Universitetets priser - statutter

Universitetet i Oslo (UiO) v/Universitetsstyret deler årlig ut fire priser:

Prisene er knyttet til universitetets fire hovedoppgaver slik disse er beskrevet i universitets- og høyskoleloven §1-1 og § 1-3:

 • Universitetet i Oslo skal utføre forskning på høyt internasjonalt nivå
 • UiO skal tilby høyere utdanning på høyt internasjonalt nivå, basert på det fremste innen forskning
 • UiO skal bidra til å spre og formidle resultater fra forskning, og legge til rette for at institusjonens ansatte og studenter kan delta i samfunnsdebatten
 • UiO skal bidra til innovasjon og verdiskapning basert på forskning.

Felles for prisene er at de er en belønning for særskilt innsats, som dessuten skal stimulere til økt innsats og være til inspirasjon for fagmiljøene ved Universitetet i Oslo.

1. Hver pris er p.t. på kr. 250.000,- samt et kunstverk og et diplom.

2. Prisene utlyses i januar måned.

Kandidater til prisene kan foreslås av ansatte ved UiO, av fakulteter, institutter eller andre grunnenheter, av fagutvalg og studentutvalg og av Studentparlamentet. Forslaget skal undertegnes av enhetens ledelse. Dersom forslaget kommer fra flere miljøer ved institusjonen, skal forslaget være undertegnet av minst fem personer. En kandidat kan samtidig foreslås til flere priser. En tidligere prisvinner kan ikke foreslås til samme pris før det er gått fem år. Forslag til kandidater sendes det aktuelle fakultet, senter eller museum innen 15. februar. Nominasjonene skal følge statuttene som beskrevet for de enkelte prisene i statuttenes punkt 7-10.

3. Fakulteter, sentre og museer kan foreslå til kandidater til hver enkelt pris overfor priskomiteen.

Enhetene skal foreslå minst én kvinne og én mann til hver av prisene. Kandidaten må på tildelingstidspunktet være tilsatt i hovedstilling ved Universitetet i Oslo og ha gjort tjeneste i slik stilling i minst ett år. Eventuelt kan vedkommende ha hovedstilling ved et universitetssykehus kombinert med et professorat II ved Universitetet i Oslo og ha gjort tjeneste i slik stilling i minst ett år. Til Innovasjonsprisen er det mulig å foreslå kandidater som ikke har en hovedstilling ved UiO. Denne prisen kan tildeles nåværende og tidligere studenter, ansatte i undervisnings-, forsknings- og formidlingsstilling eller et fagmiljø (her definert som et institutt, en avdeling/klinikk eller en faggruppe).

Forslagene skal være begrunnet og dokumentert i tråd med statuttene. Frist for innlevering av forslag til universitetsdirektøren er 15. mars.

4. Rektor oppnevner en egen priskomité.

Komiteen skal ha syv medlemmer, med personlige vararepresentanter, som skal vurdere alle fire prisene. Når Forskningsprisen behandles, skal alle de interne vitenskapelige medlemmene komme fra humaniora og samfunnsvitenskap eller medisin og naturvitenskap, avhengig av hvilket miljø prisen går til det aktuelle året. Komiteen ledes av prorektor. Komiteens funksjonstid er tre år. Studentparlamentet foreslår en representant med funksjonstid på ett år. Inntil to medlemmer kan være eksterne.

5. Priskomiteens arbeid

5.1 Komiteen kan innhente supplerende vurderinger fra utenforstående sakkyndige når den måtte finne det hensiktsmessig.

5.2 For hver pris har komiteen mulighet for å nominere en kandidat som ikke er foreslått i den ordinære nominasjonsprosessen.

5.3 Ved uenighet i komiteen fattes avgjørelse ved avstemning og simpelt flertall. Ved stemmelikhet har lederen dobbeltstemme.

5.4 Komiteen skal avgi begrunnet innstilling til Universitetsstyret. Den skal omtale hvilke kandidater de mener bør tildeles de fire prisene. Innstillingen skal vedlegges en liste over vurderte og nominerte kandidater.

5.5 Prisene tildeles av universitetsstyret etter vedtak, normalt i møtet i juni. Prisene deles som hovedregel ut på universitetets årsfest i september. Styrets vedtak er offentlig fra det fattes og gjelder som tildelingstidspunkt for prisen.

6. Tildeling av priser skal ikke resultere i noen form for reduksjon i tildeling av driftsmidler, utstyrsbevilgninger eller andre goder som prisvinneren ordinært tilkommer.

