsæg, Erik Institutt for privatrett Birgit og Rolf Sunnaas Minnefond Styreleder 2017-06-01 0
Sand, Inger Johanne Institutt for offentlig rett Høgskolen i Oslo og akershus Leder for Høgskolen i Oslo og Akershus forskningsetiske utvalg 2011-11-01 0
Sandvik, Kristin Bergtora Institutt for kriminologi og rettssosiologi PRIO Forskning, eksisterende NFR prosjekt. 2016-05-01 0
Simonsen, Lasse Institutt for privatrett Boligtvistnemnda Formann for Boligtvistnemnda 2011-01-01 0
Simonsen, Lasse Institutt for privatrett Tekniske Foreningers Servicekontor AS Seminarvirksomhet 2011-01-01 0
Simonsen, Lasse Institutt for privatrett Gyldendal Rettsdata Redaktør for Rettsdatta Offentlige anskaffelser 2011-12-02 0
Sjåfjell, Beate Institutt for privatrett Concerned Scientists Norway Nestleder i styret i organisasjonen Concerned Scientists Norway (forskere for en bærekraftig utvikling), se www.cs-n.org 2010-08-01 0
Sjåfjell, Beate Institutt for privatrett NTNU Professor II ved Fakultetet for økonomi, Institutt for institusjonell økonomi og teknologiledelse,medarbeidsoppgaver:forskningssamarbeid, undervisning, veiledni ng. 2016-08-01 0
Skilbrei, May-Len Institutt for kriminologi og rettssosiologi Straffekivrådet May-Len Skilbrei er oppnevnt av Justis- og beredskapsdepartementet som supplerende medlem i Straffelovrådet ifm rådets mandat om å gjøre en gjennomgang av straffelovens kapittel om seksuallovbrudd og foreslå revisjoner. 2021-07-07 0
Stang, Karianne Teknisk- og administrative Viggo Hagstrøms Stifelse Stiftelsen er opprettet i henhold til professor dr,juris Viggo Hagstrøms testament av 8.februar 2010. Stiftelsens formål er å fremme forskning innenfor Privatrett. 2022-01-21 0
Stang, Karianne Teknisk- og administrative Lovsamlingsfondet Sekretær for Lovsamlingsfondet 2020-11-01 0
Stigen, Jo Martin Institutt for offentlig rett Universitetet i Agder 20% stilling; professor II. 2022-01-01 0
Strand, Vibeke Blaker Institutt for offentlig rett Stiftelsen Friends of God’s Golden Acre Medstifter og leder av stiftelsen. Frivillig ulønnet arbeid. 2001-01-01 0
Strand, Vibeke Blaker Institutt for offentlig rett Store norske leksikon Fagansvarlig for temaet menneskerettigheter på nettsidene til Store nors 2013-01-17 0
Sørlie, Anniken Institutt for offentlig rett JURK-Juridisk rådgivning for kvinner Styremedlem JURK 2022-01-01 0
Torvund, Olav Institutt for privatrett Norsk faglitterær forfatter og oversetterforening Styremedlem i Norsk faglitterær forfatter og oversetterforening 2019-01-01 0
Torvund, Olav Institutt for privatrett Forskerforbundet Medlem av Forskerforbundets opphavsrettsutvalg. Rådgivende utvalg for hovedstyre t. 2006-01-01 0
Tørum, Amund Bjøranger Nordisk institutt for sjørett Ulike oppdrag som voldgiftsdommer og ekspert Ulike oppdrag som voldgiftsdommer og ekspert 2021-08-06 0
Tørum, Amund Bjøranger Nordisk institutt for sjørett Nordisk Sjøforsikringsplan Sekretær for komiteen som reviderer Nordisk Sjøforsikringsplan 2020-03-01 0
Voigt, Christina Institutt for offentlig rett FN (United Nations Framework Convention on Climate Bi-leder (co-chair) av FN´s Parisavtalens etterlevelseskomittee 2020-06-02 0
Widerberg, Charlotte Hafstad Nordisk institutt for sjørett Bing Hodneland advokatselskap DA Advokatfullmektig 2021-01-14 0
Wilhelmsen, Trine-Lise Nordisk institutt for sjørett Forsikringsklagekontoret Formann i Finansklagenemnda Skade 2009-01-01 0
Wilhelmsen, Trine-Lise Nordisk institutt for sjørett Olje og energidepartementet Formann i Petroleumsprisrådet 2009-01-01 0
Wilhelmsen, Trine-Lise Nordisk institutt for sjørett Norsk Legemiddelansvarsforsikring Styreformann i Norsk Legemiddelansvarsforsikring 2009-01-01 0
Wilhelmsen, Trine-Lise Nordisk institutt for sjørett fFinansmarkedsfondet Styremedlem 2011-09-28 0
