Kommunikasjonsstrategi for Universitetet i Oslo

UiOs kommunikasjonsmål er forankret i Strategi2020 (pdf).

Brosjyreforside Kommunikasjonsstrategi for UiO
Last ned brosjyre: Kommunikasjonsstrategi for UiO (pdf)

Innledning

Universitetet og samfunnet

Kunnskap er et felles gode. Universitetet i Oslo er et faglig kraftsenter som bidrar med ny kunnskap til samfunnet og enkeltmennesker. Sentralt i universitetets virksomhet står det kunnskapssøkende, innsiktsfulle og kreative mennesket. Universitetets mål må være å bidra til å realisere menneskets potensiale.

Universitetet belyser samfunnsutfordringer og peker på løsninger. Den offentlige samtalen bør føres med de samme kjennetegn som den akademiske kultur; kritisk refleksjon, fordomsfrihet og saklighet.

Universitetet skal bidra til demokratisering av kunnskap og skal være en del av, og legge til rette for, den åpne og opplyste offentlige samtalen i tråd med Grunnlovens paragraf 100. Universitetet skal også kommunisere forskningens begrensinger.

Kommunikasjon ved UiO

Kommunikasjonsarbeidet skal være målrettet for å sikre at de fire samfunnsoppdragene, forskning, utdanning, formidling og innovasjon ivaretas, og at UiO og våre samfunnsoppdrag er godt kjent i samfunnet.

UiOs kommunikasjon tar utgangspunkt i Statens kommunikasjonspolitikk, som gjelder for alle statlige virksomheter og har følgende hovedprinsipp:

 • Åpenhet – staten skal være åpen, tydelig og tilgjengelig.
 • Medvirkning – staten skal ta berørte innbyggere med på råd og involvere dem i politikkutforming.
 • Nå alle – staten skal sørge for at relevant informasjon når fram til alle berørte.
 • Aktiv – staten skal aktivt og i tide gi informasjon om rettigheter, plikter og muligheter.
 • Helhet – statlig kommunikasjon skal oppleves som enhetlig og samordnet.

Kommunikasjonsstrategiens mål er direkte knyttet til UiOs virksomhetsmål slik de er beskrevet i dokumentet Strategi2020. Strategien operasjonaliseres gjennom tiltak i UiOs årsplaner.

Kommunikasjonen skal bidra til:

1. Å belyse de store samfunnsutfordringene

 • slik at UiO har en unik rolle i samfunnet med sin bredde, tverrfaglighet, autonomi og langsiktige perspektiv. Det gir et godt utgangspunkt for, og ansvar for, å skape bevissthet om nasjonale og globale samfunnsutfordringer.
 • slik at UiO peker på løsninger på komplekse problemer.
 • slik at UiO bidrar til at samfunnet responderer på store samfunnsutfordringer.

Målet understøtter

 • Strategi 2020 gjennom strategi 13 og 16.
 • kjerneverdien Samfunnsansvar, solidaritet og miljø.

2. Aktiv dialog og kontakt med samfunnet

 • slik at UiO fremmer forskningsbasert kunnskap også når den er upopulær eller utfordrer etablerte sannheter eller maktstrukturer.
 • slik at UiO skaper arenaer for meningsbrytning og er til stede der sentrale samfunnsspørsmål diskuteres.
 • slik at UiO er en foretrukken partner når samfunnsutfordringer skal løses.
 • slik at UiO er til for hele samfunnet. Det er lett å komme i kontakt med UiO, og det er lett å finne og orientere seg i våre kommunikasjonskanaler.

Målet understøtter

 • Strategi 2020 gjennom strategi 6, 12, 13, 15 og 17.
 • kjerneverdiene Et grensesprengende universitet, Læringsuniversitet og Et samfunnsengasjert universitet.

3. Å gjøre UiOs toppforskning bedre kjent

 • slik at UiO har mange forskningsmiljøer i verdensklasse og disse er tydelige deltakere i samfunnsdebatten.
 • slik at mottakere av forskningsmidler fra Det europeiske forskningsrådet er blant UiOs mest fremragende forskere og løftes frem.
 • slik at UiOs strategiske satsingsområder synliggjøres bedre i kommunikasjon og samfunnskontakt.
 • slik at UiO jobber for at kvalitet i forskning og høyere utdanning prioriteres hos myndighetene.

Målet understøtter

 • Strategi 2020 gjennom strategi 18, 19 og 22.
 • kjerneverdien Et kvalitetssøkende universitet.

4. Å løfte frem UiOs forskningsbaserte utdanning

 • slik at UiO tydeliggjør de kunnskaper, ferdigheter og holdninger våre studenter utvikler ved et internasjonalt orientert forskningsuniversitet.
 • slik at fortrinnet ved UiOs forskningsbaserte utdanning gjøres kjent for søkere, studenter, foresatte og arbeidsgivere.
 • slik at utdanningenes arbeidslivsrelevans videreutvikles for fremtiden, gjennom dialog og samarbeid med arbeidslivets representanter.
 • slik at UiOs studenter bevisstgjøres om hvordan deres kompetanse kan brukes i arbeidslivet.

Målet understøtter

 • Strategi 2020 gjennom strategi 3, 7, 8, 9, 10, 11 og 12.
 • kjerneverdiene Et grensesprengende universitet, og Læringsuniversitetet.

