80-gruppe – Musikkvitenskap for bachelorprogrammet i musikk (80MUS)

Om emnegruppen

Emnegruppen utgjør fordypningen i bachelorprogrammet musikkvitenskap.Den består av:

  • 35 studiepoeng som er obligatorisk for alle som etter opptaksprøve er tatt opp til studieprogram i musikk
  • 10 studiepoeng som velges blant emner i komposisjon/arrangering - produksjonsbasert eller notebasert (klassisk/rytmisk)
  • 5 studiepoeng som velges blant emner i kor/samspill/hovedinstrument
  • 10 studiepoeng som velges fra gruppen praktisk-teoretiske fordypningsemner
  • Bacheloroppgave eller hospitantemne (20 studiepoeng)

Emner i emnegruppen

Emnegruppen har et musikkvitenskapelig fokus der studiet av musikk i et historisk såvel som sosialt og globalt perspektiv står sentralt. Emnegruppen inneholder også emner som gir studentene erfaring med musikkutøvelse på ulike måter.

 

Læringsutbytte


Kandidatene vil etter endt studium kunne anvende musikkvitenskapelige metoder og prinsipper for å analysere musikk, og forstå dens rolle i historisk, sosialt og globalt perspektiv. Kandidatene vil ha tilegnet seg kunnskaper og begrepsapparat som er egnet til å gripe vesentlige likheter og forskjeller sjangre i mellom (f.eks. vestlig kunstmusikk, folkemusikk, populærmusikk og andre sjangre fra det 20. århundre og framover). De vil også ha grunnleggende ferdigheter på et hovedinstrument, i arrangering, hørelære og musikkteknologi.

I tillegg har kandidatene opparbeidet gode ferdigheter i:

  • innhenting og kritisk vurdering av informasjon
  • skriftlig og muntlig framstilling
  • å organisere og planlegge arbeid innenfor gitte frister
  • å drøfte og begrunne standpunkter, formulere problemstillinger, og fremlegge dem på en selvstendig måte

Oppbygging og gjennomføring


Emnegruppen har en klar progresjon der det første semesteret består av grunnemner innenfor musikkvitenskapelige og praktisk-musikalske disipliner. Deretter følger en blanding av emner på fordypningsnivå (2000-nivå) som legger mer vekt på teori og refleksjon med noe større valgfrihet for studentene, og praktiske emner. Til slutt følger bacheloroppgaven (alternativt hospitantemnet). For øvrig henvises det til beskrivelsen av emnene nedenfor.

 

Utenlandsopphold


Det anbefales at et eventuelt utenlandsopphold legges til 4. og/eller 5. semester

 

Kvalifisering for videre studier og arbeid


80-gruppen gir, sammen med en fullført bachelorgrad, kompetanse til å søke om opptak til masterstudiet i musikkvitenskap. Kompetansen gir en rekke muligheter i arbeidslivet både på kommunalt og fylkeskommunalt nivå og i privat sektor. Tidligere kandidater er i størst grad å finne innenfor undervisning, kulturadmnistrasjon, medier og annen formidlingsvirksomhet, musikkorganisasjoner og utøvende virksomhet. For øvrig henvises til programsidene.

 

Følgende emner er obligatoriske i fordypningsenheten i musikkvitenskap (35 sp):

MUS1445 – Musikkens historie 1
MUS2445 – Musikkens historie 2
MUS1200 – Musikkbasis
MUS1350 – Ensemble 1
 

De øvrige studiepoengene i fordypningsenheten i musikkvitenskap velges som følger:

 

5 studiepoeng må velges slik:

MUS1122 – Utøvende 1 (instrumental- og vokalundervisning) ELLER MUS1352 – Ensemble 2

10 studiepoeng må velges slik:

MUS1254 – Komposisjon/arrangering 1 – klassisk (notebasert) og MUS1264 – Komposisjon/arrangering 2 - klassisk (notebasert),

ELLER: MUS1255 – Komposisjon/arrangering 1 – pop/rock/jazz (notebasert) og MUS1265 – Komposisjon/arrangering 2 – pop/rock/jazz (notebasert),

ELLER: MUS1280 – Komposisjon/arrangering 1 - produksjon og MUS1281 – Komposisjon/arrangering 2 – produksjon

10 studiepoeng må velges blant følgende emner:

MUS2120 – Fra skisse til scene: låtskriving i teori og praksis, MUS2130 – Hørelære i dialog med musikkognisjon, MUS2830 – Interaktiv musikk eller MUS2371 – Improvisasjon

De siste 20 studiepoengene utgjøres av

MUS3090 – Bacheloroppgave i musikkvitenskap, eller alternativt MUS3091 – Hospitantemne. På jobb i musikkfeltet - praksisplass og prosjektoppgave. Merk at det sistnevnte har et begrenset antall plasser.

Relevant for følgende studieprogrammer og studieretninger

Annet