Utdyping av grunnlag for fratrekk av tid fra alder - Pris for yngre forskere

  1. Lovbestemte permisjoner: Det kan trekkes fra permisjoner i forbindelse med fødsel og adopsjon, dvs. svangerskapspermisjon, fødselspermisjon, foreldrepermisjon, omsorgspermisjon. Fratrekksmulighetene gjelder for både mor og far. Det gis fratrekk for den tiden kandidaten faktisk var i permisjon/hjemme med barnet, men begrenset oppad tilsvarende 100 prosent fravær i 12 måneder for hvert barn. Det kan trekkes fra den tiden kandidaten har hatt fulltids permisjon i forbindelse med sykdom i nærmeste familie som går utover sammenhengende åtte uker. Tiden for fratrekk beregnes fra første dag av permisjonen. 
  2. Verneplikt: Det kan trekkes fra hele perioden kandidaten har avtjent verneplikt, inkl. siviltjeneste. 
  3. Sykefravær: Det kan trekkes fra den tiden kandidaten har vært sammenhengende, fulltids sykemeldt i mer enn åtte uker. Tiden for fratrekk beregnes fra første dag av sykemeldingen.

Alle fratrekk må dokumenteres i vedlegg til nominasjonen (fra arbeidsgiver, NAV, militæret, lege o.l.). Hvis kandidaten ikke var i et arbeidsforhold ved fødsel eller adopsjon, må det sendes inn kopi av fødselsattest for barnet med opplysninger om hvor lenge kandidaten var hjemmeværende med barnet, begrenset oppad tilsvarende 100 prosent fravær i 12 måneder for hvert barn.

Publisert 28. feb. 2019 15:41 - Sist endret 28. feb. 2019 15:55