Klimagassreduksjon

Illustrasjon

For å bidra til å redusere den globale oppvarmingen og nå målet om klimanøytralitet, kreves det innsats fra hele eiendomsvirksomheten. Vi skal gjennomføre og investere i utslippsreduserende tiltak og bruke innkjøpsmakten for å fremme og bruke løsninger med lavere klimagasspåvirkning.

Mål 2040

Klimanøytral eiendomsvirksomhet i 2040

 

Mål 2020

Klimagassregnskap brukes som beslutningsstøtte i Eiendomsavdelingens prosjekter Reduserte utslipp ved gjennomføring av byggeprosjekter Dokumentere klimagassreduksjon i hele eiendomsvirksomheten

Tiltak

   

Strakstiltak:

 • Gjennomføre opplæring i bruk av klimagassregnskap.no

  Innen 2020:

 • Utarbeide vurderingskriterier for klimagass ved ulike deler av eiendomsvirksomheten

Strakstiltak:

 • Etterspørre fossilfrie byggeplasser i større byggeprosjekter

  Innen 2020:

 • Klimabudsjett og klimagassregnskap følges opp gjennom prosjektplan og prosjektrapportering

Strakstiltak:

 • Klimagassregnskap som pilotprosjekt på et større rehabiliteringsprosjekt

  Innen 2020:

 • Innføre IT-basert verktøy for miljø og klimaoppfølging
 • Etablere klimagassbudsjett for eiendomsvirksomheten
 • Innarbeide klimagassrapportering i UiOs årsrapporter