Universitetets priser for forskning, utdanning, formidling og innovasjon – statutter

Etter vedtak i Universitetsstyret deler Universitetet i Oslo årlig ut følgende priser:

Prisene er knyttet til universitetets fire hovedoppgaver slik disse er beskrevet i universitets- og høyskoleloven §1-1 og § 1-3:

Universitetet i Oslo skal

 • utføre forskning på høyt internasjonalt nivå
 • tilby høyere utdanning på høyt internasjonalt nivå, basert på det fremste innen forskning
 • bidra til å spre og formidle resultater fra forskning, og legge til rette for at institusjonens ansatte og studenter kan delta i samfunnsdebatten
 • bidra til innovasjon og verdiskapning basert på forskning

Felles for prisene er at de er en belønning for særskilt innsats, som dessuten skal stimulere til økt innsats og være til inspirasjon for fagmiljøene ved Universitetet i Oslo.

Hver pris er på kr. 250.000,- samt et diplom.

1. Nominasjon

 • Fakultet, museum og senter underlagt Universitetsstyret kan nominere kandidater til prisene. Underliggende enheter og fagmiljøer sender sine forslag til fakultetet.
 • En gruppe ansatte på minst fem personer fra ulike fagmiljøer kan også nominere kandidater til prisene.
 • Studentparlamentet, fagutvalg og studentvalg kan nominere kandidater til prisene.

Ved nominasjon til priskomiteen skal fakultet, museum og senter underlagt Universitetsstyret foreslå minst én kvinne og én mann til hver enkelt pris det nomineres til.

Nominasjonene skal være begrunnet og dokumentert i tråd med statuttene. Dersom nominasjoner avviker fra bestemmelser i statuttene, kan priskomiteen etter særskilt begrunnelse gi dispensasjon.

2. Hvem kan nomineres som kandidater

Kandidaten må på tildelingstidspunktet være ansatt i hovedstilling ved Universitetet i Oslo og ha gjort tjeneste i slik stilling i minst ett år. Eventuelt kan vedkommende ha hovedstilling ved et universitetssykehus kombinert med en bistilling ved Universitetet i Oslo og ha gjort tjeneste i slik stilling i minst ett år.

Til Innovasjonsprisen er det mulig å foreslå kandidater med en annen tilknyting til UiO enn de spesifisert over.

En kandidat kan samtidig foreslås til flere priser. En tidligere prisvinner kan ikke foreslås til samme pris før det er gått fem år.

Det er mulig å nominere faggrupper eller mindre enheter til prisene, men ikke institutter eller sentre.

3. Rektor oppnevner en priskomité

Priskomiteen som vurderer nominasjonene oppnevnes av rektor. Komiteen ledes av prorektor. Ett medlem skal være vitenskapelig ansatt ved et HumSam-fakultet, med vara fra et annet HumSam-fakultet. Et annet medlem skal være vitenskapelig ansatt ved et MedNat-fakultet, med vara fra et annet MedNat-fakultet. Til hver av prisene, med unntak av Utdanningsprisen, oppnevnes en ekstern representant. Studentparlamentet foreslår en studentrepresentant, med personlig vara, som er med under behandlingen av Utdanningsprisen. Komiteens funksjonstid er tre år. Studentrepresentantens funksjonstid er ett år.

4. Priskomiteens arbeid

 • Priskomiteen kan innhente supplerende vurderinger fra eksterne sakkyndige når den måtte finne det hensiktsmessig.
 • For hver pris har komiteen mulighet for å nominere en kandidat som ikke er foreslått i den ordinære nominasjonsprosessen.
 • Ved uenighet i komiteen fattes avgjørelse ved avstemning og simpelt flertall. Ved stemmelikhet er det priskomiteens leder som avgjør saken.
 • Komiteen skal avgi begrunnet innstilling til Universitetsstyret. Den skal omtale hvilke kandidater komiteen mener bør tildeles de fem prisene. Innstillingen skal vedlegges en liste over alle nominerte kandidater.

Prisene tildeles av Universitetsstyret etter vedtak. Prisene deles som hovedregel ut på universitetets årsfest i september samme år. Styrets vedtak er offentlig fra det fattes og gjelder som tildelingstidspunkt for prisen.

5. Forskningsprisen

Forskningsprisen skal tildeles humaniora og samfunnsvitenskap eller medisin og naturvitenskap annet hvert år. Prisen tildeles en forsker, en forskergruppe eller et forskningsmiljø som har utmerket seg ved fremragende forskning. Prisvinner(e) må være nasjonalt ledende på sitt fagfelt og, dersom fagfeltet eksisterer i andre land, også være anerkjent av ledende internasjonale fagmiljøer.

Dersom to eller flere kandidater stiller likt etter en rent faglig vurdering, skal det legges avgjørende vekt på deres innsats for å bygge opp eller styrke sine respektive fagmiljøer ved Universitetet i Oslo.

Forslag som fremmes skal være begrunnet og dokumentert i form av

 • kandidatens vitenskapelige publikasjoner
 • andre synlige uttrykk for kandidatens anseelse, status og gjennomslagskraft i nasjonale og internasjonale fagmiljøer
 • kandidatens betydning for eget fagmiljø, når det gjelder miljøskapende og forskningsfremmende innsats

Prisen skal i sin helhet benyttes til forskningsvirksomhet eller andre tiltak som er egnet til å styrke prisvinners forskningsmiljø i samsvar med prisvinners ønsker.

