Redusert og fornybar energibruk

Illustrasjon

Energiforbruk medfører både et betydelig ressursforbruk, gir direkte eller indirekte klimagassutslipp og har store økonomiske kostnader. Gevinstene ved å redusere energiforbruket vil komme på alle disse områder. UiOs energiforbruk kan deles i bygningsrelatert forbruk og forbruk knyttet til brukerstyrt virksomhet. I denne strategien tar vi for oss det bygningsrealterte energiforbruket.

Mål 2040

Redusere UiOs bygningsrelaterte energibruk pr m2 med 40 prosent innen 2040

 

Mål 2020

Redusere energiforbruk
2020: 15 prosent reduksjon
2027: 25 prosent reduksjon
2040: 40 prosent reduksjon

Gjennomføre energieffektiviseringstiltak sammen med brukerne Videreutvikle energiledelse i henhold til ISO 50001

Tiltak

   

Strakstiltak:

  • Etablere basisår
  • Utarbeide ENØK-plan for 2020
  • Utarbeide sjekkliste for foretrukne lavenergiløsninger

Innen 2020:

  • Utarbeide helhetlig analyse, tiltaks- og finansieringsplan for energireduksjon
  • Plan for lokal energiproduksjon

Strakstiltak:

  • Etterspørre energieffektive løsninger ved anskaffelser i større byggeprosjekter

Innen 2027:

  • Energiforbruk inngår som en insentiv i interhusleien

Innen 2020:

  • Etablere oppfølging av energiovervåkningssystemet i driften av alle bygninger
  • Utarbeide årlig energirapport med resultat og tiltak