Innovasjonsprisen

Prisen har som formål å gi anerkjennelse og stimulere til forskningsbasert innovasjon og entreprenørskap. Prisen tildeles på bakgrunn av ideer som har framkommet ved UiO og kommet til anvendelse i samfunnet, gjerne i samarbeid med eksterne partnere.

Vinnere av innovasjonsprisen

2022 Dag WislandTor Sverre Lande

Professor Dag Wisland og professor Tor Sverre Lande, Institutt for informatikk ved Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet

Dag Trygve Eckhoff Wisland og Tor Sverre Lande tildeles innovasjonsprisen for forskningsdrevet innovasjon over lang tid, med resultater som har høstet internasjonal anerkjennelse både forskningsmessig og kommersielt.

Wisland og Landes innovasjonsbidrag har bakgrunn i ideer som har oppstått fra deres forskningssamarbeid og virke ved UiO. Ideene er blant annet tatt i bruk gjennom etablering av teknologiselskapet Novelda AS, i dag anerkjent som den ledende aktøren globalt innenfor utvikling av UWB-radarsensorer. Selskapets sensorprodukter finnes i flere sluttprodukter i markedet, som pustmålere og babymonitorer.

Prisvinnerne har også vært sentrale i utviklingen av internasjonale (IEEE) standarder for UWB radioteknologi, og er bidragsytere til utviklingen av neste IEEE-standard for UWB sammen med globale aktører som Apple, Meta, Google og Huawei.


2021 Karen Helene Ulltveit-Moe

Professor Karen Helene Ulltveit-Moe, Økonomisk institutt, Det samfunnsvitenskapelige fakultet.

Ulltveit-Moe får prisen for sitt arbeid med Skattefradragsordningen SkatteFUNN.

Dette er en nøye utformet skatteordning, som er spesielt rettet mot små og mellomstore bedrifter og som skal fremme bedriftens investering i FoU. Ulltveit-Moe har i mange år forsket på FoU- og skattepolitikk, og var som medlem av det regjeringsoppnevnte FoU-utvalget med på å utforme denne ordningen.

SkatteFUNN er i dag en sentral del av den norske FoU-politikken og et meget godt eksempel på forskningsbasert samfunnsinnovasjon. Ordningen har også fått internasjonal oppmerksomhet og anerkjennelse.


Foto: 2020 Bjarne Bogen

Professor Bjarne Bogen, Institutt for klinisk medisin, Det medisinske fakultet

Bjarne Bogen har gitt viktige bidrag til medisinsk vaksineforskning, som har vært sentral for forskningsbasert innovasjon ved UiO. Bogen står bak utviklingen av vaksineprinsippet Vaccibody og selskapet med samme navn. Vaccibody AS har utviklet den første virksomme individtilpassede kreftvaksinen i verden, og er blant Norges mest verdifulle bioteknologibedrifter.


Bilde av Ørjan Grøttem Martinsen2019 Ørjan Grøttem Martinsen

Professor Ørjan Grøttem Martinsen, Fysisk institutt, Det matematisk-vitenskapelige fakultet.

Ørjan Grøttem Martinsen anvender svært enkle prinsipper som integrerer fysikk og medisin på en innovativ måte. Siden 1990-tallet har han bygget opp det som i dag er et av verdens fremste miljøer innen forskning på biologisk vevs elektriske egenskaper (bioimpedans).  Martinsen fikk sitt første patent som doktorgradsstudent. I dag har han syv patenter og har levert cirka 15 idéforslag til Invento2. I tillegg har han gjort en rekke FoU-oppdrag for andre firmaer, og slik utviklet kommersielle teknologier og produkter som kommer samfunnet til nytte.


Bilde av Anne Danielsen og Alexander Refsum Jensenius2018 Anne Danielsen og Alexander Refsum Jensenius

Professor Anne Danielsen og førsteamanuensis Alexander Refsum Jensenius, Senter for tverrfaglig forskning på rytme, tid og bevegelse, Det humanistiske fakultet.

Anne Danielsen og Alexander Refsum Jensenius leder RITMO (Senter for tverrfaglig forskning på rytme, tid og bevegelse), som er et nyopprettet Senter for fremragende forskning. Deres forskning er internasjonalt anerkjent, banebrytende og innovativ. Den utviser meget bred anvendelse innen et spekter av områder som helse og psykologi, hjerneforskning, lingvistikk og – ikke minst – musikkvitenskap.

Forskerne ved RITMO anvender matematikk og kvantitativ analyse, opererer med åpen vitenskap og har en høy grad av internasjonalt samarbeid. Danielsen og Jensenius er sterkt nyskapende, de sprenger faggrenser og viser det innovative potensialet som ligger i skjæringspunktet mellom teknologi, kunst og vitenskap.


Bilde av Unni Olsbye2017 Unni Olsbye

Professor Unni Olsbye ved Kjemisk institutt, Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet.

Unni Olsbye fagområde er materialvitenskap, og hun kan vise til flere gjennombrudd, deriblant resultater med betydelige potensialer for verdiskaping i samfunn og næringsliv, og mulig utvikling av bærekraftig industriell aktivitet på et globalt nivå.

Hovedvekten av Olsbyes forskning har vært rettet mot grunnleggende forståelse og utvikling av katalysatorer og forbedring av prosesser. Mer enn 90 % av alle industrielle prosesser benytter katalysatorer. Selv små forbedringer i utbyttet av ønsket produkt vil derfor ha stor innvirkning både på det globale energiforbruket og på miljøavtrykket av våre forbruksvarer.


