Strategiens oppbygging

Miljø- og klimastrategien for UiOs eiendomsvirksomhet er handlingsrettet, setter mål og identifiserer tiltak. Ni områder skal gi gevinster for miljø og klima:

Illustrasjon
  1. Klimagassreduksjon
  2. Redusert og fornybar energibruk
  3. Miljøvennlig transport
  4. Avfallsreduksjon og økt sortering
  5. Miljøriktig material- og ressursbruk
  6. Innkjøp som miljø- og klimadriver i eiendomsvirksomheten
  7. Effektiv arealforvaltning for økt miljøeffekt og trivelig arbeidsmiljø
  8. Miljøeffektiv bygningsmasse
  9. Miljøeffektive og miljøskapende utearealer

Alle områdene har sitt eget oppslag i strategidokumentet og inneholder mål for 2020 og 2040. Hvert mål har ett eller flere tiltak. Flere av tiltakene kan iverksettes allerede nå. Dette er strakstiltak som er avgjørende for å nå videre mål. Strakstiltakene handler om å gjennomføre konkrete tiltak, etterspørre miljøeffektivitet ved anskaffelser, samarbeide om miljø og klima samt bygge kapasitet og innlemme miljø og klimahensyn i ordinære planer. Strakstiltakene skal være gjennomført senest innen 1.12.2018. De øvrige tiltakene skal realiseres innen 31.12.2020.

Tre områder med organisatoriske tiltak er også beskrevet. Dette er tiltak som skal gjøre Eiendomsavdelingen i stand til å nå målene.

De organisatoriske tiltakene er også beskrevet med mål og tiltak.

Ulike områder må løses av ulike aktører. Strategien er et byggverk som sikrer helhet og sammenheng og som skal bidra til å føre UIOs eiendomsvirksomhet fram mot visjonen fremragende grønn.

Plakat

Last ned plakat av Miljø- og klimastrategi for UiOs eiendomsvirksomhet (pdf)

Publisert 13. sep. 2017 11:26 - Sist endret 12. okt. 2018 16:36