English version of this page

Innspill til UiOs tiltaksplan for klima- og miljøarbeid

En ny og helhetlig klima- og miljøstrategi for UiO ble vedtatt av styret den 8. februar 2022. Utkastet til tiltaksplan som vi nå ønsker innspill på er basert på tilbakemeldinger som er kommet inn fra hele organisasjonen i forbindelse med strategiarbeidet.

Utkast til tiltaksplan for klima- og miljøarbeid ved UiO

"UiO skal føre an i miljøarbeidet, både nasjonalt og internasjonalt, og være en rollemodell for andre institusjoner" – UiOs Strategi 2030.

Tiltaksplanen, som vil justeres årlig, følger de samme fem arbeidsområdene beskrevet i den helhetlige klima- og miljøstrategien. Vi ber nå om innspill til hvordan tiltaksplanen kan forbedres. Alle svar publiseres på UiOs nettsider. FRIST: 8. april.

Forskning

"UiO skal gi bidrag av høy vitenskapelig kvalitet til kunnskapsgrunnlaget knyttet til klima- og miljøutfordringer i bred forstand, både disiplinært og i økende grad også tverrfaglig." – UiOs helhetlige klima- og miljøstrategi.  

Forskningsmål 1:

Eksperimentere med nye modeller for å bringe forskere sammen på tvers av fag- og fakultetsgrenser med tanke på å videreutvikle forskning av høy internasjonal kvalitet innen klima, miljø og bærekraft.

2023 Tematiske workshops/"sandboxes" med partnere i Circle U./ERIA og Oslo Science City.
2023 Bruke UiO:Energi og UiO:Demokrati som katalysatorer for nye tverrfaglige prosjekter.
2024 Korte, samlokaliserte, radikalt tverrfaglige prosjekter (inspirert av Center for Advanced Studies).
2022 Sikre UiOs aktive deltakelse i tidlig fase av eventuell norsk etablering av "samfunnsoppdrag (mission)".
2022 Etablere møtepunkter for utveksling av erfaring og bygging av kompetanse på tverrfaglig prosjektledelse.

Forskningsmål 2:

Bygge på disiplinær forskning av høy kvalitet i arbeidet med å videreutvikle tverrfaglige satsinger og knytte forskning tettere til undervisning innen klima og miljø.

2023 Styrke UiOs forskning på klima, miljø og bærekraft, for eksempel gjennom initiativer/utlysninger fra de tverrfaglige  satsingsområdene.
2023 Vurdere insentiver til fakulteter for etablering av undervisning innen klima, miljø, bærekraft (disiplinær og tverrfaglig).
2022 Oppskalere Circle U.s bærekraftrelaterte prosjekt og emner til flere miljøer.
2023 Forbedre Universitetsbibliotekets mulighet for å tilby komplekse tverrfaglige litteratur- og kildesøk.

Forskningsmål 3:

Styrke mulighetene for at ph.d.-studenter kan drive fler- og tverrfaglig forskning med basis i sterk disiplinkunnskap.

2022 Gjøre det mulig for stipendiater å følge ph.d.-kurs på tvers av fag og fakulteter.
2023 Vurdere muligheter for lengre periode for fler- og tverrfaglige stipendiatstillinger.

Forskningsmål 4:

Minske kulturelle og strukturelle barrierer for utlysning av tverrfaglige og 
fakultetsoverskridende stillinger.

2023 Klargjøre barrierene – bygge tiltak deretter.

Forskningsmål 5:

Vurdere mulige negative klima- og miljøkonsekvenser av forskningen der hvor dette er relevant.

2022 Kort skriv til enhetene om hva som menes, og hvordan dette enkelt kan gjøres.

Utdanning

"Studenter ved UiO skal ha mulighet til å bygge forskningsbasert og grunnleggende kunnskap om klima, miljø og bærekraft gjennom sine studieløp." – UiOs helhetlige klima- og miljøstrategi.

