Denne emnegruppen tar ikke opp nye studenter

60-gruppe – LAP Norsk somandrespråk (USM5-LAP60-NOAS)

Om emnegruppen

Emnegruppen gir grunnleggende kunnskaper om norsk som andrespråk og basis for å undervise i norsk i dagens flerspråklige og flerkulturelle skole. Gjennom de obligatoriske emnene behandles temaer knyttet til tospråklighet, ordlæring, norsk språkstruktur, litteratur i en flerkulturell kontekst, andrespråksundervisning og andrespråkslæring. I tillegg til å gi et teoretisk grunnlag har emnegruppen også et ferdighetsaspekt, både ved at studentene skal vurdere elevtekster, arbeid i klasserom og lærebøker og ved at de selv skal produsere tekster og lege fram stoff muntlig.

I tillegg til de fire obligatoriske emnene skal studentene velge to av fire valgfrie emner. Gjennom disse emnene kan studentene velge å utdype temaer som skriftkyndighet, tilegnelse av språk, tospråklighet eller språklig kommunikasjon.

Emnegruppen på 60 studiepoeng inneholder 4 obligatoriske emner

Emner i emnegruppen

I tillegg velger studentene 2 emner blant følgende emner

Vår 2007 blir NOR2140 erstattet med RETKOM2103

Relevant for følgende studieprogrammer og studieretninger