English version of this page

Struktur og tid

Emblem for struktur og tid.

Hva er de grunnleggende egenskapene til musikalsk rytme og hvordan kan rytme og andre temporale strukturer påvirke vår erfaring av musikalsk tid?

Om forskningen

Vi undersøker strukturelle og estetiske aspekter ved musikalsk rytme og hvordan disse henger sammen med våre perseptuelle, kognitive og motoriske mekanismer. Vi er også interessert i betydningen av rytme og timing i erfaringen av stor-skala musikalsk form, så vel som i mer fragmenterte, audiovisuelle musikkformater. Vi spør også hvordan sjangerkunnskap, teknologi og sosiokulturell kontekst påvirker erfaring av rytme og tid.

Trommeslager bak en cymbal. Sort-hvitt-bilde.

Metode

Metodologisk favner forskningen et bredt spekter av tilnærminger, fra fortolkende analyse av musikk og framføring, kvalitative intervjuer og atferdsstudier til dataassistert analyse og bevegelsessporing.

Hovedprosjekter