Utdanningsmål 1:

Utvikle nye former for forskningsbasert utdanning av høy internasjonal kvalitet om klima og miljø på alle nivå fra bachelor til ph.d. og innen etter- og videreutdanning.

2024 Opprette 2-4 tverrfaglige MA honours-tillegg (20 sp) innen klima, miljø og bærekraft.
2024 Sikre at det tilbys flere 40-grupper på BA-nivå innen klima, miljø og bærekraft.
2023 Skreddersy kurs om bærekraft, klima og miljø for etter- og videreutdanning.
2022 Utrede mulighet for honours-tillegg på BA-nivå (modell fra MA-piloten).
2023 Utvikle ett eller flere engelskspråklige signaturemner på BA-nivå som er åpne for alle studenter.
2023 Sikre at ph.d.-stipendiater har kurstilbud om klima, miljø, bærekraft.

Utdanningsmål 2:

Redusere barrierer knyttet til undervisningssamarbeid på tvers av enheter.

2023 Identifisere og fjerne økonomiske barrierer for tverrfakultær undervisning og etablere insentiver.
2023 Gjøre det enklere for MA-studenter å få opptak til klima- og/eller miljøemner på andre enheter/fag (også på BA-nivå).

Utdanningsmål 3:

Legge til rette for at flest mulig disiplinbaserte studieprogram inkluderer fagrelevant klima-, miljø- og/eller bærekrafttematikk i undervisningen.

2023 Vise frem eksempler fra studieprogram som har inkludert fagrelevant klima-, miljø- og/eller bærekrafttematikk i undervisningen (nett, relevante fora).
2023 Integrere forskningsbasert kunnskap om bærekraft i målformuleringer for alle relevante studieprogram og emner.
2023 Utvikle eget ped-kurs om hvordan integrere bærekraft i undervisningen.
2023 Sikre at minst én åpen ex.fac.-variant på UiO handler om klima, miljø, bærekraft.

Utdanningsmål 4:

Styrke kommunikasjonen av eksisterende tilbud om utdanning relatert til klima, miljø og bærekraft overfor studenter og arbeidsliv.

2022 Formulere enkle kriterier for hva som regnes som «relevante» emner og tilbud.
2023 Presentere UiOs studietilbud innen klima, miljø og bærekraft tydelig og lett tilgjengelig for alle.

Utdanningsmål 5:

Fremme klima- og miljørettet studentmedvirkning og studentdrevne initiativer og innovasjon.

2022 Gjennomføre et mulighetsstudium om "Green Office" ved UiO (del av internasjonalt initiativ).
2023 Sette av midler som studenter i samarbeid med ansatte, eller studentorganisasjoner, kan søke om til tiltak som bidrar til å oppnå målene i strategien.
2023 Opprette en kanal for studentforslag og -spørsmål knytte til klima- og miljøarbeidet.
2023 Utvikle internasjonal undervisning og studentsamarbeid om grønn innovasjon.

Utdanningsmål 6:

Bygge kompetanse i fagspesifikk og tverrfaglig klima-, miljø- og bærekraftundervisning (bærekraftdidaktikk).

2023 Tilby FNs Sustainable Literacy Test til undervisere.
2022 Vurdere en ressursgruppe som kan utvikle støtte til undervisere.
2023 Utvikle en samling med eksempler og modeller relatert til klima- og miljø som kan brukes i undervisningen innen ulike emner.

Samfunnskontakt og innovasjon

"UiO skal være en aktiv dialogpartner og formidler av forskningsbasert kunnskap om klima-, miljø- og samfunnskrisen, samt bidra til grønn omstilling og grønn innovasjon." – UiOs helhetlige klima- og miljøstrategi.

Samfunnskontaktmål 1:

Styrke formidling av viktig tverrfaglig forskning som kan bidra til kunnskapsgrunnlaget for det grønne skiftet, nasjonalt og internasjonalt.