Bilde av Nils Damm Christophersen2016 Nils Damm Christophersen

Professor Nils Damm Christophersen, Institutt for informatikk, Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet.

Nils Damm Christophersen har gjennom en tjueårsperiode vært en av landets fremste innovatører og satt i gang praktisk innovasjons- og entreprenørutdanning. Han startet Gründerskolen, som i dag årlig sender 150 studenter fra åtte norske utdanningsinstitusjoner til San Francisco, Boston, Houston og Singapore. I tillegg er det etablert et tilbud innen sosialt entreprenørskap, der 25 studenter hvert år drar til Cape Town. Med årets kull er det over 1500 studenter som har deltatt i programmet.

Damm Christophersen er styreleder for Senter for Entreprenørskap, som ble etablert i 2004. Han har bidratt til utviklingen av Innovasjonsløftet ved UiO og skal lede Plangruppen for utdanning i Innovasjon og Entreprenørskap.

Han ledet også UiOs prisbelønnede Computational Life Science initiative. Damm Christophersen er en meget merittert forsker – spesielt innen modellering av forsuringsprosesser av ferskvann.


Bilde av Erik Foss2015 Erik Fosse

Professor Erik Fosse, Institutt for klinisk medisin, Det medisinske fakultet.

Erik Fosse har vært en drivkraft for forsknings- og teknologibasert fornyelse av praksis innen billeddiagnostikk og klinisk praksis. Han har ledet og utviklet Intervensjonssenteret, og har vært initiativtaker til Oslo Medtech.

Intervensjonssenteret er en fellesressurs for alle medisinske disipliner. Det bidrar til at utprøving og innføring av nye metoder kan gjennomføres under kontrollerte forhold.

Fosse har i tillegg en rekke patenter, hvorav flere har resultert i bedriftsetableringer. Hans innsats for innføring av teknologiske innovasjoner i norske sykehus må spesielt framheves. Fosse har en stor evne til å bringe sammen ulike miljøer til felles innsats.


Bilde av Øyvind Bruland og Roy Hartvig Larsen2014 Øyvind Bruland og Roy Hartvig Larsen

Professor Øyvind Bruland ved Institutt for klinisk medisin ved Det medisinske fakultet og gründer Roy Hartvig Larsen.

Øyvind Sverre Bruland og Roy Hartvig Larsen har vært gründerne bak kreftmedisinen

Alpharadin for behandling av pasienter med fremskreden prostatakreft og spredning til skjelettet. Alpharadin reduserer både mortalitet og morbiditet, og er godkjent av amerikanske og europeiske legemiddelmyndigheter.

Nylig ble selskapet Algeta, som har utviklet og produserer legemiddelet, kjøpt opp av Bayer AG for over 16 milliarder kroner.  Algeta har vært en av de største suksessene innen farmasøytisk forskning og utvikling i Norge i nyere tid.

Bruland og Larsens forskning og gründervirksomhet har blitt lagt merke til i medisinske miljøer, farmasøytisk industri og av investorer verden over. I dag er de begge engasjert i selskapet Nordic Nanovector DS.


Bilde av Jørn Braa, Kristin Braa og Sundeep Sahay2013 Jørn Braa, Kristin Braa og Sundeep Sahay

Professorene Jørn Braa, Kristin Braa og Sundeep Sahay, Institutt for informatikk, Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet.

Jørn Braa, Kristin Braa og Sundeep Sahay, har utviklet helseinformasjonssystemet DHIS 2, som er ansett som det største og mest vellykkede i verden, ifølge en ekstern evaluering for NORAD.

Systemet blir bruk for å hente inn helseinformasjon i utviklingsland, og er et verktøy for innsamling, validering, analyse og presentasjon av aggregerte data av helseinformasjon.

DHIS 2 er i dag ansett som en internasjonal standard, som potensielt dekker mer enn 1,3 milliarder mennesker.


Bilde av Truls Norby2012 Truls Norby

Professor Truls Norby ved Kjemisk institutt, Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet.

Truls Norby er blant verdens ledende forskere innen faste stoffers høytemperaturkjemi med særlig vekt på defekter og transport i oksider.


Bilde av Inger Sandlie2011 Inger Sandlie

Professor Inger Sandlie ved Institutt for molekylær biovitenskap, Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet.

Inger Sandlies forskning fokuserer på hvordan immunsystemets forsvarsmolekyler virker mot bakterier, virus og antistoffer. Sandlie leder en gruppe ved Senter for immunregulering, som er ett av sentrene for fremragende forskning.

Forskningsgruppen arbeider med en målbevisst modifisering av immunmolekyler for å fremstille nye proteiner med gunstige egenskaper.  Sandlie er medlem av styret i Inven2 AS, innovasjonsenheten til UiO.

Hun er den forskeren som har levert mest ideer til Inven2. Grunnforskning av molekyler har gitt åtte patenter og innovative bioteknologiske løsninger.

Patentene har vært basis for opprettelsen av Vacciboddy AS og Nextera AS.

Resultater fra forskning på immunmolekyler gir bedre og mer effektive medisiner.

I samarbeid med selskapet Novozymes har Inger Sandlie og postdoktor Jan Terje Andersen bidratt til utviklingen av et nytt produkt som lanseres over hele verden. Med det nye produktet tar det lengre tid før legemiddelet brytes ned, og pasienten kan dermed ta det sjeldnere. I mange tilfeller kan også den totale dosen reduseres, og dermed også bivirkningene.


Kontakt

Seniorrådgiver Ivar Bergland

Se også:

Publisert 26. apr. 2019 07:51 - Sist endret 30. aug. 2022 11:55