Tildeling av prisen skal ikke resultere i noen form for reduksjon i tildeling av driftsmidler, utstyrsbevilgninger eller andre goder som prisvinner ordinært tilkommer.

6. Pris for yngre forskere

Pris for yngre forskere skal tildeles humaniora og samfunnsvitenskap eller medisin og naturvitenskap annet hvert år. Prisen tildeles en forsker, en forskergruppe eller et forskningsmiljø som har utmerket seg ved fremragende forskning. Prisvinner(e) må være 40 år eller yngre på tildelingspunktet. Det kan etter søknad vedlagt dokumentasjon trekkes av tid fra alder på grunnlag av lovbestemte permisjoner, avtjent verneplikt eller sammenhengende sykefravær tilsvarende minst åtte ukers fulltidsfravær. Se utdyping av grunnlag for fratrekk.

Forslag som fremmes skal være begrunnet og dokumentert i form av

 • kandidatens vitenskapelige publikasjoner
 • andre synlige uttrykk for kandidatens anseelse, status og gjennomslagskraft i nasjonale og internasjonale fagmiljøer
 • kandidatens betydning for eget fagmiljø når det gjelder miljøskapende og forskningsfremmende innsats

Prisen skal i sin helhet benyttes til forskningsvirksomhet eller andre tiltak som er egnet til å styrke prisvinners forskningsmiljø i samsvar med prisvinners ønsker.

Tildeling av prisen skal ikke resultere i noen form for reduksjon i tildeling av driftsmidler, utstyrsbevilgninger eller andre goder som prisvinner ordinært tilkommer.

7. Utdanningsprisen

Prisen tildeles personer eller fagmiljøer for fremragende arbeid med utdanningskvalitet og/eller læringsmiljø. Ved utvelgelse av prisvinner skal det legges vekt på at kandidaten(e)

 • har bidratt til formidling av forskningsbasert kunnskap av høy kvalitet
 • evner å engasjere studentene til aktiv deltakelse i undervisningen eller andre faglige aktiviteter
 • har bidratt til nyskaping i undervisning, veiledning og vurdering
 • har lagt til rette for et sosialt fellesskap som fremmer læring

Forslag som fremmes skal være begrunnet og dokumentert med for eksempel

 • program og emnebeskrivelser
 • statistikk (studiepoeng, gjennomstrømming, frafall)
 • studentevalueringer og andre undersøkelser
 • informasjon om faglige og/eller sosiale tiltak og oppslutningen om dem

Prisen skal, i samsvar med prisvinners ønsker, i sin helhet brukes til tiltak som fremmer det faglige og/eller sosiale læringsmiljøet ved den enhet prisvinner er tilknyttet.

Tildeling av prisen skal ikke resultere i noen form for reduksjon i tildeling av driftsmidler, utstyrsbevilgninger eller andre goder som prisvinner ordinært tilkommer.

8. Formidlingsprisen

Prisen tildeles en forsker eller forskergruppe som på en fremragende måte har formidlet vitenskapelige resultater, arbeidsmåter og holdninger ut av et spesialisert forskningsfelt til personer utenfor feltet, og deltatt i samfunnsdebatten med forskningsbasert argumentasjon.

Ved utvelgelse av prisvinner skal det legges vekt på

 • allsidig bruk av kommunikasjonskanaler og uttrykksformer (muntlig og skriftlig, språk og bilde)
 • villighet til å være tilgjengelig for slike oppgaver på sitt fagfelt
 • formidlingspotensial overfor ulike målgrupper
 • dialog med personer utenfor eget fagfelt

Forslag som fremmes skal være begrunnet med utgangspunkt i statuttene, og det skal vedlegges dokumentasjon av forskningsformidlingen.

Prisen skal i sin helhet brukes til tiltak som kan bidra til å styrke miljøets profilering og formidlingsvirksomhet i samsvar med prisvinners ønsker.

Tildeling av prisen skal ikke resultere i noen form for reduksjon i tildeling av driftsmidler, utstyrsbevilgninger eller andre goder som prisvinner ordinært tilkommer.

9. Innovasjonsprisen

Prisen tildeles personer eller miljøer for fremragende arbeid med forskningsbasert innovasjon. Prisen tildeles på bakgrunn av ideer som har fremkommet ved UiO og som blir tatt i bruk, gjerne i samarbeid med eksterne samarbeidspartnere.

Ved utvelgelse av prisvinner(e) legges UiOs definisjon av innovasjon til grunn:

«Innovasjon er nye ideer som virker. Innovasjon består av prosesser som leder til et nytt eller forbedret produkt eller tiltak som vil forbedre tjenester eller løse samfunnsmessige behov. Det handler om å tilføre samfunnet verdi.»

Forslag som fremmes skal være begrunnet med utgangspunkt i statuttene, og skal vedlegges dokumentasjon.

Prisen skal i sin helhet brukes til tiltak som kan bidra til å styrke miljøets bidrag til innovasjon i samsvar med prisvinners ønsker.

Tildeling av prisen skal ikke resultere i noen form for reduksjon i tildeling av driftsmidler, utstyrsbevilgninger eller andre goder som prisvinner ordinært tilkommer.


Statuttene ble vedtatt av Universitetsstyret i 2000 og sist revidert i september 2020.

Publisert 5. mai 2010 00:39 - Sist endret 17. feb. 2021 16:49