2022 Forbedre og tydeligere profilere UiOs nettsider på klima, miljø og bærekraft.
2022 Arbeide tett med partnere og deltakere fra offentlig sektor og næringsliv i Oslo Science City.
2024 Tilby etter- og videreutdanning for lærere om klima, miljø og bærekraft.
2023 Utvikle møteplasser hvor skoleelever og universitetsstudenter samarbeider om kunnskapsutvikling, innovasjon og endring knyttet til klima, miljø og bærekraft.

Samfunnskontaktmål 2:

Bruke egne formidlingsarenaer aktivt til å fremme forskningsbasert kunnskap om klima, miljø og bærekraft.

2023 Sette klima, miljø og bærekraft høyt på agendaen i formidlingsarrangementer organisert sentralt.

Samfunnskontaktmål 3:

Arbeide for at klima og miljø blir sentrale temaer innen relevante nasjonale og internasjonale samarbeidsarenaer hvor UiO er partner.

2022 Bidra til konkretisering gjennom Circle U., The Guild og Nasjonal komité for Agenda 2030
2023 Bidra aktivt til bærekraftinitiativer i Oslo Science City.

Samfunnskontaktmål 4:

Styrke arbeidet for forskningsbasert grønn innovasjon som også inkluderer studenter.

2023 Oppskalere Circle U.s  "student-led sustainable innovation"-program.
2023 Sikre studentinvolvering  i grønt innovasjonssamarbeid i Oslo Science City.
2023 Fasilitere og involvere studenter i Circle U.s nettbaserte "Sustainable change maker programme".

Organisasjon

"UiO skal forankre klima-, miljø- og bærekraftsperspektiv i universitetets organisasjonskultur." – UiOs helhetlige klima- og miljøstrategi.

Organisasjonsmål 1:

Sikre at klima- og miljøarbeidet forankres i alle enheter – faglige og administrative – med tanke på kontinuerlig forbedring.

  Oppfølging av tiltaksplan tas jevnlig opp i møter med dekaner, direktører, studentparlament og tjenestemannsorganisasjoner.
  Årlig justering av tiltaksplan.

Organisasjonsmål 2:

Tilrettelegge for kompetansebygging for både administrativt og faglig ansatte innen klima-, miljø- og bærekraftarbeid, og for samarbeid på tvers – inkludert økt erfaringsutveksling.

2023 Identifisere og støtte opp om administrative enheters konkrete behov for kompetansebygging.
2022 Aktivt bruke Kompetansepanelet for klima, miljø og bærekraft (erfaringsutveksling, beste praksis, opplæring).

Organisasjonsmål 3:

Utrede mulighetene for en større bærekraftsatsing på Nedre Blindern.

2022 Utarbeide konkret forslag på basis av faglige og økonomiske muligheter og begrensninger.

Klima og grønn campus

"UiO skal redusere sine klimagassutslipp med minst 50% innen 2030 og utvikle en campus som gjenspeiler en bærekraftig institusjon." – UiOs helhetlige klima- og miljøstrategi.

Klimamål 1:

Redusere klimagassutslipp fra tjenestereiser med minst 50% innen 2030 i forhold til 2018. Det betyr en gjennomsnittlig nedgang i utslipp på 7% fra år til år.  

2023 Sikre reiseavtale som gjør det mulig og enkelt å bestille mest mulig klimavennlige reiser både innenlands og utenlands.
2022 Utarbeide enkel sjekkliste med forslag til hvordan utslipp fra reiser kan kuttes på enhetene (prinsipper mtp. lengde, antall, hvem/hva som prioriteres, osv.).
2023 Pilotprosjekt for klimavennlige studie- og forskningsreiser til UiOs sentre i Paris og Roma

Klimamål 2:

Redusere energibruk i bygg med minst 30% innen 2030, og i større grad produsere egen energi.

