English version of this page

Obligatoriske oppgaver og andre innleveringer ved IFI

Resultat av studentens innsats

Ved alle pålagte innleveringer av oppgaver ved IFI, enten det dreier seg om obligatoriske oppgaver, hjemmeeksamen eller annet, kreves det at arbeidet er et resultat av studentens egen innsats.

Krav til innleverte oppgaver

Å utgi andres arbeid for sitt eget er både ulovlig og uetisk og vil medføre sterke reaksjoner fra IFIs og Universitetets side, for eksempel utvisning i ett eller flere semestre; se Rutiner for behandling av fuskesaker.

Vær derfor oppmerksom på:

  • Hvis du tar med tekst, programkode, illustrasjoner og annet som andre har laget, må du tydelig merke det og angi hvor det kommer fra.
  • Det er greit å få hint om hvordan en oppgave kan løses, men dette skal eventuelt brukes som grunnlag for egen løsning og ikke kopieres uendret inn.
  • Du kan bli innkalt til samtale om dine innleveringer. Du må da kunne forklare innholdet i detalj og redegjøre for hvorledes det innleverte arbeidet er blitt til. Dersom samtalen avdekker at oppgaven ikke er et selvstendig arbeid og/eller du ikke kan gjøre rede for det innleverte arbeidet ditt, kan faglærer velge å ikke godkjenne oppgaven, også selv om gruppelærer har godkjent oppgaven i forkant av samtalen.

Gruppearbeid

I noen emner skal det leveres gruppearbeid. IFI krever da at alle medlemmer av gruppen kan gjøre rede for hovedtrekkene i det innleverte arbeidet. Dessuten må alle ha utført en rimelig del av det hele, og kunne identifisere og gjøre rede for i detalj sin del.

Samarbeid ved individuelle innleveringer

Disse kravene betyr ikke at IFI fraråder samarbeid – tvert imot. IFI oppfordrer studentene til å utveksle faglige erfaringer. I tilfeller hvor det skal leveres individuelle oppgaver er følgende viktig:

  • Du kan diskutere en løsning sammen med andre, men dere skal ikke dele noen deler av løsningen (f.eks ved å levere inn lik kode hvor kun variabelnavn er byttet ut).
  • Dersom du tar med tekst, programkode, illustrasjoner, og annet som andre har laget, må du tydelig merke det og angi hvor det kommer fra - i en selvstendig oppgave er dette noe som sjelden skal forekomme.

Hvis du er i tvil om hva som er lovlig samarbeid, må du kontakte gruppelærer eller faglærer.

Retningslinjer for obligatoriske oppgaver

En obligatorisk oppgave er en oppgave som må besvares og godkjennes for å kunne gå opp til avsluttende eksamen i et emne. Besvarelsen på en obligatorisk oppgave vurderes til godkjent eller ikke godkjent og kan ikke inngå i karaktervurderingen i emnet.

Antall obligatoriske oppgaver som gis i et emne samt tidspunktet for offentliggjøring og innlevering av oppgavene skal være klart på semestersiden for emnet ved studiestart.

Av oppgaveformuleringen skal det gå tydelig frem hva som forventes av innleveringen. Den faglige bakgrunnen som er nødvendig for å kunne løse oppgaven må være forelest eller gjort tilgjengelig på annen måte i god tid før innleveringsfristen.

Retningslinjene i sin helhet

Kontakt Studieadministrasjonen på IFI

E-post: studieinfo@ifi.uio.no

Tlf: 22 85 24 10

Publisert 2. juli 2015 12:49 - Sist endret 20. sep. 2022 14:55