Denne emnegruppen tar ikke opp nye studenter

60-gruppe – LAP Økonomi (USM5-LAP60-ECON)

Om emnegruppen

Hovedsiktemålet med emnegruppen er å gi en innføring i grunnleggende økonomiske mekanismer i en økonomi som den norske. Emnene som inngår vil på ulike måter gi innsikt i hvordan markeder fungerer og i særdeleshet når markeder bør korrigeres. Dette gir bakgrunn for å forstå utformingen av kollektive tiltak og økonomisk politikk, som tar sikte på å bedre utnyttelsen av de tilgjengelige ressurser.

Myndighetene velger ofte å gripe inn selektivt i enkeltmarkeder, driver omfordelingspolitikk eller påvirker det samlede aktivitetsnivået, noe som fører til debatt om omfanget av offentlig sektor, virkning for arbeidsledighet og inflasjon. Avveiningen av alle gevinster og kostnader ved et økonomisk-politisk tiltak spiller en sentral rolle i enhver samfunnsøkonomisk vurdering.

Økonomiske relasjoner til andre land blir berørt i emnegruppen. Hva er det som styrer varestrømmene mellom land? Hva bestemmer mønsteret i norsk utenrikshandel? Hvorfor er noen land fanget i feller til tross for rikelig tilgang på ressurser? Hvorfor stopper den økonomiske veksten opp i enkelte land, men ikke i andre? Fattigdom er ikke alltid kun et spørsmål om mangel på økonomiske ressurser, men vel så ofte et resultat av system- eller organisasjonssvikt og skjevdeling av eierrettigheter.

Emner i emnegruppen

Emnegruppen består av 5 obligatoriske emner

Studenten velger ett av følgende to emner

Relevant for følgende studieprogrammer og studieretninger