2023 Installere smarte styringssystemer i bygg for å redusere energibruken uten å redusere komfort.
2023 Produsere mer egen energi ved hjelp av solceller og energibrønner som også kan brukes i forskning.
2024 Gjenbruke varme fra IT-parken.
2023 Gjennomgang av mulighet for mer energieffektive løsninger i eksisterende bygninger og i nye byggeprosjekter (f.eks. bergvarmepumper, solceller, solfangere, ventilasjonsanlegg med høy virkningsgrad på varmegjenvinning mv.).
2024 Gjennomføre vurdering av miljøkonsekvenser i forbindelse med alle større bygge- og rehabiliteringsprosjekter.

Klimamål 3:

Forbedre fasiliteter for digital undervisning, møter, konferanser og formidling.

2022 Lag standardisert UiO-oppsett for hybrid ph.d.-disputas.
2023 Gjøre det enkelt å velge heldigital eller hybrid gjennomføring av konferanser og andre arrangementer. 

Klimamål 4:

Forvalte uteareal og bygningsmasse på måter som tar hensyn til miljø og biologisk mangfold

2023 Pilotprosjekt for å bruke takflater til energiproduksjon, beplantning for overvannshåndtering og/eller økt biologisk mangfold.
  Utvikle grøntarealer på campus ved bruk av stedegne arter, blomsterenger og bevaring av geologisk viktige lokaliteter.

Klimamål 5:

Legge til rette for et redusert og bærekraftig forbruk på UiO og for miljøvennlige reiser til/fra UiO for både studenter og ansatte.

    
Innkjøp/sirkulærøkonomi

2023 Inkludere estimerte klimagassutslipp og miljø-/livssykluskostnader som del av innkjøpskriterier.
2022 Tydeliggjøre ansvaret for å følge vedtatte "Prinsipper for anskaffelser" hos ledere med fullmakt til å godkjenne bestillinger.
2022 Sikre god kunnskap hos innkjøpere ved å ha regelmessige oppdateringer og dialog mellom Seksjon for innkjøp og enhetene.
2023 Kreve godt tilbud av vegetarisk/vegansk/økologisk/kortreist som del av rammeavtale for catering.
2023 Stille krav i relevante leverandøravtaler til datakvalitet og rapportering om utslipp.
2022 Gå i dialog med SiO om kutt av kjøtt og mer kortreist mat i kantiner.
2022 Øke omfanget av gjenbruk og vurdere rammeavtaler med leverandører i sirkulærmarkedet.

 Avfall/resirkulering

2023 Forlenge levetiden på IT-utstyr.
2023 Forbedre kildesorterings- og materialgjenvinning, redusere volumet av avfall.
2023 Vurdere reparasjonsverksted/fiksecafé for og med studenter og ansatte på campus.
2022 Vurdere studentdrevet byttebod.

Mobilitet til/fra campus

2024 Innføre betalingsordning for parkering og lading av el-kjøretøy, og øremerke inntekter til miljøvennlig transport.
2023 Dialog med Ruter om avtale for reise til/fra campus.
2023 Etablering av låsbar sykkelparkering under tak ved alle større bygg.
2024 Øke antall ladepunkter for el-kjøretøy.

Annet

  Utarbeide årlige klimagassregnskap som i størst mulig grad baseres på fysiske data.
2023 Utarbeide klimagassbudsjett frem mot 2030.
2023 Redusere utslipp knyttet til utskrifter.
2024 Synliggjøre gjennom skilting på campus hva som gjøres for biologisk mangfold, energiforbruk- og produksjon.

PDF til nedlasting

Utkast til tiltaksplan for klima- og miljøarbeid (pdf)

Innspill

Gi innspill til tiltaksplanen i nettskjema

Mottatte innspill

Les mottatte innspill

 

Publisert 3. mars 2022 13:26 - Sist endret 24. mars 2022 12:11