Digital eksamen for studenter ved JUS

Fra våren 2018 vil alle emner fra JUS-fakultetet ha eksamen i Inspera. Det gjelder også emner som har eksamen i fakultetets lokaler i sentrum.

Skjermbilde fra Inspera. Inspera er UiOs valgte løsning for digital eksamen og skal benyttes ved alle fakultetene.

Prøv Inspera før eksamen

Inspera er forskjellig fra det digitale eksamenssystemet som tidligere har vært brukt ved JUS-fakultetet. Gjør deg derfor kjent med skriveløsningen i Inspera i forkant av din eksamen.

Hvordan prøve Inspera?

Juriteket: Domus Nova 3 etasje, kan du prøve Inspera på en egen testmaskin. Samtidig kan du få hjelp og svar på spørsmål.

Se også: Bli kjent med Inspera

Veiledning og hjelp

Tilbakemeldinger?

Har du noe på hjertet om Inspera, Silurveien og Lovdata Pro? Send en epost til Infosenteret. De formidler videre til riktig mottager.

Dine tilbakemeldinger er viktige i arbeidet med å gi studentene en god eksamensopplevelse.

Word og Inspera

Når du skriver i Inspera har du tilgang på de mest vanlige tekstverktøy.

Nytt for eksamen vår 2018 er en løpende stavekontroll som gir røde streker under ord som er stavet feil.

I tillegg kan Word nå åpnes på eksamens-PC'en, og du kan velge å jobbe med teksten i Word. Merk at du ikke skal levere i Word, din besvarelse skal fortsatt skrives inn i Insperas tekstfelt. Du må kopiere tekst fra Word og til tekstfeltet i Inspera.

Vi anbefaler at du kopierer over tekst relativt hyppig, ettersom Word ikke autolagrer det du har skrevet. Inspera autolagrer hvert 15. sekund, og har i tillegg backup-kopier i en skytjeneste.

Hvorfor Inspera?

UiO har besluttet at Inspera skal være eksamenssystemet for UiOs skoleeksamener. Inspera er vurdert opp mot flere andre systemer, også fakultetets egenutviklede løsning. Blant det som ble vektlagt var sikkerhet, stabilitet og mulighet for mange eksamensformer.

Det juridiske fakultet har ikke mulighet til å drifte eget system for digital eksamen uten bistand fra UiO sentralt. Dette systemet er nå avviklet.

Eksamen - hvor er den?

Første gang i Silurveien? Se vår sjekkliste

Innen få semestre skal alle eksamener flyttes til lokalene i Silurveien 2.

Våren 2018 vil skriftlig skoleeksamen holdes både i fakultetets lokaler i sentrum og i Silurveien 2 (og Inspera er altså eksamenssystemet begge steder).

Fordelingen på eksamenssted blir som følger:

Eksamen i Silurveien

  • JUS1111
  • Skoleeksamener med varighet på 4 timer eller mindre
  • De juridiske språkemnene

Eksamen i fakultetets egne lokaler

  • Øvrige skoleeksamener med varighet lenger enn 4 timer

Silurveien høst 2017 vs. vår 2018

UiOs lokaler for digital eksamen i Silurveien 2 (foto: Selvaag)

Fakultetet fikk mange klager om eksamensavviklingen i Silurveien høsten 2017. Med utgangspunkt i dette gjøres det tiltak i samarbeid med UiO sentralt som sikrer en god eksamensavvikling.

Tiltakene dreier seg blant annet om bokkontroll, registrering og opplæring av eksamensvakter. Et eget utvalg har som oppgave å kvalitetssikre eksamen spesielt med tanke på studenter fra JUS.

Hvorfor Silurveien?

UiO har besluttet å sentralisere all eksamensavvikling. UiO har derfor anskaffet skreddersydde lokaler for digital eksamen i Silurveien 2, og det er et mål at flest mulig av eksamener ved UiO skal holdes der.

Oppføringen av det nye JUS-bygget i Tullinløkka er nå i gang. Ettersom UiO ønsker sentralisering av eksamen, er ikke bygget dimensjonert for avvikling av digital eksamen. Det nye bygget skal etter planen stå ferdig i 2019.

Lovdata Pro på ditt emne

Våren 2018 har vi startet opp innføringen av det digitale rettskildeverktøyet Lovdata Pro. Lovdata Pro skal innføres gradvis over flere semestre. Når Lovdata Pro skal tas i bruk på ditt emne vil du få beskjed om det og du får tilbud om egen opplæring.

Denne våren er det kun JUS1111 som har tilgang på Lovdata Pro i undervisningen og på eksamen. På JUS1111 er det også bestemt at studentene får ta med en "blank" lovsamling på eksamen vår 2018.

Innføringsplanen du ser under er justert den 20. mars 2018:

  • Vår 2018 - Pilot: JUS1111
  • Høst 2018: JUS1211, JUS2111 og JFEXFAC04
  • Vår 2019: JUS2211, JUS3111 og JUS3212
  • Høst 2019: JUS4111, JUS4211, JUS4121, JUS4122 og JUS4123
  • Valgemner innføres enten våren eller høsten 2019.

Planen vil bli evaluert igjen etter at eksamen i JUS1111 er gjennomført. Da vil det bli bestemt når valgemnene skal innføres.

Se info om Lovdata Pro for studentene på JUS1111

Publisert 27. feb. 2018 10:43 - Sist endret 8. mai 2018 14:18