Karakterbeskrivelser for masteroppgaver (60 stp) innenfor Asia- og Midtøsten-studier

C

Karakteren C gis for en jevnt god og selvstendig akademisk oppgave, godt forankret i den viktigste faglitteraturen og forøvrig tilfredsstillende med henblikk på empiri, metode, analyse og utforming.

 • Problemstilling: tydelig formulert og forankret i litteraturgjennomgangen; klar sam- menheng mellom litteraturgjennomgang, problemstilling og utforming.
 • Empiri og/eller primærkilder: deler av oppgaven er basert på egen empiri og/eller bruk av primærkilder (skriftlige eller muntlige) på originalspråket.
 • Teori og faglitteratur: viser kjennskap til relevant faglitteratur, inkludert en viss bred- dekjennskap; kjenner nødvendige teoretiske begreper og anvender disse.
 • Analyse: viser en viss grad av selvstendighet og evne til refleksjon over tema.
 • Metodebruk: er avklart omkring egen bruk av metode; drøfter styrke og svakheter ved valgte metode; anvender selve metoden i analysen.
 • Struktur og utforming: oppgaven er bygget opp slik at det er tilfredsstillende sammenheng mellom problemstilling, analyse og konklusjon.
 • Språkføring: tilfredsstillende og uten vesentlige feil og mangler.
 • Bruk av vitenskapelig transkripsjon: stort sett i orden
 • Referanseapparat: uten betydelige feil

A

Karakteren A gis for en uvanlig god oppgave. Den gis for en fremragende akademisk oppgave som utmerker seg ved å vise selvstendighet både i bruk av kilder, analyse og fremstilling. En A-oppgave bør overbevise på nesten alle punkter, men kan ha mindre feil hvor disse ikke går ut over helhetsinntrykket.

 • Problemstilling: klart formulert og har tydelig relevans i forhold til fagfeltet; godt for- ankret i litteraturgjennomgangen; i den utstrekning det er nødvendig for tema, viser oppgaven klar forståelse for relevant teori.
 • Empiri og/eller primærkilder: oppgaven gjør bruk av egen empiri og/eller primærkilder (skriftlige eller muntlige) på originalspråket; viser en solid språkbeherskelse og en overbevisende forståelse for, og bruk av, primærkildene.
 • Teori og faglitteratur: gjør aktiv bruk av teori i den utstrekning det er relevant for tema; kritisk og klart selvstendig drøfting av deler av faglitteraturen.
 • Analyse: viser tydelig selvstendighet og refleksjon over faglige problemstillinger.
 • Metodebruk: tydelig presentasjon av metode, kritisk og reflekterende i forhold til egen metodebruk.
 • Struktur og utforming: oppgaven er bygget opp slik at det er en tydelig sammenheng mellom problemstilling, analyse og konklusjon.
 • Språkføring: meget god og uten vesentlige feil og mangler.
 • Bruk av vitenskapelig transkripsjon: uten betydelige feil.
 • Referanseapparat: uten betydelige feil; vitner om bred lesning.

B

Karakteren B gis for en oppgave som er over gjennomsnittlig bra, og som viser solid beherskel- se av feltet samt god vurderingsevne og selvstendighet i analyse av materialet.

 • Problemstilling: tydelig formulert og godt forankret i litteraturgjennomgangen; i den utstrekning det er nødvendig for tema, viser oppgaven god innsikt i relevant teori.
 • Empiri og/eller primærkilder: oppgaven er delvis basert på egen empiri og/eller god bruk av primærkilder (skriftlige eller muntlige) på originalspråket; viser en god forstå- else for, og bruk av, disse.
 • Teori og faglitteratur: viser breddekunnskap innenfor faglitteraturen; viser selvstendig drøfting og innsikt i teori i den utstrekning det er relevant for tema.
 • Analyse: kompetent og reflektert drøfting av faglige problemstillinger knyttet til materialet.
 • Metodebruk: tydelig presentasjon av metode; drøfter metodens styrker og svakheter.
 • Struktur og utforming: oppgaven er bygget opp slik at det er en god sammenheng mellom problemstilling, analyse og konklusjon.
 • Språkføring: god og uten vesentlige feil og mangler.
 • Bruk av vitenskapelig transkripsjon: kun mindre feil.
 • Referanseapparat: uten betydelige feil.

D - F

Sentrale kriterier

 • Problemstilling
 • Empiri
 • Teori og faglitteratur
 • Analyse
 • Transkripsjon
 • Metodebruk

Andre kriterier

 • Struktur og utforming
 • Språkbeherskelse
 • Omfang og tidsbruk
 • Referanseapparat

Karakteren D gis for en oppgave som har vesentlige mangler, men som likevel er brukbar. En slik oppgave har klare svakheter, også på sentrale kriterier, men har samtidig sterke sider.

Karakteren E gis for en oppgave som kun tilfredsstiller minimumskravene, men som fortsatt er tilstrekkelig. En slik oppgave har klare svakheter på de fleste, men ikke alle, av de sentrale kriteriene.

Karakteren F gis for en oppgave som ikke klarer å oppfylle minimumskravene og hvor prestasjonen er utilstrekkelig. En slik oppgave er svak på alle kriterier eller utilfredsstillende på sentrale områder.

Publisert 24. juni 2015 20:36 - Sist endret 2. juni 2017 11:23