Wilhelmsen, Trine-Lise Nordisk institutt for sjørett Cefor/Norges Rederiforbund Kontraktsrevisjon Nordisk Sjøforsikringsplan. Formann i revisjonskomiteen. 2021-06-01 3
Woxholth, Geir Institutt for privatrett Voldgift Kontraktsrettslig voldgift i Oslo 2021-11-29 48
Woxholth, Geir Institutt for privatrett Verdipapirforetakens forbund Formann i Etisk Råd 2019-02-04 0
Zyberi, Gentian Norsk senter for menneskerettigheter Permanent Court of Arbitration Members of the Permanent Court of Arbitration based in The Hague are potential a rbitrators appointed by member states. Eachmember state is entitled to nominate up to four persons of “known competency in questions of international law, of th e highest moralreputation and disposed to accept the duties of arbitrators” as “ 2016-05-10 0
Zyberi, Gentian Norsk senter for menneskerettigheter United Nations I am elected as a member of the UN Human Rights Committee for the period 2019-20 22. The Committee monitors the implementationofthe International Covenant on Civ il and Political Rights (ICCPR) by its State parties. The Committee meets three times per year,for a period of three weeks each. These meetings take place in Ge 2019-01-01 0
Ørjasæter, Jo Institutt for privatrett B-Yard Holding AS Styreleder i B-Yard Holding AS 2020-08-28 0
Ørjasæter, Jo Institutt for privatrett Kansler II AS Styreleder i Kansler II AS. 2021-06-15 0
Ørstavik, Inger Berg Institutt for privatrett Matbransjens Faglige Utvalg Utvalgsleder 2016-11-18 0
Østerud, Eirik Institutt for privatrett NMBUs klagenemnd (vara for leder) - 2022-01-01 0
Østerud, Eirik Institutt for privatrett Medieklagenemnda - medlem - 2022-01-01 0
Ådum, Mona Østvang Teknisk- og administrative Privatrettsfondet Forretningsfører for Privatrettsfondet Fondet til fremme av forskning på privatr ettens område 2003-05-27 0
Navn Ansatt ved Organisasjon Arbeidets art Startdato Omfang
Asland, John Institutt for privatrett John Asland 90.034 Selvstendig kunstnerisk virksomhet innen litteratur 2005-02-22
Bjørnebye, Henrik Nordisk institutt for sjørett Henrik Bjørnebye Juridiske betenkninger mv. 2012-07-25
Bruserud, Herman Institutt for privatrett Herman Bruserud Enkeltpersonforetak 2014-04-29
Cordero-Moss, Giuditta Institutt for privatrett Giuditta Cordero Moss Juridisk utredning, voldgift 2003-06-05
Føllesdal, Andreas PluriCourts - Senter for forskning om internasjonale domstolers legitimitet Andreas Føllesdal Sporadiske foredrag, bistand ved søknadsskriving 1995-02-20
Lintvedt, Mona Naomi Institutt for privatrett Naomi Lintvedt Enkeltpersonforetak 2021-11-29
Mahler, Tobias Institutt for privatrett Mahler Research Communications Publikasjoner og foredrag. 2013-12-18
Rognstad, Ole-Andreas Institutt for privatrett OA Rognstad AS Sidegjøremål i form av eksterne oppdrag utføres gjennom selskapet. 2015-03-01
Rognstad, Ole-Andreas Institutt for privatrett Ole-Andreas Rognstad Royaltyinntekter for bøker. 2002-01-01
Sandvik, Kristin Bergtora Institutt for kriminologi og rettssosiologi Sandvik Tankeverk - 2019-01-01
Stenseth, Geir Institutt for privatrett Advokat Geir Stenseth 69.100 Juridisk tjenesteyting 1994-08-01
Woxholth, Geir Institutt for privatrett Geir Woxholth Enkeltpersonforetak. Utgivelse av faglitteratur. 2019-02-04
Ørjasæter, Jo Institutt for privatrett B-Yard Holding AS Holdingselskap 2020-08-28
Ørjasæter, Jo Institutt for privatrett Nordic Bio Syndicate Investment AS En mindre aksjepost i Nordic Bio Syndicate Investment AS 2020-12-22
Ørjasæter, Jo Institutt for privatrett Kansler II AS Aksjepost i Kansler II AS 2021-06-16
Ørstavik, Inger Berg Institutt for privatrett Inger Ørstavik Enkeltpersonforetak 2015-01-15
Østerud, Eirik Institutt for privatrett Eirik Østerud Div. juridisk 2014-01-01