English version of this page

Etter eksamen

Etter eksamen analyseres besvarelser og poenggiving via psykometri. Når sensuren faller kunngjøres et psykometrinotat og du vil motta en tilbakemelding på din egen besvarelse. I tillegg kan du melde deg på innsyn i egen besvarelse og fasit.

Sensur

Etter eksamen analyseres besvarelser og poenggiving med statistiske metoder som kalles psykometri. Analysene legger grunnlaget for vurdering av hvorvidt eksamen tester det den skal teste, som læringsmål (validitet) og om resultatene er pålitelige (reliabilitet). De gir også informasjon om hvordan hver oppgave og hvert spørsmål har fungert. Eksamenskommisjonen gjennomgår de psykometriske analysene i sitt sensurmøte. Spørsmål som av ulike grunner har fungert dårlig og spørsmål som måtte inneholde feil, blir tatt ut før det settes endelige karakterer.

Eksamenskommisjonen utarbeider også et notat med informasjon om hvilke vurderinger som er gjort i forhold til sensureringen, med utgangspunkt i de psykometriske analysene. Det vil stå hvilke spørsmål som er tatt ut, og hvorfor. Notatet legges ut som en ressurs på eksamen i Mine studier samtidig med at sensuren publiseres i Studentweb, og er tilgjengelig for det kullet som tok den aktuelle eksamenen.

Tilbakemelding på egen besvarelse

Kort tid etter at sensuren er publisert mottar du en individuell tilbakemelding på resultatene dine, via e-post. Tilbakemeldingen inneholder en oversikt over hvordan du har gjort det relativt til de andre på kullet. Prosentilen forteller hvor mange prosent av kullet som hadde bedre eller dårligere resultater enn deg. Dersom en av oppgavene dine ligger på 75-prosentilen betyr det at 25% av kullet har bedre resultat enn deg på denne oppgaven. Dersom flere har samme resultat på en oppgave, oppgis et prosentilintervall. Poengsummer oppgis ikke.

I tillegg til den endelige karakteren på eksamen får du fra og med vårsemesteret 2018 også en tilbakemelding på hvilken karakter hver av oppgavene eller fagene som inngår i oppgavesettet ville ha fått. Tilbakemeldingen gis som en bokstavkarakter eller som Bestått/Ikke bestått avhengig av karakterutrykket på angjeldende eksamen.

Innsyn i egen besvarelse

Studenter som ønsker det, kan etter nærmere regler, komme til fakultetet og se gjennom sin egen besvarelse og fasit. Etter hver eksamen legges det ut informasjon om tid og sted for innsyn, samt link til nettskjema for påmelding i Mine studier.

Under innsyn kan du se hvilke oppgaver du har besvart riktig/galt i forhold til fasiten. Hensikten med innsynsordningen er først og fremst at du skal kunne vurdere om det har noen hensikt å klage  på karakteren, eventuelt klage på formell feil ved oppgavesettet. Innsyn i egen besvarelse og fasit vil også kunne bidra til egen læring. Det er ikke  anledning til å kopiere eller avfotografere materialet.

Gjenbruk av eksamensoppgaver

For å øke eksamenskvaliteten bygges det opp en database med eksamensoppgaver. Det gir mulighet for gjenbruk av gode oppgaver, mens mindre gode oppgaver kan erstattes. For å bygge opp eksamensdatabasen offentliggjøres kun 20% av spørsmålene fra en eksamen som treningssett for studentene. Se tidligere eksamensoppgaver

Unntak fra offentliggjøring
Adgangen til å unnta eksamensoppgaver fra offentliggjøring er gitt av Kunnskapsdepartementet og Justisdepartementets lovavdeling i en fortolking av de relevante lovene. Departementene påpeker at lovfestet innsyn i besvarelsene likevel må sikres, for eksempel gjennom innsyn i kontrollerte former.

Publisert 9. apr. 2018 12:18 - Sist endret 9. feb. 2021 08:03