Miljøeffektive og miljøskapende utearealer

Illustrasjon

UiOs utearealer er en kilde til glede og rekreasjon for studenter. De er viktige lunger i Oslo by. I bybebyggelse kreves det god tilrettelegging for at dyre- og plantelivet kan få gode forhold. Vi skal legge til rette for robuste økosystemer basert på biologisk mangfold og selvregulering.

Mål 2040

UiOs utearealer skal fremme miljø og biologisk mangfold og skape trivsel og naturglede

Mål 2020

Miljøeffektiv bruk av vegg og takflate med aktive tak som en del av uteområdene Nye og rehabiliterte parkarealer skal oppfylle UiOs miljømål Grønn drift av uteanleggene og kretsløpsbasert parkdrift UiOs utearealer har et biomangfold som bidrar til Oslos naturmangfold

Tiltak

     

Innen 2020:

 • Etablere en plan for aktive tak
 • Gjennomføre et pilotprosjekt med aktive tak og naturlig klimaregulering av bygningene

Innen 2020:

 • Klimagassregnskap for gatevarme og konvensjonell brøyting
 • Plan for miljøeffektiv og klimavennlig skjøtsel
 • Lokal overvannshåndtering

Strakstiltak:

 • Gjennomføre klimagassregnskap og beregne effekt av ulike tiltak

Innen 2020:

 • Sette mål for:
  • organisk avfall
  • vannforbruk
  • fossilfri og utslippsfri maskinpark
  • plantebruk

Strakstiltak:

 • Kartlegge biomangfold på UiOs campuser

Innen 2020:

 • Øke biologisk mangfold ved å legge til rette for flora og fauna
 • Etablere basislinje for biomangfold