5. At forskningsbasert kunnskap preger samfunnet

 • slik at UiO bidrar til samfunnsutvikling gjennom ny kunnskap. Kunnskapen og formidlingen er forståelig, og vitenskapelig redelig.
 • slik at formidling og tilgjengeliggjøring av forskning preger offentlig debatt og meningsbrytning.
 • slik at UiO bidrar til at sentrale beslutninger i samfunnet tas på et kunnskaps- og forskningsbasert grunnlag.
 • slik at UiOs kandidater er med på å prege arbeidslivet, og er attraktive for arbeidsgiverne.

Målet understøtter

 • Strategi 2020 gjennom strategi 13 og 14.
 • kjerneverdien Et samfunnsengasjert universitet.

6. Å synliggjøre UiOs innovasjonskraft

 • slik at UiO har en sterk innovasjonskultur hos studenter, forskere og andre ansatte.
 • slik at UiO er et sted hvor det oppfattes som trygt å ta risiko og at det er lov å være modig.
 • slik at UiO tiltrekker seg studenter, forskere, samarbeidspartnere og investeringer.
 • slik at UiO skaper forståelse i samfunnet for at verdensledende kunnskaps- og forskningsmiljøer, og gjennombruddsforskning, bygges fra sterke grunnforskningsmiljøer.
 • slik at UiO utveksler kunnskap med næringsliv, organisasjoner og offentlig sektor.
 • slik at innovasjoner fra UiO styrker Oslo som kunnskapshovedstad, og fremmer næringsutvikling i regionen.

Målet understøtter

 • Strategi 2020 gjennom strategi 10 og 16.
 • kjerneverdiene Læringsuniversitetet og Et samfunnsengasjert universitet.

7. At de beste søker seg til UiO

 • slik at UiO realiserer sitt mål om å være et verdensledende universitet.
 • slik at UiO tiltrekker seg talenter både nasjonalt og internasjonalt.
 • slik at rekrutteringsarbeidet ved UiOs fremragende miljøer styrkes og prioriteres.
 • slik at UiO synliggjøres som et godt arbeids- og studiested.

Målet understøtter

 • Strategi 2020 gjennom strategi 4, 7, 8, 26, 27 og 28.
 • kjerneverdiene Et grensesprengende universitet, Læringsuniversitetet og Det gode Universitet.

8. At vi samarbeider godt

 • slik at UiO lykkes med sine tverrfaglige satsinger.
 • slik at UiO har en kultur der vi er nysgjerrige på hva andre gjør og samarbeider med andre aktører i samfunnet, nasjonalt og internasjonalt.
 • slik at UiO bidrar til å skape og synliggjøre møteplasser, allianser og partnerskap.
 • slik at UiO tilrettelegger for samarbeid og medvirkning blant, og mellom, studenter og ansatte.

Målet understøtter

 • Strategi 2020 gjennom strategi 1, 2, 3 og 9.
 • kjerneverdiene Et grensesprengende universitet og Læringsuniversitetet.

9. Å styrke fellesskapet ved UiO

 • slik at UiOs bredde bidrar til å styrke hele institusjonen.
 • slik at UiOs fremragende miljøer inspirerer både studenter og ansatte.
 • slik at kunnskap om UiOs ulike forskningsprosjekter stimulerer til mer tverrfaglighet og samarbeid, internt på universitetet og med eksterne samarbeidspartnere.
 • slik at UiO skaper rom for debatt og meningsbrytning innad og utad.
 • slik at ansatte og studenter identifiserer seg med og er stolte av UiOs fremragende miljøer.

Målet understøtter

 • Strategi 2020 gjennom strategi 25, 26 og 27.
 • kjerneverdien Det gode universitet.

10. Å fremme UiOs kjerneverdier

 • slik at kunnskap er et felles gode. UiO bidrar med, og formidler ny kunnskap til samfunnet og enkeltmennesker. Usikkerhet ved forskning kommuniseres også.
 • slik at UiO utdanner informerte borgere beredt til å møte en stadig mer kompleks verden.
 • slik at UiO hegner om minoriteters rettigheter og jobber for at alles stemme blir hørt.
 • slik at UiO jobber for en offentlig debatt preget av intellektuell åpenhet, toleranse, kritisk sans og selvrefleksjon.
 • slik at UiO jobber for at det til en hver tid er aksept i offentligheten for akademisk frihet og autonomi i forskning og høyere utdanning.

Målet understøtter

 • Strategi 2020 gjennom strategi 7, 13, 14, 16 og 17.
 • kjerneverdiene Læringsuniversitetet og Et samfunnsengasjert universitet.

Universitetets samfunnsoppdrag

Gjennom utdanning, kunnskapsutvikling og formidling bidrar universitetet til å opprettholde et sunt sivilsamfunn.

Verden står overfor mange utfordringer knyttet til blant annet frihet, likestilling, likeverd, demokrati og ekstremisme. Flere av det 21. århundrets globale utfordringer innenfor klima, energi, helse, fattigdom og menneskerettigheter, kjenner verken faglige eller geografiske grenser. Derfor skal universitetet utdanne samfunnsengasjerte og globalt orienterte studenter som kan bidra i en kompleks ny verden. Dette forutsetter økt kunnskap om blant annet religion, politikk og kultur, samt egenskaper som intellektuell åpenhet, toleranse og selvrefleksjon.

UiOs kommunikasjonsstrategi skal aktivt fremme universitetets verdier og samfunnsoppdraget som beskrevet i denne strategien.

Brosjyre

Kommunikasjonsstrategi for UiO (pdf)

 

Publisert 14. sep. 2015 15:48 - Sist endret 13. des. 2016 09:14