7. Forskningsprisen

7.1 Forskningsprisen skal tildeles humaniora og samfunnsvitenskap eller medisin og naturvitenskap annet hvert år. I 2017 deles prisen ut til humaniora og samfunnsvitenskap. Prisen tildeles en forsker, en forskningsgruppe eller et forskningsmiljø som har utmerket seg ved fremragende forskning. Prisvinneren må være nasjonalt ledende på sitt fagfelt og, dersom fagfeltet eksisterer i andre land, også være anerkjent av ledende utenlandske fagmiljøer.

Dersom to eller flere kandidater stiller likt etter en rent faglig vurdering, skal det legges avgjørende vekt på deres innsats for å bygge opp eller styrke sine respektive fagmiljøer ved Universitetet i Oslo.

7.2 Prisen skal i sin helhet benyttes til forskningsvirksomhet eller andre tiltak som er egnet til å styrke pristakerens forskningsmiljø i samsvar med prisvinnerens ønsker.

7.3 Forslag som fremmes skal være begrunnet og dokumentert i form av:

 • kandidatens publikasjonsvirksomhet
 • andre synlige uttrykk for kandidatens anseelse, status og gjennomslagskraft i nasjonale og
 • utenlandske fagmiljøer og
 • kandidatens betydning for eget fagmiljø, når det gjelder miljøskapende og forskningsfremmende
 • innsats.

8. Utdanningsprisen

8.1 Prisen tildeles personer eller fagmiljøer for fremragende arbeid med utdanningskvalitet og/eller læringsmiljø. Ved utvelgelse av prisvinner skal det legges vekt på at kandidaten(e)

 • har bidratt til formidling av forskningsbasert kunnskap av høy kvalitet, og evner å engasjere studentene til aktiv deltakelse i undervisningen eller andre faglige aktiviteter
 • har bidratt til nyskaping i undervisning, veiledning og vurdering
 • har lagt til rette for et sosialt fellesskap som fremmer læring

8.2 Prisen skal, i samsvar med prisvinnerens ønsker, i sin helhet brukes til tiltak som fremmer det faglige og/eller sosiale læringsmiljøet ved den enhet prisvinneren er tilknyttet.

8.3 Forslag som fremmes skal være begrunnet og dokumentert med for eksempel:

 • program og emnebeskrivelser
 • statistikk (studiepoeng, gjennomstrømming, frafall)
 • studentevalueringer og andre undersøkelser
 • informasjon om faglige og/eller sosiale tiltak og oppslutningen om dem

9. Formidlingsprisen

9.1 Prisen tildeles en forsker eller forskningsgruppe som på en fremragende måte har formidlet vitenskapelige resultater, arbeidsmåter og holdninger ut av et spesialisert forskningsfelt til personer utenfor feltet, og deltatt i samfunnsdebatten med forskningsbasert argumentasjon.

Ved utvelgelse av prisvinner skal det legges vekt på

 • allsidig bruk av kommunikasjonskanaler og uttrykksformer (muntlig og skriftlig, språk og bilde) og villighet til å være tilgjengelig for slike oppgaver på sitt fagfelt
 • formidlingspotensial overfor ulike målgrupper
 • dialog med personer utenfor eget fagfelt

9.2 Prisen skal i sin helhet brukes til tiltak som kan bidra til å styrke miljøets profilering og formidlingsvirksomhet i samsvar med prisvinnerens ønsker.

9.3 Forslag som fremmes skal være begrunnet med utgangspunkt i statuttene, og det skal vedlegges dokumentasjon av forskningsformidlingen.

10. Innovasjonsprisen

10.1 Prisen tildeles personer eller miljøer for fremragende arbeid med forskningsbasert innovasjon og entreprenørskap. Prisen tildeles på bakgrunn av ideer som har framkommet ved UiO og kommet til anvendelse i samfunnet, gjerne i samarbeid med eksterne partnere.

Ved utvelgelse av prisvinner(e) skal det legges vekt på hvordan forskningsbaserte ideer eller bidrag til entreprenørskap har kommet til anvendelse i form av samfunnsnytte og verdiskapning (miljø- og helsegevinst, bedre forvaltning, økt effektivitet, besparelser, inntjening, sysselsetting, sosial mobilitet og lignende).

Publisert 5. mai 2010 00:39 - Sist endret 20. mai 2018 08:56